Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „ECHA“) provozuje tyto webové stránky (dále jen „webové stránky agentury ECHA“), aby zlepšila přístup veřejnosti k informacím o svých činnostech a plnila své povinnosti, které se týkají jejího mandátu.

Osoba, která používá webové stránky agentury ECHA (dále jen „uživatel“), souhlasí v plném rozsahu s podmínkami stanovenými níže. Těmito podmínkami nejsou dotčeny jakékoliv konkrétnější podmínky platné pro nástroje IT nebo jiný obsah nebo údaje nacházející se na webových stránkách agentury ECHA nebo poskytované prostřednictvím těchto stránek.

1. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Cílem agentury ECHA je zajišťovat dostupnost, správnost, aktuálnost a funkčnost těchto webových stránek agentury ECHA a veškerých informací na nich uvedených. Agentura ECHA však nečiní žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost, správnost, obsah a/nebo chyby na webových stránkách agentury ECHA ani za žádný obsah, který se zde nachází, ledaže je v tomto právním upozornění výslovně uvedeno jinak (viz oddíl 3). To znamená, že agentura ECHA nepřebírá právní ani jakoukoliv jinou odpovědnost vyplývající z dostupnosti a/nebo použití webových stránek agentury ECHA nebo veškerých informací dostupných na těchto webových stránkách, ani v souvislosti s nimi, není-li uvedeno jinak.

Informace, které agentura ECHA poskytuje, jsou převážně obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu. Dále se v případě těchto informací nejedná o odborné nebo právní poradenství. Agentura ECHA nemůže zaručit a nezaručuje, že každý dokument dostupný na webových stránkách agentury ECHA přesně odpovídá oficiálně přijatému znění. Pouze znění v Úředním věstníku nebo informace uvedené v oddíle 3 jsou závazné a mají právní účinek.

Obdobně platí, že aniž je dotčen oddíl 3 tohoto právního upozornění, jsou informace, dokumenty, údaje a databáze zpřístupněné na webových stránkách agentury ECHA, včetně těch, které pocházejí od třetích stran, poskytovány „jak stojí a leží“ a bez jakékoli záruky, ať výslovné, implicitní, nebo vyplývající ze zákona, zvyklostí, předchozích obchodních vztahů nebo obchodní praxe.

2. Omezení používání webových stránek agentury ECHA

Uživatel nezašle z webové stránky agentury ECHA ani jejím prostřednictvím ani nezveřejní na webové stránce agentury ECHA jakýkoliv materiál, který by mohl být nezákonný, škodlivý, nactiutrhačný, urážlivý nebo jakýmkoliv způsobem problematický.

3. Informace zveřejňované na webových stránkách agentury ECHA

Vedle zveřejňování obecných informací mimo jiné o svých činnostech publikuje agentura ECHA na svých webových stránkách platná znění těchto seznamů a informací:

 • seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Podle čl. 59 odst. 10 nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) je agentura ECHA povinna tento seznam SVHC zveřejnit na svých webových stránkách a aktualizovat jej. Tento seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV se považuje za jediné závazné znění,
 • seznam příslušných látek a dodavatelů podle nařízení (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidních přípravcích, BPR). Podle čl. 95 odst. 1 a 7 nařízení BPR je agentura ECHA povinna na svých webových stránkách zveřejňovat seznam příslušných látek a dodavatelů a aktualizovat jej. Tento seznam se považuje za jediné závazné znění,
 • průběžný akční plán Společenství (CoRAP). Podle čl. 44 odst. 2 nařízení REACH je agentura ECHA povinna seznam CoRAP zveřejnit na svých webových stránkách a aktualizovat jej. Tento seznam se považuje za jediné závazné znění,
 • některé další informace, například jednotlivá regulační rozhodnutí agentury ECHA a rozhodnutí správní rady agentury ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Zásady týkající se odkazů

