Výzkum nových nástrojů a pokynů

EU investuje zdroje do posílení výzkumu na téma bezpečnosti nanomateriálů. Tento výzkum se zabývá vývojem nových nástrojů a pokynů pro posouzení expozice nanomateriálům v celém jejich životním cyklu. Regulačním orgánům, průmyslu i odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci to umožní vyřešit existující nejistoty, které okolo měření a posouzení expozice nanomateriálům přetrvávají. Také budou lépe vybaveni, aby se včas připravili na vznikající problémy, s nimiž se mohou setkat, až budou vyvinuty nové nanomateriály a výrobní metody.

Evropské výzkumné projekty mohou také identifikovat nové výzvy, které zatím nejsou ve stávajících pokynech podchyceny, nebo vyvinout nové experimentální nástroje pro měření a regulaci expozice nanomateriálům na pracovišti. V průběhu projektů mohou být některé jejich výsledky přijaty úřady a průmyslem, aby se posuzování expozice a řízení rizik nanomateriálů na pracovišti zlepšilo.

Níže je uveden neúplný seznam výzkumných projektů v této oblasti.

 

More information