ECHA pasākumi saistībā ar nanomateriāliem atbilstoši REACH regulai un CLP regulai

Tā kā REACH regula un CLP regula attiecas arī uz nanomateriāliem, nozarēm un iestādēm ir jāveic savi pienākumi attiecībā uz dažādiem REACH regulā noteiktajiem (piemēram, reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) un CLP regulā noteiktajiem (piemēram, klasificēšanas un marķēšanas) procesiem saistībā ar nanoformām tāpat kā attiecībā uz jebkura cita veida vielu.

Lai to panāktu, ECHA cieši sadarbojas ar svarīgākajām ES un starptautiskajām regulatīvajām iestādēm nolūkā radīt pietiekamu zinātnisko un regulatīvo potenciālu.

Eiropas Komisija savā Otrajā nanomateriālu pārskatā secina, ka REACH regulā noteikta vislabākā iespējamā sistēma vielās vai maisījumos iekļauto nanomateriālu riska pārvaldībai, tomēr nepieciešamas specifiskākas prasības attiecībā uz nanomateriāliem.

Savukārt ECHA pieredze liecina, ka REACH regulā jāiekļauj tieši uz nanomateriāliem attiecināmas prasības, lai tā būtu pilnībā efektīva. Esošajā situācijā, kad REACH regula tikai netieši attiecas uz nanomateriāliem, nepārprotami nenorādot to tiesību akta tekstā, ieinteresētās personas var brīvi interpretēt regulas prasības.

 

ECHA galvenās darbības:

  • REACH, CLP un BPR regulu īstenošana attiecībā uz nanomateriāliem, tostarp, piemēram, reģistrācijas dokumentācijas atbilstības pārbaude.
  • Dalīšanās ar pieredzi un vienprātības veidošana starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un zinātniskajām komitejām.
  • Atsauksmju un ieteikumu sniegšana personām, kuras vēlas reģistrēt vielas ar nanoformām saskaņā ar REACH regulu vai paziņot par tām saskaņā ar CLP regulu.
  • Dalība starptautiskajās regulatīvajās darbībās un to veicināšana.
  • Tīmekļsemināru publicēšana par jaunākajiem sasniegumiem nanomateriālu jomā atbilstoši REACH un CLP regulās noteiktajiem procesiem.
  • ECHA Nanomateriālu ekspertu grupas (neformālas konsultatīvās grupas, kurā darbojas eksperti no ES dalībvalstīm, Eiropas Komisijas, ECHA un akreditētām ieinteresētajām organizācijām) uzturēšana. Grupas pilnvaras ir “sniegt neformālus ieteikumus par jebkādiem ar nanomateriāliem saistītiem zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem attiecībā uz REACH, CLP un BPR tiesību aktu īstenošanu”.
  • ES Nanomateriālu novērošanas centra izveide.

 

REACH regulas prasību ievērošanas pārbaude.

Kopā ar ES dalībvalstīm ECHA veicina divus dažādus novērtēšanas procesus atbilstoši REACH regulai, t. i., dokumentācijas un vielu novērtēšana.

Dokumentācijas novērtēšanā ECHA var veikt jebkuras reģistrācijas dokumentācijas atbilstības pārbaudi. Atbilstības pārbaudes mērķis ir noteikt, vai ir izpildītas visas informēšanas prasības. Ja nav, ECHA var pieprasīt papildu informāciju vai testus.

Vielu novērtēšanas mērķis ir noteikt, vai vielas rada risku cilvēku veselībai vai videi. Lai pārbaudītu šādas aizdomas, ECHA var pieprasīt papildu informāciju vai testus. Vielas, uz kurām attiecas šis process, ir norādītas Kopienas rīcības plānā.