EU Privacy Disclaimer

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) tvarko šią svetainę (toliau – ECHA svetainė), kad geriau informuotų visuomenę apie savo veiklą ir vykdytų savo pareigas.

Jei asmuo (toliau – naudotojas) naudojasi ECHA svetaine, jis visiškai sutinka su toliau išdėstytomis nuostatomis ir sąlygomis. Šios nuostatos ir sąlygos nedaro poveikio jokioms konkretesnėms nuostatoms ir sąlygoms, taikomoms IT priemonėms ar kitam turiniui ar duomenims, kurie saugomi ECHA svetainėje arba per ją teikiami.

1. Atsakomybės ribojimo pareiškimas

ECHA siekia užtikrinti, kad ši ECHA svetainė ir bet kokia joje pateikiama informacija būtų prieinama, tiksli, atnaujinta ir veikianti. Tačiau ECHA neteikia jokių pareiškimų ar garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už ECHA svetainės arba bet kokios joje esančios informacijos prieinamumą, tikslumą, turinį ir (arba) klaidas, išskyrus atvejus, kai šiame teisiniame pranešime aiškiai nurodyta kitaip (žr. 3 skirsnį). Tai reiškia, kad ECHA neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su ECHA svetainės prieinamumu ir (arba) naudojimu arba bet kokia šioje svetainėje pateikiama informacija, jei nenurodyta kitaip.

ECHA teikiama informacija yra iš esmės bendro pobūdžio ir nėra skirta konkrečioms atskiro fizinio ar juridinio asmens aplinkybėms atspindėti. Be to, ši informacija nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai. ECHA negali garantuoti ir negarantuoja, kad bet koks jos svetainėje prieinamas dokumentas yra tiksli oficialiai priimto teksto kopija. Tik Oficialiajame leidinyje pateikti tekstai arba 3 skirsnyje nurodyta informacija yra autentiški ir gali turėti teisinių pasekmių.

Be to, nedarant poveikio šio teisinio pranešimo 3 skirsniui, ECHA svetainėje prieinama informacija, dokumentai, duomenys ir duomenų bazės, įskaitant trečiųjų šalių informaciją, dokumentus, duomenis ir duomenų bazes, yra pateikiama „tokia, kokia yra“ neteikiant jokių garantijų, nesvarbu, ar jos yra aiškios, numanomos, įtvirtintos įstatymuose, paprotinėje teisėje, sandorių sudarymo praktikoje ar naudojamos prekyboje.

2. Ribotas ECHA svetainės naudojimas

Naudotojas neperduoda į ECHA svetainę, iš jos ar per ją ir neskelbia joje jokios medžiagos, kuri galėtų būti neteisėta, žalinga, šmeižikiška, įžeidžianti ar kitaip nepriimtina.

3. ECHA svetainėje skelbiama informacija

ECHA savo svetainėje be bendro pobūdžio informacijos apie savo veiklą ir kitus klausimus, taip pat skelbia autentiškas toliau nurodytų sąrašų ir dokumentų versijas.

 • Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (SVHC). Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas) 59 straipsnio 10 dalį ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti SVHC kandidatinį sąrašą. Šis kandidatinis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Biocidinių produktų reglamento (ES) Nr. 528/2012 (BPR) atitinkamų cheminių medžiagų ir tiekėjų sąrašas. Pagal BPR 95 straipsnio 1 ir 7 dalis ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti atitinkamų cheminių medžiagų ir tiekėjų sąrašą. Šis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas (CoRAP). Pagal REACH reglamento 44 straipsnio 2 dalį ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti CoRAP sąrašą. Šis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Tam tikra kita informacija, pvz., ECHA individualūs reguliavimo sprendimai ir ECHA valdančiosios tarybos sprendimai (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Nuorodų pateikimo politika

4.1. ECHA svetainės nuorodos į išorės svetaines

ECHA teikia nuorodas į daugybės Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų, taip pat kitų trečiųjų šalių svetaines, kurios yra susijusios su jos darbu. Nuorodos pateikiamos tik informavimo tikslais. Naudotojas turėtų įsidėmėti, kad:

 • jeigu naudodamasis ECHA pateikta nuoroda jis patenka į kitą svetainę, jam galioja tos svetainės naudojimo sąlygos;
 • ECHA netvirtina šių trečiųjų šalių svetainėse pateikto turinio ir neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tokių svetainių naudojimu

Jei kuri nors ECHA svetainėje pateikta nuoroda neveikia, naudotojas turi apie tai pranešti ECHA.