4.1 Odkazy z webových stránek agentury ECHA na externí webové stránky

Agentura ECHA uvádí odkazy na mnoho evropských orgánů, institucí a jiných subjektů i na další webové stránky třetích stran, které mají význam pro její činnost. Odkazy slouží pouze pro informaci. Uživatel by si měl být vědom následujících skutečností:

 • pokud uživatel prostřednictvím odkazu uvedeného agenturou ECHA vstoupí na jiné webové stránky, vztahují se na něho podmínky použití a zásady ochrany soukromí těchto jiných webových stránek,
 • agentura ECHA neschvaluje obsah nebo používání těchto webových stránek třetích stran ani za ně nepřebírá žádnou odpovědnost.

Pokud některý z odkazů uvedených na webových stránkách agentury ECHA nefunguje, chtěli bychom požádat uživatele, aby agenturu ECHA na tuto skutečnost upozornil.

4.2 Odkazy z externích webových stránek na webové stránky agentury ECHA

Agentura ECHA povoluje a vítá odkazy na své webové stránky, které vytvářejí organizace a jednotlivci, a to za těchto kumulativních podmínek:

 • odkazy mohou vést pouze na webové stránky, které obsahují odkaz na toto právní upozornění (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice),
 • při vstupu na webové stránky agentury ECHA přes externí odkaz musí být uživatelům jasné, že si prohlížejí informace z webových stránek agentury ECHA, které jsou bezplatné a nejsou výlučné,
 • odkazy by neměly vyvolávat dojem, že agentura ECHA schvaluje nebo podporuje cíle či obsah jakéhokoli produktu nebo služby či jakéhokoli vědeckého nebo administrativního výstupu informací nebo textu, v jejichž rámci je odkaz uveden.

5. Upozornění na práva duševního vlastnictví

© Evropská agentura pro chemické látky, 2007–2020.

Na reprodukci, šíření nebo další používání informací, dokumentů a údajů uvedených na webových stránkách agentury ECHA nebo v databázích agentury ECHA se může vztahovat ochrana daná právy duševního vlastnictví a jinými právy a jejich používání bez předchozího získání svolení držitelů práv k daným informacím, dokumentům nebo údajům může představovat porušení práv tohoto držitele (těchto držitelů). Agentura ECHA nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli porušení autorských práv či jiné porušení související s informacemi, dokumenty a údaji zpřístupněnými prostřednictvím webových stránek agentury ECHA.

Další informace o právech duševního vlastnictví a jiných právech naleznete v oddílech 5.1 a 5.2.

Některé informace na webových stránkách agentury ECHA se řídí právy duševního vlastnictví a jinými právy třetích stran (viz zejména oddíl 5.1.2 níže).

5.1 Použití informací, dokumentů a údajů z webových stránek agentury ECHA

5.1.1 Materiály agentury ECHA

A) Obecné pravidlo

V souladu s podmínkami uvedenými v tomto právním upozornění a v souladu s jinými závaznými omezeními stanovenými rozhodným právem mohou být informace, dokumenty a údaje zpřístupněné na webových stránkách agentury ECHA, s výjimkou materiálů podléhajících právům duševního vlastnictví či jiným právům třetích osob, a celé databáze nebo jejich významné části staženy, reprodukovány, šířeny nebo používány, a to v celém rozsahu nebo částečně, pro komerční i nekomerční účely, pokud:

 1. uživatel vezme na vědomí, že agentura ECHA nepřebírá žádnou právní nebo jinou odpovědnost za veškerá užití informací, dokumentů nebo údajů;
 2. uživatel nezmění integritu (základní význam/obsah) informací, dokumentů nebo údajů a
 3. uvede, že zdrojem je agentura ECHA: „Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, http://echa.europa.eu/cs“. Agentura musí být takto uvedena jako zdroj na každé kopii materiálu.

