Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ECHA») διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο (στο εξής «δικτυακός τόπος του ECHA») για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του, καθώς και για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στην εντολή του.

Όταν ένα άτομο (στο εξής ο «χρήστης») χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο του ECHA συμφωνεί πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν θίγουν τυχόν πιο εξειδικευμένους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για εργαλεία ΤΠ ή άλλο περιεχόμενο ή δεδομένα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο του ECHA ή παρέχονται μέσω αυτού.

1. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Στόχος του ECHA είναι να διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο ECHA και το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν διαθέσιμα, ακριβή, ενημερωμένα και λειτουργικά. Ωστόσο, ο ECHA δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, το περιεχόμενο και/ή τυχόν σφάλματα του δικτυακού τόπου του ή οιουδήποτε περιεχομένου αυτού, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (βλ. τμήμα 3). Συνεπώς, ο ECHA δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ευθύνη που να προκύπτει από ή να συνδέεται με τη διαθεσιμότητα και/ή τη χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA ή οποιασδήποτε πληροφορίας διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι πληροφορίες που παρέχει ο ECHA είναι κυρίως γενικής φύσης και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών οποιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου ή φορέα. Επιπλέον, οι πληροφορίες δεν συνιστούν επαγγελματική ή νομική συμβουλή. Ο ECHA δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται ότι τα έγγραφα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνο το κείμενο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 είναι αυθεντικά και ικανά να παράγουν νομικά αποτελέσματα.

Ομοίως, με την επιφύλαξη του τμήματος 3 της παρούσας νομικής ανακοίνωσης, οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται από τρίτους, παρέχονται «ως έχουν» και άνευ οιουδήποτε είδους εγγύησης, ρητής, σιωπηρής, ή η οποία προκύπτει εκ του νόμου, εξ εθίμου, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσης, ή από την εμπορική πρακτική.

2. Περιορισμοί στη χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA

Ο Χρήστης δεν μεταβιβάζει στον δικτυακό τόπο του ECHA, από αυτόν ή μέσω αυτού, ούτε αναρτά στον δικτυακό τόπο του ECHA οιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να θεωρηθεί με οιονδήποτε τρόπο παράνομο, επιβλαβές, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή αμφισβητήσιμο.

3. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA

Πέραν της δημοσίευσης πληροφοριών γενικού χαρακτήρα για τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες ή για άλλον σκοπό, ο ECHA δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τις αυθεντικές εκδόσεις των ακόλουθων καταλόγων και πληροφοριών:

 • Τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Ο εν λόγω κατάλογος υποψήφιων ουσιών θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Τον κατάλογο των συναφών ουσιών και προμηθευτών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα). Δυνάμει του άρθρου 95 παράγραφος 1 και του άρθρου 95 παράγραφος 7 του κανονισμού για τα βιοκτόνα, ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο των σχετικών ουσιών και των προμηθευτών. Ο εν λόγω κατάλογος θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP). Δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH, ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο (CoRAP). Ο εν λόγω κατάλογος θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Ορισμένες άλλες πληροφορίες, όπως μεμονωμένες κανονιστικές αποφάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Πολιτική σχετικά με τους συνδέσμους

4.1. Σύνδεσμοι από τον δικτυακό τόπο του ECHA προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς, καθώς και προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων που σχετίζονται με το έργο του. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση που ο χρήστης επισκεφτεί άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμου που παρέχει ο ECHA, ο χρήστης υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική προστασίας απορρήτου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.
 • Ο ECHA δεν εγκρίνει, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων.

Σε περίπτωση που ένας από τους συνδέσμους του δικτυακού τόπου του ECHA δεν λειτουργεί, ο χρήστης καλείται να ενημερώσει τον ECHA.

4.2. Σύνδεσμοι από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους προς τον δικτυακό τόπο του ECHA

Ο ECHA επιτρέπει και ενθαρρύνει οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα να δημιουργούν συνδέσμους στον δικτυακό τόπο του βάσει των ακόλουθων σωρευτικών προϋποθέσεων:

 • Σύνδεσμοι μπορούν να παρέχονται μόνο σε ιστοσελίδες στις οποίες περιλαμβάνεται σύνδεσμος στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice),
 • Όταν η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του ECHA γίνεται μέσω εξωτερικού δικτυακού τόπου, πρέπει να διευκρινίζεται στους χρήστες ότι οι πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο του ECHA παρέχονται δωρεάν και δεν διέπονται από ρήτρα αποκλειστικότητας.
 • Οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να δημιουργούν την εντύπωση ότι ο ECHA εγκρίνει ή υποστηρίζει τους στόχους ή το περιεχόμενο οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε οιαδήποτε αποτελέσματα επιστημονικού ή διοικητικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τις πληροφορίες ή το κείμενο στο πλαίσιο του οποίου δημοσιεύεται ο σύνδεσμος.

