Az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban az „ECHA”) azért működteti ezt az oldalt (a továbbiakban az „ECHA weboldala”), hogy javítsa a tevékenységeire vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférést, és eleget tegyen a megbízatásának keretébe tartozó kötelezettségeinek.

Az ECHA weboldalát használó személy (a továbbiakban: „felhasználó”) teljes mértékben egyetért az alábbiakban meghatározott feltételekkel. Ezek a feltételek nem érintik az ECHA weboldalán tárolt vagy azon keresztül biztosított informatikai eszközökre vagy egyéb tartalmakra vagy adatokra alkalmazandó külön feltételeket.

1. Felelősségkizáró nyilatkozat

Az ECHA célja, hogy az ECHA weboldalát, valamint az ECHA weboldalán található információkat elérhetővé tegye, naprakészen tartsa, továbbá biztosítsa azok pontosságát és működőképességét. Az ECHA azonban nem tesz semmilyen nyilatkozatot, és nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget az ECHA weboldalának vagy a weboldalon található bármely tartalom elérhetőségéért, pontosságáért, tartalmáért és/vagy hibáiért, kivéve, ha a jelen jogi nyilatkozat kifejezetten másként rendelkezik (lásd a 3. pontot). Ez azt jelenti, hogy az ECHA – eltérő rendelkezés hiányában – semmilyen felelősséget nem vállal az ECHA weboldalának vagy a weboldalon található bármely információ rendelkezésre állásából és/vagy használatából fakadó vagy azzal összefüggésben felmerülő károkért.

Az ECHA által biztosított információk általános jellegűek, és nem egy adott személy vagy szervezet konkrét körülményeiről hivatottak tájékoztatást nyújtani. Továbbá az említett tájékoztatás nem minősül szakmai vagy jogi tanácsadásnak. Az ECHA nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy az ECHA weboldalán elérhető valamely dokumentum pontosan tartalmazza valamely hivatalosan elfogadott jogszabály szövegét. Kizárólag a Hivatalos Lap szövege vagy a 3. pontban felsorolt információk hitelesek és alkalmasak joghatás kiváltására.

Hasonlóképpen, e jogi nyilatkozat 3. pontja sérelme nélkül, az ECHA weboldalán elérhetővé tett – többek között harmadik felek által biztosított – információkat, dokumentumokat, adatokat és adatbázisokat az adott formában biztosítják, bármiféle kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályból, szokásból, korábbi magatartásból vagy kereskedelmi gyakorlatból eredő garancia nélkül.

2. Az ECHA weboldalának korlátozott felhasználása

A felhasználó nem továbbíthat az ECHA weboldaláról vagy azon keresztül, továbbá nem tehet közzé az ECHA weboldalán olyan anyagot, amely bármely módon jogellenes, káros, rágalmazó, sértő vagy kifogásolható lehet.

3. Az ECHA weboldalán közzétett információk

Az operatív vagy egyéb tevékenységeivel kapcsolatos általános információk közzétételén túlmenően az ECHA az ECHA weboldalán teszi közzé a következő jegyzékek és információk hiteles változatát:

 • A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája. Az 1907/2006/EK rendelet (a REACH-rendelet) 59. cikkének (10) bekezdése szerint az ECHA-nak közzé kell tenni és aktualizálni kell az ECHA weboldalán a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáját. E jelöltlista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • Az érintett anyagoknak és szállítóknak a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet (BPR-rendelet) szerinti listája. A BPR-rendelet 95. cikkének (1) bekezdése és 95. cikkének (7) bekezdése szerint az ECHA-nak nyilvánosságra kell hozni és frissíteni kell az ECHA weboldalán az érintett anyagok és szállítók listáját. E lista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • A közösségi gördülő cselekvési terv (CoRAP). A REACH-rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint az ECHA-nak nyilvánosságra kell hozni és aktualizálni kell az ECHA weboldalán a CoRAP-listát. E lista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • Bizonyos egyéb információk, például az ECHA egyedi szabályozási határozatai és az ECHA igazgatóságának határozatai (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Hivatkozásokkal kapcsolatos szabályzat

4.1. Az ECHA weboldaláról külső oldalakra mutató hivatkozások

Az ECHA számos, a tevékenysége szempontjából fontos európai intézmény, szerv és ügynökség, valamint más harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozást helyez el. A hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak tisztában kell lennie a következőkkel:

 • Ha a felhasználó az ECHA által megadott valamely hivatkozáson keresztül ér el egy másik weboldalt, e másik weboldal felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata vonatkozik a felhasználóra.
 • Az ECHA nem hagyta jóvá e harmadik felekhez tartozó weboldalak tartalmát vagy felhasználását, és semmiféle felelősséget nem vállal azért.