4.2. Išorės svetainių nuorodos į ECHA svetainę

ECHA leidžia organizacijoms ir pavieniams asmenims pateikti nuorodas į ECHA svetainę ir skatina tai daryti, tačiau reikalauja laikytis visų toliau išvardytų sąlygų:

 • nuorodos gali būti pateikiamos tik į tuos tinklalapius, kuriuose yra nuoroda į šį teisinį pranešimą (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • jeigu į ECHA svetainę patenkama per išorės nuorodą, naudotojai turi aiškiai suprasti, kad jie mato nemokamą ir neišimtinio pobūdžio informaciją iš ECHA svetainės;
 • nuoroda neturėtų būti sukuriamas įspūdis, kad ECHA, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame nuoroda pateikta, pritaria arba remia bet kurio produkto ar paslaugos arba bet kurio su informacija ar tekstu susijusio mokslinio arba administracinio rezultato tikslus ar turinį.

5. Pranešimas apie intelektinės nuosavybės teises

© Europos cheminių medžiagų agentūra, 2007–2020.

ECHA svetainėje ir (arba) ECHA duomenų bazėse esančios informacijos, dokumentų ir duomenų atgaminimui, platinimui ar tolesniam naudojimui gali būti taikoma intelektinės nuosavybės teisių ir kitų teisių suteikiama apsauga, o tokios informacijos, dokumentų ir duomenų naudojimas negavus išankstinio teisių į atitinkamą informaciją, dokumentus ir duomenis turėtojo (-ų) leidimo gali reikšti teisių turėtojo (-ų) teisių pažeidimą. ECHA neprisiima jokios atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už jokius autorių teisių arba kitus pažeidimus, susijusius su ECHA svetainėje pateikta informacija, dokumentais ir duomenimis.

Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę ir kitas teises pateikiama 5.1 ir 5.2 skirsniuose.

Kai kuriai ECHA svetainėje pateikiamai informacijai taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės ar kitų teisių apsaugos nuostatos (žr. visų pirma 5.1.2 skirsnį).

5.1. ECHA svetainės informacijos, dokumentų ir duomenų naudojimas

5.1.1 ECHA medžiaga

A) Bendroji taisyklė

Laikantis šio teisinio pranešimo nuostatų ir sąlygų ir atsižvelgiant į kitus galiojančiuose teisės aktuose numatytus privalomus apribojimus, ECHA svetainėje pateiktą informaciją, dokumentus ir duomenis, išskyrus medžiagą, kuriai taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės ar kitų teisių apsaugos nuostatos, ir duomenų bazes ar dideles jų dalis, galima visus arba dalimis parsisiųsti, atgaminti, platinti ir (arba) naudoti komerciniais arba nekomerciniais tikslais, jeigu naudotojas:

 1. nurodo, jog sutinka, kad ECHA neprisiima jokių įsipareigojimų ir (arba) atsakomybės už informacijos, dokumentų ar duomenų naudojimą;
 2. nekeičia informacijos, dokumentų arba duomenų vientisumo (pagrindinės reikšmės ir (arba) pateikiamos žinios (-ių)); ir
 3. nurodo, kad informacijos šaltinis yra ECHA: „Šaltinis: Europos cheminių medžiagų agentūra, http://echa.europa.eu/“. Toks sutikimas turi būti nurodytas kiekvienoje medžiagos kopijoje.

Neribojant jokios kitos ECHA suteiktos teisės arba teisių gynimo priemonės, pagal šio teisinio pranešimo sąlygas suteiktas leidimas automatiškai nustoja galioti naudotojui pažeidus kurias nors šio teisinio pranešimo nuostatas ir tokiu atveju naudotojas privalo nedelsdamas sunaikinti visą turimą atsisiųstą medžiagą.