5. Ανακοίνωση περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2007-2020.

Η αναπαραγωγή, διανομή ή περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA και/ή σε βάσεις δεδομένων του ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα, η δε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου/-ων των δικαιωμάτων για τις σχετικές πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του/των εν λόγω κατόχου/-ων. Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη παραβίαση που σχετίζεται με πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα, βλ. τμήμα 5.1 και 5.2.

Ορισμένες από τις πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA υπόκεινται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα τρίτων (βλ. ιδίως τμήμα 5.1.2 παρακάτω).

5.1. Χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων από τον δικτυακό τόπο του ECHA

5.1.1 Το υλικό του ECHA

Α) Γενικός κανόνας

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου καθώς και λοιπών δεσμευτικών περιορισμών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η μεταφόρτωση, αναπαραγωγή, διανομή και/ή χρήση, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς των πληροφοριών, των εγγράφων και των δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, εξαιρουμένων των υλικών που υπόκεινται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων και του συνόλου ή ουσιωδών μερών βάσεων δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ο ECHA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και/ή λογοδοσία για οιαδήποτε χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων·
 2. ο χρήστης δεν αλλοιώνει την ακεραιότητα [υποκείμενο(-α) νόημα(-τα)/μήνυμα(-τα)] των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων· και
 3. ως πηγή αναγνωρίζεται ο ECHA με τον ακόλουθο τρόπο: «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/». Η εν λόγω αναγνώριση πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του υλικού.

Χωρίς να αίρεται τυχόν άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα του ECHA, η άδεια που παρέχεται δια του παρόντος παύει αυτομάτως να ισχύει σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και, σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να καταστρέψει άμεσα το σύνολο του υλικού που έχει μεταφορτώσει και διατηρεί στην κατοχή του.

Β) Εξαιρέσεις

Σύνολο ή ουσιώδη μέρη βάσεων δεδομένων

Ο παραπάνω γενικός κανόνας περί του θεμιτού της μεταφόρτωσης και της αντιγραφής πληροφοριών από τον δικτυακό τόπο του ECHA δεν αφορά το σύνολο ή ουσιώδη μέρη βάσεων δεδομένων (ως βάση δεδομένων νοείται μια συλλογή ανεξάρτητων έργων, δεδομένων ή άλλων υλικών οργανωμένων με συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και μεμονωμένα προσβάσιμων μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων). Η αναπαραγωγή του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των βάσεων δεδομένων του ECHA επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ECHA. Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων ενδέχεται επίσης να διέπεται από προϋπάρχουσα ρήτρα δικαιωμάτων τρίτων μερών (βλ. τμήμα 5.1.2).

Συστηματική συλλογή δεδομένων

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη συστηματική αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής περιεχομένου, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής και της επαναχρησιμοποίησης) του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του δικτυακού τόπου και των βάσεων δεδομένων του ECHA.

Ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι για άλλες χρήσεις

Πέραν των ανωτέρω, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με άλλες χρήσεις όπως π.χ. μεταφράσεις του υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του ECHA ή κατ' άλλον τρόπο.

5.1.2 Υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων

Η άδεια που αναφέρεται στο τμήμα 5.1.1 δεν ισχύει για περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, στην περίπτωση υλικού που υπόκειται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης που σχετίζονται με το εν λόγω υλικό ή να αποκτά την απαραίτητη άδεια για την αναπαραγωγή, διανομή ή άλλη χρήση από τον δικαιούχο. Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων που σχετίζονται με πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο.

