EU Privacy Disclaimer

 

Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „ECHA“) поддържа настоящия уебсайт (наричан по-долу „уебсайтът на ECHA“) за разширяване на публичния достъп до информация за своите дейности и в изпълнение на задълженията си съгласно законодателните актове, попадащи в обхвата на мандата ѝ.

Когато дадено лице използва уебсайта на ECHA, лицето (наричано по-нататък „потребител“) приема изцяло реда и условията, посочени по-долу. Посочените ред и условия не засягат други по-специфични условия, приложими за ИТ инструментите или друго съдържание или данни, хоствани на уебсайта на ECHA или предоставяни чрез него.

1. Отказ от отговорност

Целта на ECHA е да поддържа наличието, точността, актуалността и функционирането на уебсайта и информацията, публикувана на него. ECHA обаче не предоставя декларации или гаранции и не поема отговорност за наличието, точността, съдържанието и/или грешките на уебсайта на ECHA или на друго съдържание на уебсайта, освен ако в настоящата Правна информация изрично не е посочено друго (вж. раздел 3). Това означава, че ECHA няма отговорност или задължение, произтичащо от или във връзка с наличието и/или използването на уебсайта на ECHA, или от друга информация, достъпна на този уебсайт, освен ако не е посочено друго.

Информацията, която ECHA предоставя, има като цяло общ характер и не е предназначена да обхване конкретните обстоятелства на никое частно лице или организация. Освен това информацията не представлява професионална или правна консултация. ЕСНА не може да даде и не дава гаранция, че документ, публикуван на уебсайта на ЕСНА, възпроизвежда точно съответния официално приет текст. Само текстът на Официален вестник или информацията, посочена в раздел 3, са автентични и могат да породят правни действия.

Също така, без да се засяга раздел 3 от настоящото правно известие, информацията, документите, данните и базите данни, достъпни на уебсайта на ECHA, включително предоставените от трети страни, се предоставят „както е“ и без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид — както изрично, така и подразбиращо се, или произтичащо от устав, обичай, курс на търговия или търговско използване.

2. Ограничено използване на уебсайта на ЕСНА

Потребителят не предава на, от или чрез уебсайта на ECHA, нито публикува на уебсайта на ECHA материали, които биха могли да бъдат незаконни, вредни, опозоряващи, обидни или неприемливи по какъвто и да е начин.

3. Информация, публикувана на уебсайта на ЕСНА

В допълнение към публикуването на обща информация, свързана с оперативните ѝ дейности или по друг начин, ECHA публикува автентичните версии на следните списъци и информация на уебсайта на ECHA:

 • Списък на кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). Съгласно член 59, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент за REACH) ЕСНА е длъжна да публикува и актуализира списъка на кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), на уебсайта на ЕСНА. Този списък на кандидат-веществата се счита за единствената автентична версия.
 • Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидните продукти (BPR), списък на съответните вещества и доставчици. Съгласно член 95, параграфи 1 и 7 от BPR, ЕСНА е длъжна да публикува и актуализира списъка на съответните вещества и доставчици на уебсайта на ЕСНА. Този списък се счита за единствената автентична версия.
 • Подробен план за действие на Общността (СоRAP). Съгласно член 44, параграф 2 от Регламента REACH ECHA публикува и актуализира списъка на CoRAP на уебсайта на ECHA. Този списък се счита за единствената автентична версия.
 • Някои други документи, като например отделни регулаторни решения и решения на управителния съвет на ЕСНА (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Политика на препратки

4.1. Връзки от уебсайта на ЕСНА към външни уебсайтове

ECHA предоставя връзки към много европейски институции, органи и агенции, както и към други уебсайтове на трети страни, които имат отношение към нейната работа. Връзките са предоставени само с информативна цел. Потребителят следва да е информиран за следното:

 • Ако потребителят има достъп до друг уебсайт чрез връзка, която ECHA предоставя, потребителят се подчинява на условията за ползване и на политиката за защита на личните данни на този уебсайт.
 • ЕСНА не одобрява, нито приема каквато и да било отговорност за съдържанието или използването на тези уебсайтове на трети страни.

Ако някоя от хипервръзките на уебсайта на ЕСНА не функционира, приканваме потребителя да уведоми ЕСНА.

4.2. Връзки от външни уебсайтове към уебсайта на ECHA

ЕСНА разрешава и насърчава организации и отделни лица да създават връзки към уебсайта на ЕСНА при следните едновременно изпълнени условия:

 • Могат да бъдат предоставяни връзки само към уебсайтове, които съдържат връзка към настоящата Правна информация (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • Когато уебсайтът на ECHA е достъпен чрез външна връзка, на потребителите трябва да става ясно, че те разглеждат информация от уебсайта на ECHA и че тя е безплатна и не е изключителна;
 • Връзките не бива да създават впечатлението, че ЕСНА одобрява или поддържа целите или съдържанието на който и да било продукт или услуга, или на който и да било научен или административен резултат от информацията или текста в съдържанието, за което е публикувана връзка.