B) Išimtys

Duomenų bazės ar didelės jų dalys

Pirmiau minėta bendroji taisyklė dėl galimybės parsisiųsti ir kopijuoti ECHA svetainės informaciją netaikoma duomenų bazėms ar jų dalims (duomenų bazė turi būti suprantama kaip pavienių informacijos vienetų, duomenų ar kitos sistemingai ar metodiškai sutvarkytos medžiagos rinkinys, individualiai prieinamas elektroninėmis ar kitomis priemonėmis). Kopijuoti visą arba dalį ECHA duomenų bazės draudžiama, nebent ECHA duoda išankstinį rašytinį leidimą. Visi tokie prašymai ECHA teikiami pildant informacijos prašymo formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

Pažymėtina, kad duomenų bazių turiniui taip pat gali būti taikomos galiojančios trečiųjų šalių teisių apsaugos nuostatos (žr. 5.1.2 skirsnį).

Sistemingas duomenų rinkimas

Visoje ECHA svetainėje ar jos dalyse ir ECHA duomenų bazėse draudžiama vykdyti sistemingą automatinę duomenų rinkimo veiklą (įskaitant duomenų perėmimą, duomenų gavybą, išgavimą ir pakartotinį naudojimą).

Kitiems naudojimo būdams gali būti taikomos specialios sąlygos.

Be to, kas išvardyta pirmiau, taip pat gali būti taikomos konkrečios nuostatos ir sąlygos, susijusios su kitais medžiagos, kuriai taikoma ECHA intelektinės nuosavybės teisių arba kitokia apsauga, naudojimo būdais, pvz., vertimu.

5.1.2 Medžiaga, kuriai taikoma trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių arba kitų teisių apsaugos nuostatos

5.1.1 skirsnyje nurodytas leidimas netaikomas trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisėmis arba kitomis teisėmis saugomam turiniui. Todėl medžiagos, kuriai taikoma trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių arba kitų teisių apsaugos nuostatos, naudotojas turi laikytis tokios medžiagos naudojimo sąlygų arba iš teisių turėtojo gauti būtiną leidimą ją atgaminti, platinti ar kitaip naudoti. ECHA neprisiima atsakomybės jokia forma ir negali būti laikoma atsakinga už jokius tokių teisių pažeidimus, susijusius su ECHA svetainėje pateikta informacija, dokumentais ir duomenimis.

Tokia medžiaga, pavyzdžiui, yra Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) informacija ir tam tikri EUCLEF duomenų bazės duomenys:

 • ECHA svetainėje pateikiama CAS informacija yra Amerikos chemijos draugijos nuosavybė ir bet koks naudojimas arba tolesnis platinimas, išskyrus atvejus, kai to reikia siekiant įvykdyti reguliavimo reikalavimus ir (arba) parengti ataskaitas, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę arba administracines nuostatas, be išankstinio Amerikos chemijos draugijos rašytinio leidimo nėra leidžiamas.
 • Tam tikrus EUCLEF duomenų bazės duomenis (EUCLEF duomenys) ECHA gauna iš „Verisk Europe APS“. Tiesioginis komercinis EUCLEF duomenų pardavimas draudžiamas. Juos leidžiama naudoti nekomerciniais tikslais ir siekiant laikytis teisės aktų.

Naudotojui taip pat primenama, kad pagal REACH reglamento 10 straipsnį ECHA svetainėje viešai prieinamas išsamias tyrimo santraukas ir tyrimo santraukas registracijos tikslais galima naudoti tik tais atvejais, jei potencialus registruotojas teisėtai disponuoja susijusiomis išsamiomis tyrimų ataskaitomis arba turi leidimą pateikti nuorodą į susijusias išsamias tyrimų ataskaitas.

