EU Privacy Disclaimer

 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (turpmāk “ECHA”) uztur šo tīmekļa vietni (turpmāk “ECHA tīmekļa vietni”), lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par aģentūras darbību un izpildītu pienākumus, kas ietilpst tās pilnvarās.

Ikviena persona, kura izmanto ECHA tīmekļa vietni (turpmāk “lietotājs”), pilnībā piekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Šie noteikumi neskar konkrētākus noteikumus, kas piemērojami IT rīkiem, citam saturam vai datiem, kuri tiek mitināti ECHA tīmekļa vietnē vai tiek nodrošināti ar ECHA tīmekļa vietnes starpniecību.

1. Saistību atruna

ECHA mērķis ir uzturēt ECHA tīmekļa vietni un visu ECHA tīmekļa vietnē publicēto informāciju pieejamu, precīzu, atjauninātu un funkcionējošu. Tomēr ECHA nesniedz apliecinājumus vai garantijas un neuzņemas atbildību par ECHA tīmekļa vietnes vai tajā publicētās informācijas pieejamību, precizitāti, saturu un/vai kļūdām, ja šajā juridiskajā paziņojumā nav skaidri noteikts citādi (sk. 3. iedaļu). Tas nozīmē, ka ECHA neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, kas izriet no ECHA tīmekļa vietnes pieejamības un/vai izmantošanas, vai saistībā ar tās pieejamību un/vai izmantošanu vai jebkādu šajā tīmekļa vietnē pieejamu informāciju, ja nav noteikts citādi.

Informācija, ko ECHA sniedz, pamatā ir vispārīga un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas specifiskiem apstākļiem. Tāpat tā nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku ieteikumu. ECHA nevar garantēt un negarantē, ka ECHA tīmekļa vietnē pieejamie dokumenti precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Autentisks ir tikai Oficiālajā Vēstnesī publicētais teksts vai 3. iedaļā minētā informācija, kam var būt juridiskas sekas.

Neskarot šā juridiskā paziņojuma 3. iedaļu, informācija, dokumenti, dati un datubāzes, kam var piekļūt ECHA tīmekļa vietnē (ietverot tās, ko nodrošina trešās personas), tiek sniegtas “tādas, kādas tās ir” un bez jebkādām garantijām, kas izteiktas tieši vai netieši vai izriet no likuma, paradumiem, darījumu gaitas vai tirdzniecības paražām.

2. ECHA tīmekļa vietnes ierobežota izmantošana

Lietotājs uz ECHA tīmekļa vietni, no tās vai ar tās starpniecību nepārsūta un ECHA tīmekļa vietnē nepublicē materiālus, kas varētu būt nelikumīgi, kaitīgi, apmelojoši, aizvainojoši vai jebkādā veidā nepieņemami.

3. ECHA tīmekļa vietnē publicētā informācija

Papildus vispārējās informācijas publicēšanai, kas saistīta ar ECHA operatīvajām darbībām, ECHA tīmekļa vietnē tiek publicētas šādu sarakstu un informācijas autentiskās versijas:

 • to kandidātvielu saraksts, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC). Saskaņā ar REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 10. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt SVHC kandidātvielu sarakstu. Šo kandidātvielu sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • Biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012 attiecīgo vielu un piegādātāju saraksts. Saskaņā ar Biocīdu regulas 95. panta 1. punktu un 95. panta 7. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt attiecīgo vielu un piegādātāju sarakstu. Šo sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • Kopienas rīcības plāns vielu izvērtēšanai (CoRAP). Saskaņā ar REACH regulas 44. panta 2. punktu ECHA ir pienākums ECHA tīmekļa vietnē publicēt un aktualizēt CoRAP sarakstu. Šo sarakstu uzskata par vienīgo autentisko versiju;
 • cita konkrēta informācija, piemēram, ECHA individuālie regulatīvie lēmumi un ECHA valdes lēmumi (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Saišu lietošanas politika

4.1. Saites no ECHA tīmekļa vietnes uz ārējām tīmekļa vietnēm

ECHA sniedz saites uz daudzām Eiropas iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kā arī uz citu trešo personu tīmekļa vietnēm, kas ir būtiskas tās darbam. Saites tiek sniegtas tikai informatīvos nolūkos. Lietotājam jāapzinās turpmāk norādītais.