Ha az ECHA weboldalán elhelyezett valamely hivatkozás nem működik, a felhasználót kérjük, értesítse az ECHA-t.

4.2. Külső weboldalakról az ECHA weboldalára mutató hivatkozások

Az ECHA engedélyezi más szervezeteknek és magánszemélyeknek, valamint támogatja őket abban, hogy az ECHA weboldalára mutató hivatkozásokat hozzanak létre valamennyi alábbi feltétel betartása mellett:

 • Kizárólag olyan weboldalakra mutató hivatkozás helyezhető el, amelyek tartalmaznak a jelen jogi nyilatkozatra mutató hivatkozást (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • Ha a felhasználó külső hivatkozáson keresztül lép az ECHA weboldalára, egyértelműnek kell lennie a számára, hogy az ECHA weboldalán ingyenes és nem teljes körű információkat tekint meg;
 • A hivatkozások nem kelthetik azt a benyomást, hogy az ECHA jóváhagyta vagy támogatja valamely termék vagy szolgáltatás, vagy azon információn vagy szövegen alapuló tudományos vagy adminisztratív anyagok célkitűzését vagy tartalmát, amellyel összefüggésben a hivatkozást elhelyezték.

5. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi nyilatkozat

© Európai Vegyianyag-ügynökség, 2007-2020

Az ECHA weboldalán és/vagy az ECHA adatbázisaiban található információk, dokumentumok és adatok többszörözése, terjesztése vagy további felhasználása szellemitulajdon- vagy egyéb jogi védelem alá tartozhat, és az érintett információknak, dokumentumoknak és adatoknak a jogosult(ak) előzetes engedélyének megszerzése nélküli felhasználása sértheti a jogosult(ak) jogait. Az ECHA nem vállal semmilyen felelősséget, és nem vonható felelősségre az ECHA weboldalán elérhetővé tett információkkal, dokumentumokkal és adatokkal kapcsolatos szerzői jogi vagy egyéb jogsértésekért.

A szellemi tulajdonjoggal és egyéb jogokkal kapcsolatos további információkért lásd az 5.1. és az 5.2. pontot.

Szellemi tulajdonjogok és harmadik feleket megillető egyéb jogok hatálya alá tartozik az ECHA weboldalán található információk egy része (lásd különösen az alábbi 5.1.2. pontot).

5.1. Az ECHA weboldaláról származó információk, dokumentumok és adatok felhasználása

5.1.1. Az ECHA anyagai

A) Általános szabály

A jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételekre és az alkalmazandó jog által előírt egyéb kötelező erejű korlátozásokra figyelemmel, az ECHA weboldalán közzétett információk, dokumentumok és adatok – a szellemi tulajdonjogok vagy a harmadik feleket megillető egyéb jogok hatálya alá tartozó anyagok, valamint az adatbázisok egésze vagy jelentős része kivételével – kereskedelmi és nem kereskedelmi célból részben vagy egészben letölthetők, többszörözhetők, terjeszthetők és/vagy felhasználhatók, feltéve, hogy:

 1. a felhasználó elismeri, hogy az ECHA nem vállal felelősséget az információk, dokumentumok vagy adatok felhasználásáért;
 2. a felhasználó nem változtatja meg az információ, dokumentumok vagy adatok integritását (alapvető értelmét/üzenetét); és
 3. forrásként elismeri az ECHA-t az alábbiak szerint: „Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, http://echa.europa.eu/”. Az anyag minden másolatán szerepelni kell a forrás fenti megjelölésének.

Az ECHA rendelkezésére álló egyéb jog vagy jogorvoslat korlátozása nélkül a jelen jogi nyilatkozatban adott engedély automatikusan megszűnik, ha a felhasználó megsérti a jelen jogi nyilatkozat bármely feltételét. Ebben az esetben a felhasználónak azonnal meg kell semmisíteni a birtokában lévő összes letöltött anyagot.

