EU Privacy Disclaimer

 

Europska agencija za kemikalije (u nastavku „ECHA”) održava ovo mrežno mjesto (u nastavku „mrežno mjesto ECHA-e”) kako bi poboljšala pristup javnosti informacijama o svojim aktivnostima i ispunila svoje obveze u skladu sa svojim nadležnostima.

Kada osoba upotrebljava mrežno mjesto ECHA-e, ta je osoba (u nastavku „korisnik”) u potpunosti suglasna s uvjetima navedenima u nastavku. Ovi uvjeti ne dovode u pitanje podrobnije uvjete koji se primjenjuju na alate IT-a ili druge sadržaje ili podatke koji se nalaze ili pružaju na mrežnome mjestu ECHA-e.

1. Izjava o odricanju od odgovornosti

Cilj je ECHA-e održavati dostupnost, točnost, ažurnost i funkcionalnost ovog mrežnog mjesta ECHA-e i svih informacija na ovome mrežnome mjestu. Međutim, ECHA ne izjavljuje, ne jamči i ne preuzima odgovornost za dostupnost, točnost, sadržaje i/ili pogreške na mrežnome mjestu ECHA-e ili bilo koje sadržaje na njemu, ako izričito nije drukčije navedeno u ovoj pravnoj napomeni (vidi 3. odjeljak). To znači da ECHA ne preuzima nikakvu odgovornost koja proizlazi iz dostupnosti i/ili upotrebe mrežnog mjesta ECHA-e ili u vezi s dostupnošću i/ili upotrebom mrežnog mjesta ECHA-e ili bilo kakvih informacija dostupnih na ovome mrežnome mjestu, ako nije drukčije navedeno.

Informacije koje ECHA pruža većinom su općenite prirode i ne odnose se ni na koje posebne okolnosti povezane s bilo kojim određenim pojedincem ili subjektom. Nadalje, takve se informacije ne smatraju stručnim ili pravnim savjetima. ECHA ne može jamčiti i ne jamči da bilo koji dokument dostupan na mrežnome mjestu ECHA-e precizno reproducira službeno doneseni tekst. Jedino su tekst objavljen u Službenom listu ili podatci navedeni u 3. odjeljku vjerodostojni i mogu proizvesti pravne učinke.

Slično tomu, ne dovodeći u pitanje 3. odjeljak ove pravne napomene, informacije, dokumenti, podatci i baze podataka koji su dostupni na mrežnome mjestu ECHA-e, uključujući one koje stavljaju na raspolaganje treće strane, pružaju se „onakvi kakvi jesu“ i bez ikakvog jamstva, bilo izričitog ili podrazumijevanog, ili jamstva koje proizlazi iz zakona, običaja, praksi postupanja ili ustaljenih trgovačkih praksi.

2. Ograničena upotreba mrežnog mjesta ECHA-e

Korisnik ne smije slati, s ili putem mrežnog mjesta ECHA-e, ni objavljivati na mrežnome mjestu ECHA-e nikakve materijale koji bi mogli biti nezakoniti, štetni, klevetnički, uvredljivi ili u bilo kojem smislu neprimjereni.

3. Informacije objavljene na mrežnome mjestu ECHA-e

Uz opće informacije u vezi sa svojim operativnim ili drugim postupcima, ECHA na svojemu mrežnome mjestu objavljuje i izvorne inačice sljedećih popisa i informacija:

 • popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari. U skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) ECHA je dužna objaviti i ažurirati Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari na mrežnome mjestu ECHA-e. Popis predloženih tvari smatra se jedinom autentičnom inačicom.
 • Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012, popis relevantnih tvari i dobavljača. U skladu s člankom 95. stavkom 1. i člankom 95. stavkom 7. Uredbe o biocidnim proizvodima, ECHA je dužna objaviti i ažurirati popis relevantnih tvari i dobavljača na mrežnome mjestu ECHA-e. Taj se popis smatra jedinom autentičnom inačicom.
 • Trogodišnji akcijski plan Zajednice (CoRAP). U skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe REACH, ECHA je odgovorna za objavljivanje i ažuriranje popisa CoRAP na mrežnome mjestu ECHA-e. Taj se popis smatra jedinom autentičnom inačicom.
 • neke druge informacije poput individualnih regulatornih odluka ECHA-e i odluka Upravnog odbora ECHA-e (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Odredbe o poveznicama