 • Ja lietotājs piekļūst citai tīmekļa vietnei, izmantojot ECHA sniegtu saiti, uz lietotāju attiecas šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un privātuma politika.
 • ECHA neatbalsta šīs trešo personu tīmekļa vietnes un neuzņemas atbildību par to saturu vai izmantošanu.

Ja kāda no ECHA tīmekļa vietnē norādītajām saitēm nedarbojas, lietotājs var par to paziņot ECHA.

4.2. Saites no ārējām tīmekļa vietnēm uz ECHA tīmekļa vietni

ECHA atļauj un mudina organizācijas un privātpersonas veidot saites uz ECHA tīmekļa vietni, ievērojot turpmāk norādītos kumulatīvos nosacījumus.

 • Saites var tikt veidotas tikai uz tīmekļa lapām, kurās ir saite uz šo juridisko paziņojumu (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).
 • Lietotājiem, kuri piekļūst ECHA tīmekļa vietnei caur ārēju saiti, jāsaprot, ka viņi skatās informāciju ECHA tīmekļa vietnē un ka tā ir bezmaksas un nav ekskluzīva.
 • Saitēm nav jārada iespaids, ka ECHA apstiprina vai atbalsta kāda produkta vai pakalpojuma vai jebkādu zinātnisku vai administratīvu rezultātu, vai informācijas vai teksta mērķus vai saturu kontekstā, kādā saite ir publicēta.

5. Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām

© Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2007.–2020. gads.

Uz ECHA tīmekļa vietnē un/vai ECHA datubāzēs esošās informācijas, dokumentu un datu reproducēšanu, izplatīšanu vai turpmāku izmantošanu var attiekties intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību aizsardzība, un to izmantošana, nesaņemot iepriekšēju atļauju no tiesību subjektiem, kam pieder tiesības uz attiecīgo informāciju, dokumentiem un datiem, var pārkāpt šo tiesību subjektu tiesības. ECHA neuzņemas nekādu atbildību un netiek saukta pie atbildības par autortiesību vai citiem pārkāpumiem saistībā ar informāciju, dokumentiem un datiem, kas darīti pieejami ar ECHA tīmekļa vietnes starpniecību.

Sīkāku informāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām un citām tiesībām sk. 5.1. un 5.2. iedaļā.

Uz daļu no ECHA tīmekļa vietnē pieejamās informācijas attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības (sk. jo īpaši 5.1.2. iedaļu).

5.1. Informācijas, dokumentu un datu no ECHA tīmekļa vietnes izmantošana

5.1.1. ECHA materiāli

A) Vispārējs noteikums

Ievērojot šā juridiskā paziņojuma noteikumus un citus saistošos ierobežojumus, kas paredzēti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, informāciju, dokumentus un datus, kas darīti pieejami ECHA tīmekļa vietnē, izņemot materiālus, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības, un visu datubāzu saturu vai tā būtiskas daļas, var pilnībā vai daļēji lejupielādēt, reproducēt, izplatīt un/vai izmantot komerciālos un nekomerciālos nolūkos ar nosacījumu, ka:

 1. lietotājs atzīst, ka ECHA neuzņemas nekādu atbildību un/vai saistības attiecībā uz informācijas, dokumentu vai datu izmantošanu;
 2. lietotājs nemaina informācijas, dokumentu vai datu integritāti (nozīmi/vēstījumus);
 3. lietotājs norāda ECHA kā avotu: “Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, http://echa.europa.eu/”. Šāds apstiprinājums jāietver katrā materiālu eksemplārā.

Neierobežojot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami ECHA, šādi piešķirto atļauju automātiski izbeidz, ja lietotājs pārkāpj šā juridiskā paziņojuma noteikumus, un tādā gadījumā lietotājam ir nekavējoties jāiznīcina visi lejupielādētie materiāli, kas ir viņa rīcībā.

B) Izņēmumi

Viss datubāzu saturs vai tā būtiskas daļas

Iepriekš minētais vispārīgais noteikums par atļauju lejupielādēt un kopēt informāciju no ECHA tīmekļa vietnes neattiecas uz visu datubāzu saturu vai tā būtiskām daļām (ar datubāzi saprot neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu individuāli elektroniski vai citādi pieejamu krājumu, kas sakārtots sistemātiski vai metodiski). Visa ECHA datubāzu satura vai tā būtisku daļu replikācija ir aizliegta, ja ECHA nav piešķīrusi iepriekšēju rakstisku atļauju. Visus pieprasījumus iesniedz aģentūrai, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA tīmekļa vietnes kontaktlapā.