Aniž je omezeno jakékoli jiné právo nebo právní prostředek, které má agentura ECHA k dispozici, svolení udělené v tomto právním upozornění automaticky končí, jestliže uživatel poruší kteroukoli podmínku v něm uvedenou; v tomto případě musí uživatel neprodleně zničit všechny stažené materiály, které má v držení.

B) Výjimky

Celé databáze nebo jejich významné části

Výše uvedené obecné pravidlo o přípustnosti stažení a kopírování informací z webových stránek agentury ECHA se nevztahuje na celé databáze nebo jejich významné části (databází se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných materiálů uspořádaný systematickým nebo metodickým způsobem a individuálně přístupný elektronickými nebo jinými prostředky). Replikace celých databází agentury ECHA nebo jejich podstatných částí bez předchozího písemného svolení agentury ECHA je zakázána. Veškeré žádosti se agentuře ECHA předkládají prostřednictvím formulářů pro žádosti o informace na webové stránce pro kontaktování agentury ECHA.

Upozorňujeme, že na obsah databází se mohou vztahovat také předchozí práva třetích stran (viz oddíl 5.1.2).

Systematické shromažďování údajů

Systematické automatizované shromažďování údajů (včetně scrapingu, vytěžování údajů a extrakce a opětovného využití) z celých webových stránek a databází agentury ECHA nebo jejich podstatné části je zakázáno.

Mohou se uplatnit zvláštní podmínky pro jiná použití

Kromě výše uvedeného se mohou uplatnit ještě zvláštní podmínky pro jiná použití materiálů chráněných právy duševního vlastnictví agentury ECHA nebo jinak chráněných, např. překladů.

5.1.2 Materiál podléhající právům duševního vlastnictví nebo jiným právům třetích stran

Svolení uvedené v oddíle 5.1.1 neplatí pro obsah chráněný právy duševního vlastnictví nebo jinými právy třetích stran. Proto v případě materiálu podléhajícího právům duševního vlastnictví nebo jiným právům třetích stran musí uživatel postupovat v souladu s podmínkami pro používání daného materiálu nebo získat nezbytné svolení pro reprodukci, šíření nebo jakékoliv jiné používání od držitele práv. Agentura ECHA nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli porušení těchto práv související s informacemi, dokumenty a údaji zpřístupněnými prostřednictvím webových stránek agentury ECHA.

Mezi tyto materiály patří například informace CAS a některé údaje obsažené v databázi EUCLEF:

 • informace CAS uvedené na webových stránkách agentury ECHA jsou vlastnictvím American Chemical Society (Americké chemické společnosti) a jakékoli jejich použití nebo další šíření s výjimkou toho, které je nezbytné pro splnění regulačních požadavků nebo vypracování zpráv vyžadovaných vnitrostátními právními předpisy nebo správními postupy, není povoleno bez předchozího písemného svolení American Chemical Society,
 • některé údaje v databázi EUCLEF (údaje EUCLEF) poskytuje agentuře ECHA společnost Verisk Europe APS. Přímý komerční prodej údajů EUCLEF je zakázán. Použití pro nekomerční účely a pro účely dodržování právních předpisů je povoleno.

Uživatelům rovněž připomínáme, že podle článku 10 nařízení REACH lze podrobné souhrny studií a souhrny studií zveřejněné na webových stránkách agentury ECHA použít pro účely registrace pouze v případě, že je potenciální žadatel o registraci oprávněným držitelem příslušných celkových zpráv o studii nebo je oprávněn na tyto celkové zprávy o studii odkazovat.

5.2 Ochranné známky agentury ECHA

Ochranné známky agentury ECHA jsou jejím výlučným vlastnictvím. Je zakázáno používat je bez předchozího písemného svolení agentury ECHA. Žádosti se agentuře ECHA předkládají prostřednictvím formulářů pro žádosti o informace na webové stránce pro kontaktování agentury ECHA.