4.1. Poveznice s mrežnog mjesta ECHA-e na druga mrežna mjesta

ECHA pruža poveznice na mrežna mjesta mnogih institucija, tijela i agencija Europske unije, kao i na mrežna mjesta trećih strana koje su relevantne za njezin rad. Poveznice se pružaju samo za potrebe informiranja. Korisnik treba biti svjestan sljedećega:

 • Ako korisnik pristupa drugomu mrežnomu mjestu putem poveznice koju pruža ECHA, korisnik je dužan prihvatiti uvjete upotrebe i politiku zaštite privatnosti dotičnog mrežnog mjesta.
 • ECHA ne priznaje i ne prihvaća odgovornost za sadržaj ili upotrebu mrežnih mjesta tih trećih strana.

Ako neka od poveznica dostupnih na mrežnome mjestu ECHA-e ne radi, korisnik o tome treba obavijestiti ECHA-u.

4.2. Poveznice s vanjskih mrežnih mjesta na mrežno mjesto ECHA-e

ECHA dopušta organizacijama i pojedincima te ih potiče da stvaraju poveznice na mrežno mjesto ECHA-e pod sljedećim kumulativnim uvjetima:

 • mogu se izraditi samo poveznice na mrežne stranice koje pružaju poveznicu na ovu pravnu napomenu (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice)
 • kada se mrežnomu mjestu ECHA-e pristupa putem vanjske poveznice, korisnicima treba biti jasno da pregledavaju informacije s mrežnog mjesta ECHA-e koje su besplatne i koje nisu ekskluzivne
 • poveznice ne smiju stvarati dojam da ECHA podržava ili podupire ciljeve, odnosno sadržaje proizvoda ili usluga ili znanstvene ili administrativne ishode informacija ili tekstova u okviru kojih se poveznica objavljuje.

5. Napomena o pravima intelektualnog vlasništva

© Europska agencija za kemikalije, 2007. – 2020.

Reprodukcija, distribucija ili daljnja upotreba informacija, dokumenata i podataka s mrežnog mjesta ECHA-e i/ili iz baza podataka ECHA-e mogu biti predmetom zaštite na temelju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava, a njihova upotreba bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava za te informacije, dokumente i podatke može predstavljati kršenje prava njihova nositelja. ECHA ne prihvaća nikakvu odgovornost i ne može se smatrati odgovornom za kršenje autorskog prava ili kršenje drugih prava u vezi s informacijama, dokumentima i podatcima dostupnima na mrežnome mjestu ECHA-e.

Za dodatne informacije o pravima intelektualnog vlasništva i drugim pravima pogledajte odjeljke 5.1. i 5.2.

Neke od informacija na mrežnome mjestu ECHA-e podliježu pravima intelektualnog vlasništva i drugim pravima trećih strana (pogledajte, posebno, odjeljak 5.1.2. u nastavku).

5.1. Upotreba informacija, dokumenata i podataka s mrežnog mjesta ECHA-e

5.1.1. Materijali ECHA-e

A) Opće pravilo

Podložno uvjetima ove pravne napomene i podložno drugim obvezujućim ograničenjima predviđenima primjenjivim pravom, informacije, dokumenti i podatci dostupni na mrežnome mjestu ECHA-e, uz izuzeće materijala koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih strana i čitavih baza podataka ili njihovih znatnih dijelova, mogu se preuzimati, reproducirati, distribuirati i/ili upotrebljavati, u potpunosti ili djelomično, u komercijalne i nekomercijalne svrhe pod uvjetom da:

 1. korisnik potvrđuje da ECHA ne preuzima nikakvu odgovornost ni za koju upotrebu informacija, dokumenata ili podataka
 2. korisnik ne mijenja integritet (temeljno značenje/poruku) informacija, dokumenata ili podataka
 3. ECHA je navedena kao izvor: „Izvor: Europska agencija za kemikalije, http://echa.europa.eu/”. Ovako naveden izvor mora se uključiti u svaki primjerak materijala.