5. Права върху интелектуалната собственост

© Европейска агенция по химикали, 2007—2020 г.

Възпроизвеждането, разпространението или по-нататъшното използване на информация, документи и данни, съдържащи се в уебсайта на ECHA, и/или базите данни на ECHA могат да бъдат защитени с права на интелектуална собственост и други права, и тяхното използване, без да е получено предварително разрешение от носителите на права върху съответната информация, документи и данни, може да наруши правата на носителя(ите) на авторски права. ЕСНА не приема каквато и да било отговорност и не може да бъде държана за отговорна за нарушения на авторското право или на други права във връзка с информацията, документите и данните, публикувани посредством уебсайта на ЕСНА.

За допълнителна информация относно интелектуалната собственост и други права вж. раздели 5.1 и 5.2.

Част от информацията, публикувана на уебсайта на ECHA, е предмет на права на интелектуална собственост и на други права на трети страни (вж. по-специално раздел 5.1.2 по-долу).

5.1. Използване на информацията, документите и данните от уебсайта на ЕСНА

5.1.1. Материали от ECHA

A) Общо правило

При спазване на реда и условията на настоящата Правна информация, както и при спазване на други задължителни ограничения, предвидени в приложимото право, информацията, документите и данните, предоставени на уебсайта на ECHA, с изключение на материалите, които са обект на права на интелектуална собственост или други права на трети страни и цели или значителни части от бази данни, могат да бъдат изтегляни, възпроизвеждани, разпространявани и/или използвани, изцяло или частично, за търговски и нетърговски цели, при условие че:

 1. а) потребителят признава, че ECHA не носи отговорност и/или задължения, свързани с използването на информацията, документите или данните;
 2. б) потребителят не променя целостта (основното значение/послание) на информацията, документите или данните; и
 3. в) ЕСНА бъде призната като източник на информацията: „Източник: Европейска агенция по химикали, http://echa.europa.eu/“. Такова потвърждение трябва да бъде включено във всяко копие на материалите.

Без да ограничава каквото и да било друго право или правна защита на разположение на ЕСНА, даденото по този начин разрешение автоматично прекратява своето действие, ако потребителят наруши което и да било от условията в Правната информация, като в такъв случай потребителят трябва да унищожи незабавно всички изтеглени материали, които притежава.

Б) Изключения

Цели или значителни части от бази данни

Посоченото по-горе общо правило за разрешаване на изтеглянето и копирането на информация от уебсайта на ECHA не обхваща цели или значителни части от бази данни (база данни следва да се разбира като сборник от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени по систематичен или методичен начин и индивидуално достъпни по електронен или друг път). Възпроизвеждането, изцяло или частично, на базите данни на ECHA е забранено, освен ако не е дадено предварително писмено разрешение от ECHA. Всички искания следва да бъдат изпращани до ЕСНА посредством формулярите за искане на информация, намиращи се на страницата на ЕСНА с данни за контакт.

Моля, имайте предвид, че съдържанието на базите данни може също да бъде предмет на съществуващи вече права на трети страни (вж. раздел 5.1.2).

Систематично събиране на данни

Дейностите по систематично автоматизирано събиране на данни (включително събиране, получаване на данни, извличане или повторно използване на данни) в целия уебсайт и базите данни на ЕСНА или в част от тях са забранени.

За други видове употреба могат да бъдат приложими специални условия

В допълнение към горепосоченото могат да се прилагат специални условия за други употреби на материали, защитени от правата на интелектуална собственост на ECHA, или по друг начин, например преводи.

5.1.2. Материали, които са предмет на права върху интелектуална собственост или други права на трети страни

Разрешението, посочено в раздел 5.1.1, не се прилага за съдържание, защитено от права върху интелектуална собственост или други права на трети страни. Следователно по отношение на материали, които са обект на права върху интелектуална собственост или други права на трета страна, потребителят трябва да спазва условията за използване, свързани с тези материали, или да получи необходимото разрешение за възпроизвеждане, разпространение или друга употреба от носителя на правата. ECHA не поема никаква отговорност и не носи отговорност за всяко нарушение на тези права, свързани с информация, документи и данни, които са достъпни на уебсайта на ECHA.