6. Ochrana osobních údajů

Agentura ECHA se zavazuje chránit soukromí uživatelů. Aniž jsou dotčeny soubory cookie (viz oddíl 8 níže), může uživatel procházet webové stránky agentury ECHA bez uvádění jakýchkoli osobních informací. V některých případech jsou však osobní údaje vyžadovány, aby agentura ECHA mohla poskytnout osobní elektronické služby, například podporu helpdesku, veřejné konzultace nebo softwarové aplikace; v tom případě platí zvláštní podmínky použití.

Politiku agentury ECHA v oblasti ochrany osobních údajů a další informace o ochraně osobních údajů uživatel nalezne na webové stránce agentury ECHA o ochraně osobních údajů (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

S obecnými dotazy ohledně celkové politiky ochrany soukromí na webových stránkách agentury ECHA se může uživatel na agenturu ECHA obrátit prostřednictvím formulářů pro žádosti o informace na stránce pro kontaktování agentury ECHA.

7. Různé

7.1 Porušení podmínek právního upozornění

Nedodržování podmínek tohoto právního upozornění může mít pro uživatele důsledky; zejména může být uživateli zakázán přístup na webové stránky a do databází agentury ECHA zablokováním jeho IP adresy.

Každý uživatel může také nést odpovědnost za jakoukoli škodu na webových stránkách agentury ECHA nebo škodu přímo či nepřímo vyplývající ze zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek agentury ECHA, které bylo způsobeno činností uživatele.

7.2 Rozhodné právo a řešení sporů

Podmínky tohoto právního upozornění se řídí právem Unie, které je v nezbytných případech doplněno právem Finska. Veškeré spory, které nelze vyřešit smírně, rozhodnou finské soudy.

8. Soubory cookie na webových stránkách agentury ECHA

V zájmu správného fungování svých webových stránek umisťuje agentura ECHA v některých případech do zařízení uživatele malé datové soubory, označované jako cookie.

8.1 Co jsou soubory cookie?

Cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě webových stránek agentury ECHA uloží do počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Webovým stránkám agentury ECHA umožňuje pamatovat si po určitou dobu kroky a preference uživatele (například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další preference zobrazení), aby uživatel nemusel preference opakovaně zadávat, když se na webové stránky agentury ECHA vrátí nebo když přechází mezi jednotlivými stránkami.

8.2 Jak agentura ECHA na svých webových stránkách používá soubory cookie?

Soubory cookie používá řada webových stránek agentury ECHA za účelem zapamatování:

 • preferencí zobrazení, jako je nastavení barevného kontrastu nebo velikosti písma, které uživatel používá,
 • toho, zda již uživatel odpověděl na průzkum ve vyskakovacím okně zjišťující, zda byl obsah užitečný (aby nebyl uživatel dotazován znovu),
 • toho, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie na webových stránkách agentury ECHA.

Další informace o souborech cookie používaných webovými stránkami agentury ECHA a o účelu jejich používání naleznete níže:

Název Skončení platnosti Popis

Soubory cookie pro ID relace

Konec relace Účelem souborů cookie pro ID relace je jednoznačně identifikovat uživatele přidruženého k relaci a získat informace o tom, že tento uživatel aktivně používá webové stránky agentury ECHA. Informace související se souborem cookie se nepoužívají k osobní identifikaci uživatele.
Oznámení o souborech cookie 1 měsíc Uchovává souhlas uživatele s používáním souborů cookie na webových stránkách agentury ECHA. Pokud uživatel nevysloví souhlas, zobrazuje se oznámení o souborech cookie na každé stránce.
Preference uživatele 1 rok COOKIE_SUPPORT informuje o souhlasu uživatele s používáním souborů cookie. GUEST_LANGUAGE_ID informuje o jazykových preferencích uživatele.
Soubory cookie služby Google Analytics 2 roky (pro rozlišování uživatelů a relací), 10 minut (pro omezování počtu žádostí) Webové stránky agentury ECHA používají službu webové analytiky Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace, které soubor cookie vytvoří o použití webových stránek agentury ECHA uživatelem (včetně IP adresy uživatele), budou předány společnosti Google, která je uloží na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace použije k hodnocení použití webových stránek agentury ECHA uživatelem, vytváření zpráv o aktivitě na těchto stránkách určených pro jejich provozovatele a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách agentury ECHA a používání internetu. Tyto informace může také předat třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud tyto třetí strany informace pro společnost Google zpracovávají. IP adresu uživatele společnost Google nepropojuje s žádnými dalšími údaji, které má v držení. Výběrem příslušného nastavení v prohlížeči může uživatel používání souborů cookie odmítnout. V tom případě je však možné, že nebude moci plně využívat funkce webových stránek agentury ECHA. Používáním webových stránek agentury ECHA vyjadřuje uživatel souhlas s tím, aby společnost Google údaje o uživateli zpracovávala výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely. Stažením a instalací doplňku prohlížeče pro nevyužívání služby Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) může uživatel používání souborů cookie odmítnout. Tento doplněk informuje knihovnu Google Analytics JavaScript (ga.js), že informace o návštěvě webových stránek agentury ECHA nemají být zasílány službě Google Analytics.
Upozornění o prohlížeči Internet Explorer Konec relace ECHAIExplorerWarning uchovává informaci, že uživatel odsouhlasil informativní zprávu, která se zobrazuje při použití prohlížeče IE 7. Tato zpráva informuje, že některé funkce portálu nemusí s prohlížečem IE 7 dobře fungovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk 1 měsíc Uchovává informaci o tom, že uživatel kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko přijal právní vyloučení odpovědnosti a záruk. Právní vyloučení odpovědnosti a záruk je uvedeno na stránce Search for Chemicals (Vyhledávání chemických látek), jakož i téměř na všech vyhledávacích formulářích a na portletech „View Substance“ (Zobrazit látku), které inicializuje sekce „Informace o chemických látkách“.
Soubory cookie technologie AddThis 30 minut až 2 roky
 • _atuvc (2 roky): zajišťuje, aby se uživateli při sdílení stránky zobrazil aktualizovaný počet.
  _atuvs (30 minut): používá se ve spolupráci se souborem _atuvc. Umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • bt2 (8 měsíců): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • di2 (2 roky): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • loc (2 roky): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • uid (2 roky): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • uvc (2 roky): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.
 • vc (2 roky): umožňuje uživateli sdílet obsah prostřednictvím webových stránek sociálních sítí a e-mailu. Poskytuje-li agentura ECHA odkazy na služby třetích stran, které uživatel považuje za užitečné, mohou tyto subjekty do jeho zařízení umístit soubor cookie kvůli snadnějšímu používání svých služeb.

Povolení souborů cookie není pro fungování webových stránek agentury ECHA naprosto nezbytné, ale uživateli se budou díky nim stránky lépe prohlížet. Uživatel může soubory cookie odstranit nebo zablokovat, ale některé funkce webových stránek agentury ECHA v tom případě nemusí fungovat zamýšleným způsobem.

Informace související se soubory cookie se nepoužívají k osobní identifikaci uživatele a údaje o vzorcích používání jsou plně pod kontrolou agentury ECHA. Soubory cookie se používají pouze pro účely popsané v tomto dokumentu.

8.3 Jak spravovat soubory cookie

Uživatel může soubory cookie spravovat nebo odstraňovat podle svého uvážení – podrobnosti najdete na stránkách aboutcookies.org. Uživatel může odstranit všechny soubory cookie, které již má v počítači, a většinu prohlížečů může nastavit tak, aby neumožňovaly jejich ukládání. Pokud to však udělá, může být nutné, aby ručně nastavoval některé preference při každé návštěvě stránek a některé služby a funkce nemusí fungovat.

 

Verze 6 – 11/09/2020