Ενδεικτικά, τέτοιο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες CAS και ορισμένα δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων EUCLEF:

 • Οι πληροφορίες CAS που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA αποτελούν ιδιοκτησία της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (American Chemical Society) και δεν επιτρέπεται η χρήση ή η αναδιανομή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από κανονιστικές απαιτήσεις ή/και για εκθέσεις που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πολιτική.
 • Ορισμένα δεδομένα στη βάση δεδομένων EUCLEF (δεδομένα EUCLEF) παρέχονται στον ECHA μέσω της Verisk Europe APS. Απαγορεύεται η άμεση εμπορική πώληση δεδομένων EUCLEF. Επιτρέπεται η χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς και για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται επίσης στον χρήστη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού REACH, οι ουσιαστικές περιλήψεις μελέτης και οι περιλήψεις μελέτης που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της καταχώρισης, εφόσον ο δυνητικός καταχωρίζων κατέχει νομίμως τις αντίστοιχες πλήρεις εκθέσεις μελέτης ή έχει άδεια να αναφερθεί στις αντίστοιχες πλήρεις εκθέσεις μελέτης.

5.2. Εμπορικά σήματα του ECHA

Τα εμπορικά σήματα του ECHA αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Οργανισμού. Η χρήση τους απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ECHA. Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

6. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο ECHA δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο του χρήστη. Με την επιφύλαξη των «cookies» (βλ. τμήμα 8 κατωτέρω), ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στον δικτυακό τόπο του ECHA χωρίς να δηλώνει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ο ECHA να παρέχει εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για παράδειγμα συνδρομή από το γραφείο υποστήριξης, δημόσιες διαβουλεύσεις ή εφαρμογές λογισμικού, ισχύουν ειδικοί όροι.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ECHA και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ECHA σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Για οποιοδήποτε γενικό ερώτημα σχετικά με τη συνολική πολιτική προστασίας απορρήτου που εφαρμόζεται στον δικτυακό τόπο του ECHA, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

7. Διάφορα

7.1. Παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου

Η μη συμμόρφωση προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου ενδέχεται να επισύρει συνέπειες για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης πρόσβασης του χρήστη στον δικτυακό τόπο και τις βάσεις δεδομένων του ECHA δια του αποκλεισμού της διεύθυνσης IP του χρήστη.

Επίσης, κάθε χρήστης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν βλάβη στον δικτυακό τόπο του ECHA η οποία οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε παρεμπόδιση της διαθεσιμότητας ή προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου του ECHA εξαιτίας των ενεργειών του χρήστη.

7.2. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, το οποίο, εάν χρειαστεί, συμπληρώνεται από τη φινλανδική νομοθεσία. Οι διαφορές που δεν δύναται να επιλυθούν φιλικά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Φινλανδίας.

8. «Cookies» στον δικτυακό τόπο του ECHA

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου του ECHA, ο ECHA τοποθετεί ενίοτε στη συσκευή του χρήστη μικρά αρχεία δεδομένων που καλούνται «cookies».

8.1. Τι είναι τα «cookies»;

Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή του χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του ECHA. Παρέχει στον δικτυακό τόπο του ECHA τη δυνατότητα να «θυμάται» τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη (όπως τις προτιμήσεις σύνδεσης, γλώσσας, μεγέθους γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις σχετικά με την εμφάνιση του δικτυακού τόπου) στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, ούτως ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να επανακαθορίζει διαρκώς τις εν λόγω προτιμήσεις όταν επισκέπτεται ξανά τον δικτυακό τόπο του ECHA ή κατά την περιήγησή του στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου.

8.2. Πώς χρησιμοποιεί ο ECHA τα «cookies» στον δικτυακό του τόπο;

Αρκετές σελίδες του δικτυακού τόπου του ECHA χρησιμοποιούν «cookies» για να «απομνημονεύουν»:

 • τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με την εμφάνιση του δικτυακού τόπου, όπως οι ρυθμίσεις αντίθεσης χρωμάτων ή το μέγεθος γραμματοσειράς,
 • το εάν ο χρήστης έχει ήδη απαντήσει σε αναδυόμενο παράθυρο έρευνας σχετικά με το εάν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (ούτως ώστε να μην χρειαστεί να του τεθεί το ίδιο ερώτημα ξανά),
 • το εάν ο χρήστης έχει συναινέσει (ή όχι) στη χρήση «cookies» στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα «cookies» που χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο του ECHA και τον σκοπό της χρήσης τους παρέχονται κατωτέρω:

Ονομασία Λήξη Περιγραφή

«Cookies» ταυτοποίησης περιόδου λειτουργίας

Τερματισμός περιόδου λειτουργίας Ο σκοπός των «cookies» ταυτοποίησης περιόδου λειτουργίας είναι η αποκλειστική ταυτοποίηση του χρήστη που συνδέεται με τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας και η λήψη στοιχείων που υποδεικνύουν ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί ενεργά τον δικτυακό τόπο του ECHA. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη.
Ειδοποίηση «Cookie» 1 μήνας Αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της χρήσης «cookies» από τον δικτυακό τόπο του ECHA. Η ειδοποίηση «cookie» εμφανίζεται σε κάθε σελίδα, εκτός εάν ο χρήστης αποδεχτεί τη χρήση τους.
Προτιμήσεις χρήστη 1 έτος Η ένδειξη «COOKIE_SUPPORT» υποδεικνύει το εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τη χρήση «cookies». Η ένδειξη «GUEST_LANGUAGE_ID» υποδεικνύει τις γλωσσικές προτιμήσεις του χρήστη.
Google Analytics cookies 2 έτη (για να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης των χρηστών και των περιόδων λειτουργίας) 10 λεπτά (για τον περιορισμό των αιτημάτων) Ο δικτυακός τόπος του ECHA χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων Google Analytics η οποία παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies». Οι πληροφορίες που αντλούν τα «cookies» σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης τον δικτυακό τόπο του ECHA (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) διαβιβάζονται στην Google η οποία τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί το πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός τόπος του ECHA, για να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα εντός του δικτυακού τόπου του ECHA προς ενημέρωση των διαχειριστών του Οργανισμού, και για να παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου του ECHA και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους εφόσον το υπαγορεύει η νομοθεσία ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες για λογαριασμό της. Η Google δεν συσχετίζει σε καμία περίπτωση τη διεύθυνση IP του χρήστη με άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγκατάσταση των «cookies» επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών του δικτυακού τόπου του ECHA. Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στη Google να επεξεργάζεται δεδομένα που τον αφορούν κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τη χρήση «cookies» μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο εργαλείο Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Με αυτήν την προσθήκη κοινοποιείται στην Google Analytics JavaScript (ga.js) ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του ECHA δεν πρέπει να αποσταλούν στην Google Analytics.
Προειδοποίηση σχετικά με τον Internet Explorer Τερματισμός περιόδου λειτουργίας Η προειδοποίηση ECHAIExplorerWarning αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή του ενημερωτικού μηνύματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα περιήγησης IE 7. Το μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης σε περίπτωση που γίνεται χρήση του IE 7
Δήλωση αποποίησης ευθύνης 1 μήνας Αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της δήλωσης αποποίησης ευθύνης, εφόσον επιλεγεί το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης εμφανίζεται στην ιστοσελίδα «Search for Chemicals» (Αναζήτηση χημικών προϊόντων) μαζί με όλα σχεδόν τα έντυπα αναζήτησης και τις βοηθητικές εφαρμογές «View Substance» (Προβολή ουσίας) που διατίθενται από το τμήμα «Ενημέρωση σχετικά με χημικά προϊόντα»
AddThis cookies 30 λεπτά έως 2 έτη
 • _atuvc (2 έτη): διασφαλίζει ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει την επικαιροποιημένη μέτρηση, σε περίπτωση που κάνει κοινή χρήση μιας ιστοσελίδας.
  _atuvs (30 λεπτά): χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το __atuvc. Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • bt2 (8 μήνες): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • di2 (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • loc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • uid (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • uvc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
 • vc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.

Η ενεργοποίηση των εν λόγω «cookies» δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου του ECHA, βελτιώνει όμως την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ή να αποκλείσει τα εν λόγω «cookies», ορισμένες όμως λειτουργίες του δικτυακού τόπου του ECHA ενδέχεται να μην αποδίδουν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και τα δεδομένα σχετικά με τις περιηγήσεις υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο του ECHA. Τα εν λόγω «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

8.3. Τρόπος ελέγχου των «cookies»

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και/ή να διαγράφει τα «cookies» κατά βούληση - για περισσότερες πληροφορίες, βλ. aboutcookies.org. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει όλα τα «cookies» που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή του και μπορεί να ρυθμίσει τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται η εγκατάστασή τους. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζει με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην παρέχονται.

 

Έκδοση 6 – 11/09/2020