Lūdzam ņemt vērā, ka uz datubāzu saturu var attiekties arī iepriekš pastāvējušas trešo personu tiesības (sk. 5.1.2. iedaļu).

Sistemātiska datu vākšana

Ir aizliegts veikt sistemātiskas automatizētas datu vākšanas darbības (tostarp rasmošanu, datizraci, izgūšanu un atkārtotu izmantošanu) visā ECHA tīmekļa vietnē un ECHA datubāzēs vai to būtiskās daļās.

Uz citiem izmantošanas veidiem var attiekties īpaši noteikumi

Papildus iepriekš minētajam uz citiem ar ECHA intelektuālā īpašuma tiesībām vai citādi aizsargātu materiālu, piemēram, tulkojumu, izmantošanas veidiem var attiekties īpaši noteikumi.

5.1.2. Materiāli, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības

Atļauja, kas minēta 5.1.1. iedaļā, neattiecas uz saturu, ko aizsargā trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības. Tāpēc attiecībā uz materiāliem, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības, lietotājam ir jāievēro ar šiem materiāliem saistītie izmantošanas noteikumi vai no tiesību subjekta jāsaņem reproducēšanai, izplatīšanai vai citiem izmantošanas veidiem vajadzīgā atļauja. ECHA neuzņemas nekādu atbildību un netiek saukta pie atbildības par minēto tiesību pārkāpumiem saistībā ar informāciju, dokumentiem un datiem, kas darīti pieejami ar ECHA tīmekļa vietnes starpniecību.

Šādi materiāli ir, piemēram, CAS (Informatīvā ķīmijas dienesta) informācija un daži dati, kas iekļauti EUCLEF datubāzē:

 • ECHA tīmekļa vietnē iekļautā CAS informācija ir Amerikas Ķīmiķu biedrības īpašums, un tās izmantošana vai atkārtota izplatīšana nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas Amerikas Ķīmiķu biedrības atļaujas, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs, lai izpildītu regulatīvas prasības un/vai sagatavotu ziņojumus saskaņā ar valsts tiesību aktu vai administratīvās politikas prasībām.
 • Dažus EUCLEF datubāzes datus ECHA saņem no Verisk Europe APS. EUCLEF datu tieša komerciāla pārdošana ir aizliegta. Izmantošana nekomerciāliem nolūkiem un normatīvās atbilstības nodrošināšanai ir atļauta.

Lietotājiem arī jāatceras, ka saskaņā ar REACH regulas 10. pantu koncentrētus izpētes kopsavilkumus un izpētes kopsavilkumus, kas ir publiskoti ECHA tīmekļa vietnē, var izmantot tikai reģistrācijas nolūkam, ja potenciālā reģistrētāja likumīgā valdījumā ir attiecīgie izpētes pārskati vai ir atļauja atsaukties uz attiecīgajiem izpētes pārskatiem.

5.2. ECHA preču zīmes

ECHA preču zīmes ir tās ekskluzīvs īpašums. To izmantošana bez ECHA iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Pieprasījumi jāiesniedz ECHA, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA tīmekļa vietnes kontaktlapā.

6. Personas datu aizsardzība

ECHA ievēro lietotāja privātuma neaizskaramības principu. Neskarot sīkdatnes (sk. 8. iedaļu), lietotājs var pārlūkot ECHA tīmekļa vietni, nesniedzot informāciju par sevi. Tomēr dažos gadījumos ir vajadzīga personīga informācija, lai ECHA varētu sniegt personīgus e-pakalpojumus, piemēram, palīdzības dienesta atbalstu, rīkot sabiedrisko apspriešanu vai nodrošināt lietojumprogrammas, un uz šādiem gadījumiem attiecas īpaši lietošanas noteikumi.

Informācija par ECHA personas datu aizsardzības politiku un plašāka informācija par personas datu aizsardzību ir pieejama ECHA tīmekļa lapā par personas datu aizsardzību (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Par jebkuru vispārīgu vaicājumu saistībā ar ECHA tīmekļa vietnes vispārīgo privātuma politiku lietotāji var sazināties ar ECHA, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapas, kas atrodamas ECHA tīmekļa vietnes kontaktlapā.