Bez ograničavanja drugih prava ili pravnih lijekova na raspolaganju ECHA-i ovo se dopuštenje automatski poništava u slučaju da korisnik prekrši uvjete ove pravne napomene, u kojem slučaju korisnik mora odmah uništiti sve preuzete materijale koje posjeduje.

B) Iznimke

Čitave baze podataka ili njihovi znatni dijelovi

Navedeno opće pravilo o dopuštenosti preuzimanja i umnožavanja informacija s mrežnog mjesta ECHA-e ne odnosi se na čitave baze podataka ili njihove znatne dijelove (bazu podataka treba shvatiti kao zbirku neovisnih djela, podataka ili drugih materijala uređenih na sustavan ili metodičan način i pojedinačno dostupnih elektroničkim ili drugim sredstvima). Zabranjeno je potpuno ili djelomično umnožavanje baza podataka ECHA-e bez prethodnog pisanog dopuštenja ECHA-e. Svi se zahtjevi podnose ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na ECHA-inoj stranici za kontakt.

Napominjemo da sadržaj baza podataka može biti obuhvaćen već postojećim pravima trećih strana (vidjeti odjeljak 5.1.2.).

Sustavno prikupljanje podataka

Zabranjene su sustavne automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući i struganje, rudarenje podataka, izdvajanje i ponovnu upotrebu) čitavog ili znatnog dijela mrežnog mjesta ECHA-e i baza podataka ECHA-e.

Na druge se upotrebe mogu primijeniti posebni uvjeti.

Nadalje, mogu se primjenjivati posebni uvjeti za druge upotrebe materijala koji su zaštićeni ECHA-inim pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima, kao, primjerice, prijevoda.

5.1.2. Materijali koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih strana

Dopuštenje navedeno u odjeljku 5.1.1. ne primjenjuje se na sadržaje zaštićene pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih strana. Stoga, kad je riječ o materijalima koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih strana, korisnik mora postupati u skladu s uvjetima upotrebe takvih materijala ili od nositelja prava ishoditi potrebno dopuštenje za reprodukciju, distribuciju ili bilo koju drugu upotrebu. ECHA ne prihvaća nikakvu odgovornost i ne može se smatrati odgovornom za kršenje bilo kojih takvih prava u vezi s informacijama, dokumentima i podatcima dostupnima na mrežnome mjestu ECHA-e.

Takvi materijali uključuju, primjerice, informacije CAS-a i određene podatke sadržane u bazi podataka EUCLEF:

 • Informacije CAS-a koje se nalaze na mrežnome mjestu ECHA-e u vlasništvu su Američkog kemijskog društva i nikakva upotreba ili redistribucija, osim ako je u svrhu ispunjenja regulatornih zahtjeva i/ili izrade izvješća u skladu s nacionalnim zakonom ili administrativnom politikom, nije dopuštena bez prethodnog pisanog dopuštenja Američkog kemijskog društva.
 • Određene podatke u bazi podataka EUCLEF (podatke EUCLEF-a) ECHA-i isporučuje Verisk Europe APS. Zabranjena je izravna komercijalna prodaja podataka EUCLEF-a. Dopuštena je upotreba u nekomercijalne svrhe i upotreba radi osiguranja sukladnosti s propisima.

Korisnika se također podsjeća da se u skladu s člankom 10. Uredbe REACH detaljni sažetci studija i sažetci istraživanja koji su javno dostupni na mrežnome mjestu ECHA-e mogu upotrebljavati u svrhe registracije samo ako je potencijalni podnositelj prijave u legitimnom posjedu odgovarajućih cjelovitih izvješća o ispitivanju ili ima dopuštenje služiti se odgovarajućim cjelovitim izvješćima o ispitivanju.

5.2. Žigovi ECHA-e

Žigovi ECHA-e njezino su isključivo vlasništvo. Zabranjena je njihova upotreba bez prethodnog pisanog dopuštenja ECHA-e. Zahtjevi se podnose ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na ECHA-inoj stranici za kontakt.