Тези материали включват, примерно, информация от Службата за химични индекси (CAS) и някои данни, съдържащи се в базата данни на EUCLEF:

 • Информацията от CAS, съдържаща се в уебсайта на ECHA, е собственост на Американското химическо общество и не е разрешено използване или преразпределение, с изключение на изискването за спазване на регулаторните изисквания и/или за изготвяне на доклади, изисквани от националното законодателство или административната политика, без предварителното писмено разрешение на Американското химическо общество.
 • Някои данни в базата данни на EUCLEF (данни от EUCLEF) се предоставят на ECHA от Verisk Europe APS. Забранена е пряката търговска продажба на данни от EUCLEF. Разрешено е използването за нетърговски цели и съответствието с нормативните изисквания.

На потребителя се напомня също така, че съгласно член 10 от Регламента REACH подробните резюмета на изследването и резюметата на проучванията, които са публично достъпни на уебсайта на ECHA, могат да се използват единствено за целите на регистрацията, когато потенциалният регистрант притежава съответните пълни доклади от проучванията или има разрешение да се позовава на съответните пълни доклади от проучванията.

5.2. Марки на ЕСНА

Марките на ЕСНА са изключителна собственост на Агенцията. Тяхната употреба е забранена без предварителното писмено разрешение от страна на ЕСНА. Исканията следва да бъдат изпращани до ЕСНА посредством формулярите за искане на информация, намиращи се на страницата на ЕСНА с данни за контакт.

6. Защита на личните данни

ЕСНА е поела ангажимент да зачита личния живот на потребителя. Без да се засяга въпросът с така наречените „бисквитки“ (вж. раздел 8 по-долу), потребителят може да разглежда уебсайта на ЕСНА, без да предоставя лична информация. В някои случаи обаче личните данни са необходими, за да може ECHA да предоставя лични електронни услуги, като например поддръжка на бюрото, обществени консултации или софтуерни приложения, като в този случай се прилагат специфични условия за използване.

За политиката на ЕСНА за защита на личните данни и за повече информация в тази насока потребителят следва да направи справка в интернет страницата на ЕСНА относно защитата на личните данни (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

За общи запитвания относно цялостната политика на поверителност на уебсайта на Агенцията потребителят може да се свърже с ECHA посредством формулярите за искане на информация, намиращи се на страницата на ЕСНА с данни за контакт.

7. Разни

7.1. Нарушение на условията на Правната информация

Неспазването на условията на настоящата Правна информация може да има последици за потребителя, включително, но съвсем не само, забрана на потребителя за достъп до уебсайта и базите данни на ЕСНА чрез блокиране на ІР адреса на потребителя.

Всеки потребител може също така да бъде подведен под отговорност за щети, дължащи се пряко или косвено на повреждане на съдържанието или достъпността на уебсайта на ЕСНА, причинено от действия на потребителя.

7.2. Приложимо право и уреждане на спорове

Условията на настоящата Правна информация се уреждат от правото на Съюза, допълнено, когато е необходимо, от законодателството на Финландия. За всеки спор, който не може да бъде приятелски уреден, се завежда производство пред съдилищата на Финландия.

8. „Бисквитки“ в уебсайта на ЕCHA

За да се гарантира правилното функциониране на уебсайта на ЕСНА, Агенцията поставя понякога в устройството на потребителя малки файлове с данни, наречени „бисквитки“.

8.1. Какво представляват т.н. „бисквитки“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, записвани на компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато посещава уебсайта на ЕСНА. Те дават възможност на уебсайта на ЕСНА да запомни действията и предпочитанията на потребителя (напр. потребителско име, език, размер на шрифта и други предпочитания за образно представяне) за определен период от време, така че на потребителя да не му се налага постоянно да въвежда отново тези предпочитания при всяко ново влизане в уебсайта на ЕСНА или докато преминава от една страница към друга.

8.2. Как ЕСНА използва „бисквитки“ в уебсайта на ЕСНА?

Определен брой страници от уебсайта на ЕСНА използват „бисквитки“ с цел да запаметят:

 • предпочитанията на потребителя за образно представяне като контрастни настройки на цвета или размер на шрифта;
 • дали потребителят е отговорил вече на изскачащ въпрос, дали съдържанието е било полезно или не (така че този въпрос да не се задава отново на потребителя);
 • дали потребителят се е съгласил (или не) с използването на „бисквитки“ от ЕСНА в уебсайта на Агенцията.

