Skip to Content

Търсене на наноматериали

Търсене на наноматериали

Тук можете да извършвате търсене за наноматериалите, които понастоящем се предлагат на пазара в ЕС. Данните са събрани от публично достъпната информация в регистрациите по Регламента REACH, Регламента за козметичните продукти, както и от френските и белгийските национални списъци. Резултатите са свързани с базата данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно всички химикали, регистрирани в ЕС.

Поради различия в дефинициите за наноматериали и тонажни прагове във връзка със задълженията за докладване, наличието на наноматериал във всеки един от тези източници не означава, че такъв задължително присъства във всички тях. Тъй като правилата и обхватите за докладване се различават в отделните информационни източници, невинаги е възможно да се направи съпоставка между материал, за който е докладвано в един от източниците на данни, и веществото в базата данни на ECHA. В случаите, когато не е възможно съпоставяне, материалът в първоначалния източник на данни не е докладван.

Част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. За използването на такава информация може да е необходимо предварителното съгласие на лицата, които имат права върху нея. За повече информация направете справка в Правна информация.

Nano inventories временно не е достъпен.

Categories Display


Route: .live2