6. Zaštita osobnih podataka

ECHA se obvezuje na zaštitu podataka korisnika. Ne dovodeći u pitanje kolačiće (vidjeti odjeljak 8. u nastavku), korisnik može pretraživati portal ECHA-e bez pružanja osobnih podataka. Međutim, u nekim je slučajevima potrebno navesti osobne podatke kako bi ECHA mogla pružiti osobne e-usluge, poput korisničke podrške, javnog savjetovanja ili softverskih aplikacija, prilikom čega se primjenjuju posebni uvjeti.

Korisnik može proučiti politiku zaštite osobnih podataka i dodatne informacije o zaštiti podataka na mrežnome mjestu ECHA-e u dijelu o zaštiti osobnih podataka (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Sve općenite upite u vezi s cjelokupnom politikom zaštite privatnosti mrežnog mjesta ECHA-e korisnik može dostaviti ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na stranici za kontakt ECHA-e.

7. Razno

7.1. Kršenje uvjeta pravne napomene

Postupanje koje nije u skladu s uvjetima ove pravne napomene može imati posljedice za korisnika pa se korisniku, među ostalim, može zabraniti pristup mrežnomu mjestu ECHA-e i bazama podataka tako da se blokira njegova IP adresa.

Korisnik se može smatrati odgovornim za štetu nanesenu mrežnomu mjestu ECHA-e ili za štetu koja izravno ili neizravno proizlazi iz smanjene raspoloživosti ili dostupnosti mrežnog mjesta ECHA-e zbog postupaka korisnika.

7.2. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Na ovu se pravnu napomenu primjenjuje pravo Unije, koje se, prema potrebi, nadopunjuje finskim zakonima. Svi sporovi koji se ne mogu sporazumno riješiti rješavaju se na finskim sudovima.

8. Kolačići na mrežnome mjestu ECHA-e

Kako bi se omogućilo ispravno funkcioniranje mrežnog mjesta ECHA-e, ECHA ponekad na uređaj korisnika stavlja male podatkovne datoteke koje se nazivaju kolačići.

8.1. Što su kolačići?

Kolačić je mala datoteka s tekstom koja se sprema na računalo ili mobilni uređaj korisnika prilikom posjeta mrežnomu mjestu ECHA-e. Na taj način mrežno mjesto ECHA-e pamti postupke i postavke korisnika (poput prijave, jezika, veličine slova i drugih odabira prikaza) u određenom vremenskom razdoblju kako korisnik ne bi morao stalno ponovno postavljati odabrane elemente prilikom povratka na mrežno mjesto ECHA-e ili prilikom pregledavanja stranica.

8.2. Kako ECHA upotrebljava kolačiće na svojemu mrežnome mjestu?

Na nekoliko stranica mrežnog mjesta ECHA-e upotrebljavaju se kolačići radi pohranjivanja:

 • korisnikovih odabira prikaza poput postavki kontrasta boje ili veličine slova
 • informacija o tome je li korisnik već odgovorio na skočnu anketu o korisnosti sadržaja (kako se korisnika ne bi ponovno pitalo)
 • informacija o tome je li korisnik pristao na ECHA-inu upotrebu kolačića na mrežnome mjestu ECHA-e.

U nastavku se nalaze dodatne informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na mrežnome mjestu ECHA-e i o njihovoj svrsi:

Naziv Istek Opis

Kolačići za ID sesije

Kraj sesije Jednokratni kolačići za ID sesije služe za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji se povezuje sa sesijom i dobivanje podataka o tome da se korisnik aktivno služi mrežnim mjestom ECHA-e. Informacije u vezi s kolačićima ne upotrebljavaju se za osobnu identifikaciju korisnika.
Obavijest o kolačićima 1 mjesec Pohranjuje korisnikovo prihvaćanje upotrebe kolačića na mrežnome mjestu ECHA-e. Obavijest o kolačićima prikazuje se na svakoj stranici ako korisnik nije prihvatio kolačiće.
Korisnikovi odabiri 1 godina COOKIE_SUPPORT označava korisničku podršku u vezi s kolačićima. GUEST_LANGUAGE_ID označava korisnikove jezične odabire.
Kolačići za Google Analytics 2 godine (za razlikovanje korisnika i sesija) 10 minuta (za ograničavanje brzine zahtjeva) Mrežno mjesto ECHA-e upotrebljava Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google, Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava kolačiće. Informacije o korisnikovoj upotrebi mrežnog mjesta ECHA-e (uključujući i IP adresu korisnika) koje generiraju kolačići prenosi i pohranjuje Google na poslužitelje u SAD-u. Google upotrebljava te informacije za procjenu korisnikova korištenja portalom ECHA-e, izradu izvješća o aktivnostima mrežnog mjesta ECHA-e za operatere mrežnog mjesta ECHA-e te za pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima mrežnog mjesta ECHA-e i upotrebe interneta. Google može prenijeti te informacije trećim stranama ako je to zakonski propisano ili ako te treće strane obrađuju informacije u ime Googlea. Google ne povezuje IP adresu korisnika s drugim podatcima koje Google čuva. Korisnik može odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na pretraživaču. Međutim, ako korisnik izvrši taj postupak, možda se neće moći u potpunosti služiti mrežnim mjestom ECHA-e. Upotrebom mrežnog mjesta ECHA-e korisnik pristaje na obradu podataka u vezi s njom koju provodi Google na način i u svrhe koje su prethodno definirane. Korisnik može odbiti upotrebu kolačića tako što će preuzeti i instalirati dodatak za preglednik za otkazivanje servisa Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on). Programski dodatak obavještava Google Analytics JavaScript (ga.js) da se informacije o posjetu mrežnomu mjestu ECHA-e ne šalju servisu Google Analytics.
Upozorenje o Internet Exploreru Kraj sesije ECHAIExplorerWarning pohranjuje korisnikov pristanak na informativnu poruku prilikom upotrebe programa IE 7. Porukom se obavještava korisnika da možda neće sve značajke portala dobro raditi s IE 7.
Izjava o odricanju od odgovornosti 1 mjesec Sprema korisnikov pristanak na izjavu o odricanju od pravne odgovornosti pritiskom na odgovarajući potvrdni okvir. Izjava o odricanju od pravne odgovornosti prikazuje se na stranici „Pretraži kemikalije” zajedno s gotovo svim obrascima za pretraživanje i portletima „Prikaži tvar” koje pokreće odjeljak „Informacije o kemikalijama”.
Kolačići AddThis 30 minuta do 2 godine
 • _atuvc (2 godine): omogućuje korisniku da vidi ažurirani zbroj u slučaju distribucije stranice.
  _atuvs (30 minuta): upotrebljava se zajedno s __atuvc. Omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kad ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na njegov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • bt2 (8 mjeseci): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kad ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • di2 (2 godine): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • loc (2 godine): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • uid (2 godine): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • uvc (2 godine): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.
 • vc (2 godine): omogućuje korisniku dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može postaviti kolačiće na korisnikov uređaj radi lakše upotrebe usluge.

Upotreba kolačića nije nužna za rad mrežnog mjesta ECHA-e, ali će korisniku pružiti bolje iskustvo pregledavanja. Korisnik može brisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to učini, neke značajke mrežnog mjesta ECHA-e možda neće raditi kao što je predviđeno.

Informacije u vezi s kolačićima ne upotrebljavaju se kako bi se korisnika osobno identificiralo, a podatcima o obrascima upotrebe u potpunosti upravlja ECHA. Ti se kolačići upotrebljavaju isključivo u svrhe navedene u ovoj napomeni.

8.3. Kako upravljati kolačićima?

Korisnik može po želji upravljati kolačićima i/ili ih brisati – više informacija potražite na aboutcookies.org. Korisnik može obrisati sve kolačiće koji se već nalaze na njegovu računalu i može postaviti većinu preglednika tako da spriječi njihovo pohranjivanje. Međutim, ako to korisnik učini, možda će trebati ručno podesiti neke odabire prilikom svakog posjeta mrežnomu mjestu, a neke usluge i funkcije možda neće raditi.

 

Verzija 6 – 11/09/2020.