Допълнителна информация относно т.н. „бисквитки“, използвани от уебсайта на ЕСНА, и целта на тяхното използване е дадена по-долу:

Наименование Изтичане на срока Описание

„Бисквитки“ за идентифициране на сесията

Край на сесията Целта на „бисквитките“ за идентифициране на сесията е да се идентифицира само потребител, свързан със сесията, и да се получат указания, че този потребител използва активно уебсайта на ЕСНА. Свързаната с „бисквитки“ информация не се използва за лично идентифициране на потребителя.
Cookie Notification (Уведомление за „бисквитки“) 1 месец Съхранява съгласието на потребителя за използването на „бисквитки“ от уебсайта на ЕСНА. Уведомлението за „бисквитки“ се показва на всяка страница, освен ако потребителят изрази съгласие.
Предпочитания на потребителя 1 година COOKIE_SUPPORT показва, че потребителят приема използването на „бисквитки“. GUEST_LANGUAGE_ID показва езиковите предпочитания на потребителя.
Google Analytics cookies 2 години (за установяване на разлика между потребители и сесии) 10 минути (за намаляване на честотата на запитване) Уебсайтът на ЕСНА използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“. Генерираната от „бисквитките“ информация за използването на уебсайта на ЕСНА от потребителя (включително IP адреса на потребителя) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google използва тази информация за оценка на използването от потребителя на уебсайта на ЕCHA, съставяне на доклади за активността на уебсайта на ЕCHA, предназначени за операторите на уебсайта на ЕCHA, както и предоставяне на други услуги, свързани с активността на уебсайта на ЕCHA и използването на интернет. Google може също така да предаде тази информация на трети страни, когато законът го изисква или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свърже IP адреса на потребителя с други данни, съхранявани от Google. Потребителят може да откаже използването на „бисквитки“, като избере съответните настройки на своя браузър. Ако обаче потребителят направи това, възможно е той да не може да използва пълната функционалност на уебсайта на ЕCHA. Използвайки уебсайта на ECHA, потребителят дава съгласие за обработването на данни за него от страна на Google по начина и за целите, посочени по-горе. Потребителят може да се откаже от използването на „бисквитки“, като изтегли и инсталира допълнителното приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Това допълнително приложение комуникира с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението в уебсайта на ЕСНА не трябва да бъде изпращана до Google Analytics.
Предупреждение на Internet Explorer Край на сесията ECHAIExplorerWarning съхранява съгласието на потребителя с уведомителното съобщение, когато се използва Internet Explorer 7 (ІЕ 7). Съобщението уведомява потребителя, че е възможно не всички функции на портала да работят добре с ІЕ 7.
Отказ от отговорност 1 месец Съхранява съгласието на потребителя с отказа от правна отговорност чрез щракване в съответната кутийка. Отказът от правна отговорност е представен на страницата „Search for Chemicals“ (Търсене на химикали) заедно с почти всички формуляри за търсене и портлети „View Substance“ (Виж веществото), форматирани в раздел „Information on Chemicals“ (Информация за химикали).
AddThis cookies 30 минути до 2 години
 • _atuvc (2 години): гарантира, че потребителят вижда актуализирания брой, ако споделя дадена страница.
  _atuvs (30 минути): използван съвместно с __atuvc. Дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на неговото устройство за по-лесно използване на техните услуги.
 • bt2 (8 месеца): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.
 • di2 (2 години): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.
 • loc (2 години): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.
 • uid (2 години): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.
 • uvc (2 години): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.
 • vc (2 години): дава възможност на потребителя да обменя съдържание посредством уебсайтове на социалните мрежи и чрез електронна поща. Когато ЕСНА предоставя връзки към услуги на трета страна, които потребителят смята за полезни, те могат да поставят „бисквитки“ на устройството на потребителя за по-лесно използване на техните услуги.

Допускането на тези „бисквитки“ не е абсолютно необходимо за работата на уебсайта на ЕСНА, но ще предостави на потребителя по-добри възможности за разглеждането му. Потребителят може да заличи или блокира тези „бисквитки“, но ако го направи е възможно някои от функциите на уебсайта на ЕСНА да не работят, както се очаква.

Свързаната с „бисквитките“ информация не се използва за лично идентифициране на потребителя и данните от профила са изцяло под контрола на ЕСНА. Тези „бисквитки“ не се използват за други цели, освен за описаните по-горе.

8.3. Как да се контролират файловете с „бисквитки“

Потребителят може да контролира и/или да заличи тези „бисквитки“ по желание. Потребителят може да заличи всички „бисквитки“, които вече са в неговия компютър, и може да настрои повечето браузъри така, че да им попречи да поставят „бисквитки“. Ако направи това обаче, потребителят може да се наложи да избира ръчно някои от предпочитанията си всеки път, когато посещава даден сайт, като е възможно някои услуги или функционалности да не работят.

 

Версия 6 — 11/09/2020 г.