5.2. ECHA prekių ženklai

ECHA prekių ženklai yra išimtinė jos nuosavybė. Be išankstinio rašytinio ECHA leidimo tokius ženklus naudoti draudžiama. Prašymai ECHA teikiami pildant informacijos prašymo formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

6. Asmens duomenų apsauga

ECHA yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojo privatumą. Nedarant poveikio slapukams (žr. toliau 8 skirsnį), naudotojas ECHA svetainėje gali naršyti nepateikdamas jokios asmeninės informacijos. Tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenis reikalaujama pateikti, kad ECHA galėtų suteikti asmenines e. paslaugas, pvz., pagalbos tarnybos, viešųjų konsultacijų arba kompiuterinių programų, tokiu atveju taikomos konkrečios naudojimo sąlygos.

Norėdamas susipažinti su ECHA asmens duomenų apsaugos politika ir gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų apsaugą, naudotojas turėtų apsilankyti ECHA asmens duomenų apsaugos tinklalapyje (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Norėdamas pateikti bet kokią bendro pobūdžio užklausą, susijusią su ECHA svetainėje galiojančia bendra privatumo politika, naudotojas gali susisiekti su ECHA užpildydamas informacijos prašymo formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

7. Kita

7.1. Teisinio pranešimo nuostatų ir sąlygų pažeidimas

Naudotojui, kuris nesilaiko šio teisinio pranešimo nuostatų ir sąlygų, gali kilti pasekmės, be kita ko, naudotojui gali būti nebeleidžiama patekti į ECHA svetainę ir duomenų bazes užblokuojant jo IP adresą.

Kiekvienas naudotojas taip pat gali būti laikomas atsakingu už bet kokią ECHA svetainei padarytą žalą arba žalą, kuri dėl jo veiksmų tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado pakenkus ECHA svetainės prieinamumui arba prieigai prie jos.

7.2. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Šio teisinio pranešimo nuostatoms ir sąlygoms taikoma Sąjungos teisė, kurią prireikus papildo Suomijos įstatymai. Kiekvienas ginčas, kurio neįmanoma išspręsti taikiai, perduodamas Suomijos teismams.

8. ECHA svetainėje naudojami slapukai

Siekdama užtikrinti tinkamą ECHA svetainės funkcijų veikimą, ECHA naudotojo įrenginyje kartais įdiegia mažas duomenų rinkmenas, kurios vadinamos slapukais.

8.1. Kas yra slapukai?

Slapukas – tai maža tekstinė rinkmena, išsaugoma naudotojo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai jis lankosi ECHA svetainėje. Slapukas leidžia ECHA svetainei ilgainiui atsiminti naudotojo veiksmus ir parinktis (pvz., prisijungimo vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitus rodymo parametrus), kad jam nereikėtų nuolat iš naujo nustatinėti tokių parinkčių vėl apsilankius ECHA svetainėje arba naršant po įvairius tinklalapius.

8.2. Kaip ECHA naudoja slapukus ECHA svetainėje?

Įvairiose ECHA svetainės tinklalapiuose naudojami slapukai, kuriuose išsaugoma ši informacija:

 • naudotojo nustatyti rodymo parametrai, pvz., spalvų ryškumas arba šrifto dydis;
 • ar naudotojas jau dalyvavo iššokančioje apklausoje, kurioje klausiama, ar pateiktas turinys buvo naudingas (kad naudotojui dar kartą nebūtų užduodamas tas pats klausimas);
 • ar naudotojas sutiko (ar nesutiko), kad ECHA savo svetainėje naudotų slapukus.

Daugiau informacijos apie ECHA svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus pateikiama toliau.

Pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas

Sesijos ID slapukai

Iki sesijos pabaigos Sesijos ID slapukų paskirtis – užtikrinti unikalų su sesija susieto naudotojo identifikavimą ir gauti pranešimus, kad naudotojas aktyviai naudojasi ECHA svetaine. Su slapukais susijusi informacija nėra naudojama naudotojo tapatybei nustatyti.
Pranešimas apie slapukus 1 mėn. Jame saugomas naudotojų sutikimas su slapukų naudojimu ECHA svetainėje. Pranešimas apie slapukus rodomas kiekviename tinklalapyje, kol naudotojas sutinka su slapukų naudojimu.
Naudotojo parinktys 1 metai COOKIE_SUPPORT rodo naudotojo pritarimą slapukams. GUEST_LANGUAGE_ID rodo naudotojo kalbos parinktis.
„Google Analytics“ slapukai 2 metai (siekiant atskirti naudotojus ir sesijas) 10 minučių (siekiant valdyti užklausų apkrovą) ECHA svetainėje naudojama „Google Analytics“ programa – internetinės analizės paslauga, kurią teikia bendrovė „Google, Inc.“ (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapuke surinkta informacija apie naudotojo įpročius naudojantis ECHA svetaine (įskaitant naudotojo IP adresą) bus perduota ir saugoma Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiuose „Google“ serveriuose. „Google“ šią informaciją naudos siekdama įvertinti, kaip naudotojas naudojasi ECHA svetaine, taip pat rengdama ECHA svetainės operatoriams ataskaitas apie veiklą ECHA svetainėje ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su veikla ECHA svetainėje bei interneto naudojimu. „Google“ šią informaciją taip pat gali perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tokia trečioji šalis „Google“ vardu tvarko informaciją. „Google“ naudotojo IP adreso nesusies su jokiais kitais „Google“ saugomais duomenimis. Naudotojas gali atsisakyti naudoti slapukus savo naršyklėje pasirinkdamas atitinkamus nustatymus. Tačiau tokiu atveju naudotojui gali būti neprieinamos kai kurios ECHA svetainės funkcijos. Naudodamasis ECHA svetaine, naudotojas sutinka, kad „Google“ tvarkys su tuo susijusius duomenis pirmiau aprašytu būdu ir tikslais. Naudotojas gali atsisakyti naudoti slapukus atsisiųsdamas ir įdiegdamas „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Papildinys palaiko ryšį su „Google Analytics JavaScript“ (ga.js) biblioteka, kad nurodytų, jog informacija apie apsilankymą ECHA svetainėje neturėtų būti siunčiama į „Google Analytics“.
„Internet Explorer“ įspėjimas Iki sesijos pabaigos ECHA „Internet Explorer“ įspėjimo slapuke saugomas naudotojo sutikimas su informacine žinute, kuri rodoma naudojant IE 7 naršyklę. Žinutėje naudotojas informuojamas, kad ne visos portalo funkcijos gali tinkamai veikti IE 7 naršyklėje.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas 1 mėn. Saugomas naudotojo sutikimas su teisiniu atsakomybės ribojimo pareiškimu, kuris duodamas paspaudus atitinkamą žymimąjį langelį. Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas rodomas cheminių medžiagų paieškos tinklalapyje, taip pat beveik visose paieškos formose ir „Rodyti cheminę medžiagą“ (angl. View Substance) įskiepiuose, kuriuos galima rasti skirsnyje „Informacija apie chemines medžiagas“ (angl. Information on Chemicals).
„AddThis“ slapukai Nuo 30 minučių iki 2 metų
 • „_atuvc“ (2 metai): užtikrina, kad naudotojas, pasidalijęs tinklalapiu, matytų atnaujintą skaitiklį.
  „_atuvs“ (30 minučių): naudojamas kartu su „__atuvc“ slapuku. Leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „bt2“ (8 mėnesiai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „di2“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „loc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „uid“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „uvc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
 • „vc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.

Šie slapukai nėra būtini ECHA svetainės veikimui, tačiau juos įjungus naršymas tampa daug lengvesnis. Naudotojas gali ištrinti arba blokuoti šiuos slapukus, tačiau kai kurios ECHA svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip planuota.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama naudotojo tapatybei nustatyti, o šabloninius duomenis visiškai kontroliuoja ECHA. Šie slapukai nenaudojami jokiu kitu tikslu nei šiame teisiniame pranešime aprašytieji.

8.3. Kaip kontroliuoti slapukus

Naudotojas gali kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo nuožiūra, daugiau informacijos pateikiama svetainėje aboutcookies.org. Naudotojas gali ištrinti visus į jo kompiuterį jau įdiegtus slapukus ir daugumoje naršyklių nustatyti, kad slapukai nebūtų diegiami. Tačiau tokiu atveju naudotojui gali tekti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kiekvienąkart lankantis svetainėje ir kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

6 versija – 11/09/2020