B) KIVÉTELEK

Az adatbázisok egésze vagy jelentős része

Az ECHA weboldaláról történő információletöltés és -másolás megengedhetőségének fentebb említett általános szabálya nem terjed ki az adatbázisok egészére vagy jelentős részére (az adatbázis önálló művek, adatok vagy egyéb anyagok rendszerezett vagy módszeresen elrendezett gyűjteménye, amely elektronikusan vagy más módon egyedileg hozzáférhető). Az ECHA-adatbázisok egészének vagy jelentős részének másolása tilos, kivéve, ha azt az ECHA előzetesen írásban engedélyezi. Valamennyi kérelmet az ECHA „Kapcsolatfelvétel” weboldalán lévő információkérési űrlapok segítségével kell az ECHA-nak benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik felek korábban megszerzett jogai is vonatkozhatnak az adatbázisok tartalmára (lásd az 5.1.2. pontot).

Módszeres adatgyűjtés

Az ECHA teljes weboldalán vagy annak jelentős részén, valamint az ECHA adatbázisaiban végzett bármilyen módszeres, automatizált adatgyűjtési tevékenység (ezen belül az adatscraping, az adatbányászat, az adatkinyerés és -újrahasznosítás) tilos.

Adott esetben más felhasználási módokra alkalmazandó külön feltételek

A fentieken túlmenően az ECHA-t megillető szellemi tulajdonjogokkal vagy más módon védett anyagok egyéb felhasználásaira, például a fordításokra adott esetben külön feltételek alkalmazandók.

5.1.2. Szellemi tulajdonjogok és harmadik feleket megillető egyéb jogok hatálya alá tartozó anyagok

Az 5.1.1. pontban említett engedély nem vonatkozik a szellemi tulajdonjogokkal vagy harmadik felek egyéb jogaival védett tartalmakra. A szellemi tulajdonjogok vagy harmadik felet megillető egyéb jogok hatálya alá tartozó anyagok esetében a felhasználónak be kell tartani az ilyen anyagokhoz kapcsolódó felhasználási feltételeket, vagy be kell szerezni a jogosulttól a többszörözéshez, terjesztéshez vagy bármely más felhasználáshoz szükséges engedélyt. Az ECHA nem vállal semmilyen felelősséget, és nem vonható felelősségre az ECHA weboldalán elérhetővé tett információkkal, dokumentumokkal és adatokkal kapcsolatos bármely ilyen jog megsértéséért.

Az ilyen anyagok közé tartoznak például a CAS-információk és az EUCLEF adatbázisban található bizonyos adatok:

 • Az ECHA weboldalán található CAS-információk az American Chemical Society tulajdonát képezik, és azoknak az American Chemical Society előzetes írásos engedélye nélküli felhasználása vagy továbbadása nem engedélyezett, kivéve, ha az jogszabályi előírás teljesítése miatt történik, és/vagy valamely nemzeti jogszabály vagy igazgatási szabályzat által előírt jelentés készítéséhez szükséges.
 • Az EUCLEF adatbázisban szereplő bizonyos adatokat (EUCLEF-adatok) a Verisk Europe APS szolgáltatja az ECHA-nak. Az EUCLEF-adatok közvetlen kereskedelmi értékesítése tilos. Az EUCLEF-adatok nem kereskedelmi célú és a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartása céljából való felhasználása megengedett.

Felhívjuk arra is a felhasználók figyelmét, hogy a REACH-rendelet 10. cikke szerint az ECHA weboldalán közzétett átfogó és egyéb vizsgálati összefoglalások kizárólag akkor használhatók fel regisztrálás céljára, ha a vonatkozó teljes vizsgálati jelentés a potenciális regisztráló jogos birtokában van, vagy engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy hivatkozhasson erre.

5.2. Az ECHA védjegyei

Az ECHA védjegyei az ECHA kizárólagos tulajdonát képezik. Ezeket tilos az ECHA előzetes írásbeli engedélye nélkül felhasználni. A kérelmeket az ECHA „Kapcsolatfelvétel” weboldalán lévő információkérési űrlapok segítségével kell az ECHA-nak benyújtani.

