Насоки, стандарти и регулаторни оценки за изпитване на наноматериали

Test guidelines

За производството, изпитването и регулирането на наноматериалите са необходими национално и международно договорени насоки за изпитване, както и технически стандарти.

В настоящите насоки и стандарти се описват изискванията за изпълнение на технически задачи, включително как да се провеждат изследвания за безопасност или да се измерват свойствата на веществата по еднакъв и повторяем начин.

В изготвянето на тези стандарти участваха много различни органи, например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международната организация по стандартизация (ISO) и Европейският комитет по стандартизация (CEN). Националните органи по стандартизация както в рамките на ЕС, така и извън него, също допринесоха за работата.

Въпреки че съществуват много насоки за изпитване и стандарти за технически задачи, в някои случаи те трябва да бъдат адаптирани специално за наноматериалите. Тъй като една от основните задачи на EUON е да предоставя информация на лицата, които се занимават с наноматериали, тази уебстраница съдържа списък със стандарти, които са специално адаптирани към наноматериалите.

На тази страница са изброени и всички европейски регулаторни оценки и научни становища на агенции на ЕС или научни комитети, свързани с вещества, налични като наноформи. Списъците по-долу ще се актуализират редовно с публикуването на нови елементи. Следва да се отбележи, че макар някои от стандартите да са публично достъпни, други трябва да бъдат закупени.