Доклади

Научни доклади

 

Проучване на валидни инструменти за моделиране in silico и read-across подходи, включително създаване на проучвания на конкретни случаи на read-across за конкретни (видове) наноматериали

Целта на проучването беше да се извърши цялостен анализ на наличните изчислителни модели и методи in silico за оценка на опасностите и риска от наноматериалите чрез систематичен преглед на литературата, интервюта с експерти в областта и разработване на свързани с това проучвания по конкретни случаи.

Проучването е възложено от Обсерваторията за наноматериали на ЕС (EUON). EUON се хоства и поддържа от ECHA и се финансира от Европейската комисия.

Проучването е проведено от NovaMechanics Ltd., Никозия (Кипър). 

Публикувано на: октомври 2023 г.

 

Специфични за наноматериалите алтернативни методи за оценка на риска и безопасността за човека съгласно различни регламенти на ЕС, като се вземат предвид вече въведените забрани за изпитване на козметични продукти и съставките им върху животни.

Целта на проучването е да се извърши цялостен преглед на литературата относно специфичните за наноматериалите методологии с нов подход (NAM) при оценката на безопасността за човека и да се изготви опис на наличните NAM, в който да се посочат валидираните методи, тези, които понастоящем са в процес на валидиране, и най-обещаващите методи за валидиране за изпитване на наноматериали.

Проучването е възложено от Обсерваторията за наноматериали на ЕС (EUON). EUON се хоства и поддържа от ECHA и се финансира от Европейската комисия.

Проучването е проведено от QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Полша).

Публикувано на: август 2023 г.

 

Проучване на (био)разграждането, устойчивостта и безопасността на наноматериалите още при проектирането

Чрез обширен преглед на литературата, допълнен от подходящи проучвания от специалисти в областта и от ОИСР, проучването предоставя информация за най-новите развития, съществуващите пропуски и нуждите от изследвания във връзка с (био)разграждането и устойчивостта на наноматериалите и техните съответни органични покрития. В проучването се разглежда и актуалното състояние на технологиите за безопасност още при проектирането (SbD) на наноматериалите.

Проучването е възложено от Обсерваторията за наноматериали на ЕС (EUON). EUON се хоства и поддържа от ECHA и се финансира от Европейската комисия.

Проучването е проведено от NovaMechanics Ltd., Никозия (Кипър). 

Публикувано на: декември 2022 г.

 

Оценка на потенциалното въздействие на графен, графенов оксид и други 2D материали върху здравето и околната среда

Чрез систематичен преглед на литературата в проучването се оценява потенциалното въздействие на графен, графенов оксид и други 2D материали върху здравето и околната среда.

Проучването „Оценка на потенциалното въздействие на графен, графенов оксид и други 2D материали върху здравето и околната среда“ е възложено от Обсерваторията за наноматериали на Европейския съюз (EUON).

EUON предоставя информация за предлаганите наноматериали на пазара на ЕС и се хоства и поддържа от ECHA, като се финансира от Европейската комисия.

Проучването е проведено от Innovamol Consulting Srl, Modena (Италия). 

Публикувано на: декември 2022 г.

 

Проучване на пазара на ЕС за наноматериали, включително вещества, употреби, обеми и ключови оператори

През 2021 г. Обсерваторията на Европейския съюз за наноматериали (EUON) възложи проучване на пазара на наноматериали в Европейския съюз, което беше извършено от NovaMechanics Ltd.

В проучването се предоставя списък на наноматериалите, които понастоящем се предлагат на пазара, и се установяват основните пазарни оператори. Освен това в него се съдържат прогнози за растежа на европейския пазар на наноматериали през периода 2021—2025 г. Тъй като проучването е проведено преди кризата, предизвикана от войната в Украйна, не е известно нейното въздействие върху резултатите от него. 

EUON се хоства и поддържа от ECHA и се финансира от Европейската комисия.

Проучването е проведено от NovaMechanics Ltd., Никозия (Кипър). 

Публикувано на: ноември 2022 г.

 

Проучване на жизнения цикъл на продуктите, рециклирането на отпадъците и кръговата икономика по отношение на наноматериалите

Докладът, озаглавен „Study on the Product Lifecycles, Waste Recycling and the Circular Economy for Nanomaterials“ („Проучване на жизнения цикъл на продуктите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика по отношение на наноматериалите“), беше възложен от Обсерваторията за наноматериали на Европейския съюз (EUON), която се хоства и поддържа от ECHA. EUON предоставя информация за наличните на пазара на ЕС наноматериали. То е финансирано от Европейската комисия. Изследването е проведено от Изпълнителната агенция за научни изследвания (RPA) Европа. 