6. A személyes adatok védelme

Az ECHA elkötelezett a felhasználók magánéletének tiszteletben tartása mellett. A cookie-k használatától eltekintve (lásd az alábbi 8. pontot) a felhasználó anélkül böngészhet az ECHA weboldalán, hogy bármilyen személyes információt kiadna. Bizonyos esetekben azonban szükség van a személyes adataira ahhoz, hogy az ECHA személyes e-szolgáltatásokat, köztük helpdesk támogatást, nyilvános konzultációt vagy szoftveralkalmazásokat nyújthasson, amelyekre külön felhasználási feltételek alkalmazandók.

Az ECHA személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatát és a személyes adatok védelmére vonatkozó további információkat a felhasználó megtekintheti az ECHA személyes adatok védelmével foglalkozó weboldalán (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Az ECHA weboldalának a magánélet védelmére vonatkozó általános szabályzatával kapcsolatos általános kérdéseket illetően a felhasználó az ECHA „Kapcsolatfelvétel” weboldalán található információkérési űrlapok segítségével veheti fel a kapcsolatot az ECHA-val.

7. Egyéb

7.1. A jogi nyilatkozat feltételeinek megsértése

A jelen jogi nyilatkozat feltételeinek be nem tartása következményeket vonhat maga után a felhasználóra nézve; e következmények egyike lehet (de semmi esetre sem kizárólag) az, hogy a felhasználó számára megtiltják IP-címének blokkolásával az ECHA weboldalához és adatbázisaihoz való hozzáférést.

A felhasználó felelősségre vonható az ECHA weboldalát ért károkért, valamint a felhasználó tevékenysége által okozott, közvetlenül vagy közvetetten az ECHA weboldalának elérhetőségében vagy rendelkezésre állásában jelentkező problémákból eredő károkért.

7.2. Alkalmazandó jog és vitarendezés

A jelen jogi nyilatkozat feltételeit az uniós jog szabályozza, szükség esetén Finnország jogával kiegészítve. Finnország bíróságaihoz kell fordulni az olyan jogvitákkal, amelyeket nem sikerül békés úton rendezni.

8. Cookie-k az ECHA weboldalán

Az ECHA időnként kis adatfájlokat – úgynevezett cookie-kat – helyez el a felhasználó eszközén, hogy megfelelően működjön az ECHA weboldala.

8.1. Mik azok a cookie-k?

A cookie egy kisméretű szövegfájl, amely a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén kerül elmentésre, amikor felkeresi az ECHA weboldalát. A cookie lehetővé teszi az ECHA weboldala számára, hogy bizonyos ideig megjegyezze a felhasználó lépéseit és preferenciáit (így például a bejelentkezési nevet, a nyelvet, a betűméretet és más megjelenítési preferenciákat), hogy a felhasználónak ne kelljen minden alkalommal újra megadnia ezeket a preferenciákat, amikor visszatér az ECHA weboldalára, vagy amikor böngészés közben egyik oldalról a másikra lép.

8.2. Hogyan használja az ECHA a cookie-kat a weboldalán?

Az ECHA weboldalán belül több oldal is használ cookie-kat a következők megjegyzése céljából:

 • a felhasználó megjelenítési preferenciái, például a színbeállítások vagy a betűméret;
 • a felhasználó válaszolt-e már valamely felugró kérdőívre, amelyben azt kérdezték tőle, hogy a tartalom hasznos volt-e számára vagy sem (annak érdekében, hogy ne tegyék fel a felhasználónak újra ezt a kérdést);
 • a felhasználó beleegyezett-e abba (vagy sem), hogy az ECHA cookie-kat használjon a weboldalán.

Az ECHA weboldala által használt cookie-kra és használatuk céljára vonatkozóan az alábbiakban talál további tájékoztatást:

Név Lejárat Leírás

Munkamenet-azonosító cookie-k

Munkamenet vége A munkamenet-azonosító cookie-k célja a munkamenethez társított felhasználó egyedi azonosítása, valamint jelzések fogadása arra vonatkozóan, hogy a felhasználó aktívan használja az ECHA weboldalát. A cookie-khoz kapcsolódó információt nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására.
Cookie-kra vonatkozó értesítés 1 hónap Ez tárolja, hogy a felhasználó elfogadta, hogy az ECHA weboldala cookie-kat használ. A cookie-kra vonatkozó értesítés minden oldalon megjelenik, kivéve, ha a felhasználó elfogadja azt.
Felhasználói preferenciák 1 év A COOKIE_SUPPORT jelzi, hogy a felhasználó támogatja a cookie-kat. A GUEST_LANGUAGE_ID jelzi a felhasználó nyelvválasztási preferenciáit.
Google Analytics cookie-k 2 év (a felhasználók és munkamenetek megkülönböztetése céljából), 10 perc (a kérelmek ütemének korlátozása céljából) Az ECHA weboldala a Google Analytics webelemző szolgáltatást használja, amelyet a Google, Inc. („Google”) biztosít. A Google Analytics cookie-kat alkalmaz. Azokat az információkat, amelyeket a cookie az ECHA-weboldal felhasználó általi használatával kapcsolatban állít elő (ideértve a felhasználó IP-címét is) a Google az Egyesült Államokban üzemelő szerverekhez továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat annak kiértékelésére használja fel, hogyan használja a felhasználó az ECHA weboldalát, és jelentéseket állít össze az ECHA weboldalán végzett tevékenységekről az ECHA weboldalának üzemeltetője számára, valamint további szolgáltatásokat nyújt az ECHA weboldalán végzett tevékenységgel és az internethasználattal kapcsolatban. A Google az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, amennyiben erre jogszabály kötelezi, vagy ha a Google megbízásából e harmadik felek kezelik ezeket az információkat. A Google a felhasználó IP-címét nem kapcsolja össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A felhasználó a böngészője megfelelő beállításával letilthatja a cookie-k használatát. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja teljeskörűen használni az ECHA weboldalának funkcióit. Az ECHA weboldalának használatával a felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a fentebb ismertetett módon és célból kezelje a felhasználóval kapcsolatos adatokat. A Google Analytics Opt-out Browser Add-on segédprogram letöltésével és telepítésével a felhasználó elutasíthatja a cookie-k használatát. A segédprogram kommunikál a Google Analytics JavaScripttel (ga.js) annak közlése érdekében, hogy az ECHA weboldalának felkereséséről nem küldhető információ a Google Analytics-nek.
Internet Explorer figyelmeztetés Munkamenet vége Az ECHAIExplorerWarning tárolja, hogy a felhasználó elfogadta az IE 7 használata esetén megjelenő tájékoztató üzenetet. Az üzenet tájékoztatja a felhasználót, hogy a portál nem minden szolgáltatása működik feltétlenül jól az IE 7-tel.
Felelősségkizáró nyilatkozat 1 hónap Tárolja, hogy a felhasználó a megfelelő jelölőnégyzetre kattintva elfogadta a felelősséget kizáró nyilatkozatot. A jogi felelősséget kizáró nyilatkozat megjelenik a „Vegyi anyagok keresése” oldalon szinte minden keresési űrlappal, valamint az „Információ a vegyi anyagokról” oldalon elindított „Anyagok megtekintése” portletekkel együtt.
AddThis cookie-k 30 perc és 2 év között
 • _atuvc (2 év): biztosítja, hogy a felhasználó a frissített darabszámot lássa, ha megosztja az oldalt.
  _atuvs (30 perc): az __atuvc cookie-val együttesen használják. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el az eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • bt2 (8 hónap): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • di2 (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • loc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • uid (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • uvc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
 • vc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a közösségi média weboldalain és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek – a felhasználó által hasznosnak vélt – szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat helyez el, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.

A fenti cookie-k engedélyezése nem feltétlenül szükséges az ECHA weboldalának működéséhez, de jobb böngészési élményt nyújt a felhasználónak. A felhasználó törölheti vagy blokkolhatja ezeket a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy az ECHA weboldalának egyes funkciói nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-hoz kapcsolt információkat nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására, és a használati szokásokra vonatkozó adatok teljes mértékben az ECHA ellenőrzése alatt állnak. A jelen nyilatkozatban ismertetett célokon kívül semmilyen más célra nem használják fel a fenti cookie-kat.

8.3. Hogyan ellenőrizhetők a cookie-k?

A felhasználó kívánsága szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti a cookie-kat – a részleteket lásd az aboutcookies.org oldalon. A felhasználó törölheti a már a számítógépén lévő összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha azonban a felhasználó így jár el, előfordulhat, hogy egyes preferenciáit manuálisan kell beállítania minden alkalommal, amikor felkeresi az oldalt, továbbá előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek.

 

6. verzió – 11/09/2020.