Характеризиране на наноматериали

За да се оцени безопасността на наноматериалите, най-напред е необходимо те да бъдат подходящо характеризирани. Това включва извършване на измервания на различни свойства, като размер на частиците, площ и разтворимост във вода, които могат да повлияят върху тяхната токсичност.

Такова характеризиране е необходимо, за да се гарантира, че (еко)токсикологичните изпитвания, извършени върху същия или много подобен материал, могат да бъдат сравнявани едно с друго.

Освен това, оценителите на риска се стремят да получат тези измервания, за да разберат дали има модели в поведението на наноматериалите, които могат да бъдат предсказани въз основа на тези физикохимични параметри. Например свързана ли е токсичността на определен наноматериал с размера на частицата му? Възможно ли е токсичността на даден наноматериал да бъде предсказана на базата на специфичен параметър, или по вероятно — на комбинация от параметри? И кои физикохимични параметри е най-важно да бъдат измерени?

Значителен проблем на някои от резултатите от по-ранни изследвания на токсичността на наноматериалите беше, че действителните наноматериали, използвани в изследванията, нямаха подходяща (достатъчно) характеризираща информация. Това прави трудно интерпретирането на резултатите, както и сравняването на различни резултати. Поради тази причина преди извършването на (еко)токсикологично изпитване е необходимо да се направят измервания на минимален набор от характеристики за всеки наноматериал.

Учените имат значителен напредък в тази област, а най-новите проучвания на наноматериалите включват обширно физикохимично характеризиране.