Публикувано на: ноември 2021 г.

 

Разбиране на общественото възприемане на наноматериалите и тяхната безопасност в ЕС

В настоящото проучване се изследва общественото възприемане на произведените наноматериали като група и тяхната употреба в различни потребителски продукти, заедно с навиците за пазаруване, доверието в компетентните органи, предпочитаните източници на информация и изискванията за етикетиране сред общото население в пет европейски държави — Австрия, България, Финландия, Франция и Полша. 

Публикувано на: ноември 2020 г.

 

Критичен преглед на факторите, определящи кожната абсорбция на наноматериали и наличните инструменти за нейната оценка

В проучването са събрани, оценени и обобщени наличните знания за кожното проникване и абсорбция на наноматериали, използвани в потребителски продукти и на работното място. Проучването обхваща експериментални данни, включително изследвания in vivo и ex vivo. Изследвано е и влиянието върху увредената и неувредената кожа, както и влиянието на различните експериментални постановки и методи. Анализирани са и характеристиките на наноматериалите, включително размерът на частиците и повърхностното зареждане. Вниманието е основно насочено върху материали с ниска скорост на разтваряне.

Публикувано на: май 2020 г.

 

Критичен преглед на проучванията относно токсичността на наноматериалите за репродукцията и токсичността за развиващия се организъм

В това проучване се извършва критичен преглед на текущите познания от проучвания с изпитване на токсичността на произведени наноматериалите за репродукцията и токсичността за развиващия се организъм. Посочени са свързани с темата бази данни с литература и подходящи термини за търсене и е проведено търсене в литературата, за да се идентифицират публикации с данни от изследвания in vivo, където произведените наноматериали са били изпитани за репродуктивна токсичност и токсичност за развиващия се организъм, като се е използвал път на експозиция, съответстващ на експозицията на хора.

Публикувано на: април 2020 г.

 

Проучване на актуалното състояние на пазара на т.нар. наноматериали от следващо поколение

В настоящото проучване се представя анализ на литературните определения за наноматериали от следващо поколение и се предлагат някои уточнения за създаването на списък на наноматериалите от второ и по-високо поколение, които са на пазара или се очакват на пазара през следващите пет години. В него се оценява доколко са подходящи термините „вещество“, „смес“ и „изделие“ по REACH и CLP, както и параметрите за характеризиране и идентифициране, включени в изменените приложения към REACH по отношение на наноматериалите от следващо поколение.

Публикувано на: септември 2019 г.

 

Литературно проучване на употребите и рисковете от наноматериали под формата на пигменти в Европейския съюз

В доклада се разглежда безопасната употреба на пигменти с наноразмери, когато се използват от специалисти, работници или потребители. За да се обхване текущото състояние, са проведени обширни литературни проучвания в комбинация с анализи на данни от национални нано-инвентаризации. В доклада се съдържа списък на пигментите с наноразмери, които понастоящем са идентифицирани на пазара на ЕС, и се обсъждат потенциалните рискове, произтичащи от употребата им в бои, покрития, тонер касети за печатащи устройства, продукти за лична хигиена, татуировки, както и други потенциални употреби на наночастиците.

Публикувано на: септември 2018 г.

 

Критичен преглед доколко са целесъобразни и надеждни източниците на данни, методите, параметрите и определящите фактори за изготвяне на пазарни проучвания на произведените наноматериали на пазара на ЕС

В доклада се представят резултатите от критичен преглед доколко са целесъобразни и надеждни източниците на данни, методите, параметрите и определящите фактори за изготвяне на пазарни проучвания относно произведените наноматериали в ЕС. Докладът представлява основа за провеждане и изготвяне на нови проучвания за наноматериалите на пазара на ЕС. В началото е даден анализ на източниците на данни, методите и параметрите, които вече са използвани за такива пазарни проучвания, и се определя, предлага и анализира допълнителна оптимална комбинация от тези източници на данни, методи, параметри и определящи фактори.

Публикувано на: юли 2018 г.

Административни доклади

 

Последваща оценка на Обсерваторията на Европейския съюз за наноматериалите (EUON)

Последващата оценка разглежда обсерваторията по отношение на нейната ефективност, съгласуваност, добавена стойност за ЕС и полза, за да се разбере до каква степен тя е постигнала основните си цели и каква е била добавената стойност за заинтересованите страни, потенциалните недостатъци, които трябва да бъдат отстранени, както и факторите за успех.

Публикувано на: юли 2019 г.