7. Dažādi

7.1. Juridiskā paziņojuma noteikumu pārkāpumi

Šā juridiskā paziņojuma noteikumu neievērošana var radīt sekas lietotājam, tostarp, bet ne tikai to, ka lietotājam tiek liegta piekļuve ECHA tīmekļa vietnei un datubāzēm, bloķējot lietotāja IP adresi.

Jebkuru lietotāju arī var saukt pie atbildības par jebkādu kaitējumu ECHA tīmekļa vietnei vai jebkādu kaitējumu, kas tieši vai netieši izriet no ECHA tīmekļa vietnes pieejamības vai piekļuves traucējumiem, kādi radušies lietotāja rīcības rezultātā.

7.2. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

Šā juridiskā paziņojuma noteikumus reglamentē Savienības tiesību akti, ko vajadzības gadījumā papildina Somijas tiesību akti. Visus strīdus, ko nevar atrisināt izlīguma ceļā, izšķir Somijas tiesas.

8. Sīkdatnes ECHA tīmekļa vietnē

Lai nodrošinātu ECHA tīmekļa vietnes pienācīgu darbību, ECHA reizēm lietotāja ierīcē izvieto nelielus datu failus, ko sauc par sīkdatnēm.

8.1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē ECHA tīmekļa vietni. Tās ECHA tīmekļa vietnei ļauj uz noteiktu laiku atcerēties lietotāja darbības un izvēles (piemēram, pieteikumvārdu, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles), lai lietotājam tās nebūtu pastāvīgi atkārtoti jāievada, atgriežoties ECHA tīmekļa vietnē vai pārlūkojot lapas.

8.2. Kā ECHA izmanto sīkdatnes ECHA tīmekļa vietnē?

Vairākās ECHA tīmekļa vietnes lapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos:

 • lietotāja attēlošanas izvēles, piemēram, kontrasta krāsu iestatījumus vai fonta lielumu;
 • vai lietotājs jau ir atbildējis uz uznirstošo aptauju, kurā tiek vaicāts, vai saturs ir vai nav bijis noderīgs (lai to nevaicātu vēlreiz);
 • vai lietotājs ir (vai nav) piekritis, ka ECHA savā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes.

Papildu informācija par ECHA tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas nolūku ir sniegta tabulā.

Nosaukums Darbības ilgums Apraksts

Sesijas ID sīkdatnes

Sesijas beigas Sesijas ID sīkdatņu izmantošanas nolūks ir unikāli identificēt lietotāju saistībā ar sesiju un saņemt informāciju, ka lietotājs aktīvi izmanto ECHA tīmekļa vietni. Ar sīkdatnēm saistīto informāciju neizmanto, lai personīgi identificētu lietotāju.
Paziņojums par sīkdatnēm 1 mēnesis Saglabā informāciju par to, ka lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanai ECHA tīmekļa vietnē. Paziņojums par sīkdatnēm parādās katrā lapā, ja lietotājs to neapstiprina.
Lietotāja izvēles 1 gads COOKIE_SUPPORT norāda, ka lietotājs atbalsta sīkdatnes. GUEST_LANGUAGE_ID norāda, kādas ir lietotāja valodas izvēles.
Google Analytics sīkdatnes 2 gadi (lai atšķirtu lietotājus un sesijas), 10 minūtes (lai ierobežotu pieprasījumu skaitu) ECHA tīmekļa vietnē izmanto Google Analytics – interneta vides analīzes rīku, ko piedāvā Google, Inc. (Google). Google Analytics izmanto sīkdatnes. Informāciju, ko sīkdatne ģenerē par lietotāja paradumiem ECHA tīmekļa vietnes lietošanā (arī lietotāja IP adresi), saņem Google, kas to glabā serveros ASV. Google izmanto šo informāciju, lai analizētu lietotāja ieradumus ECHA tīmekļa vietnē, izstrādātu ECHA tīmekļa vietnes operatoriem ziņojumus par ECHA tīmekļa vietnes aktivitāti un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar ECHA tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu. Google var arī nosūtīt šo informāciju trešām personām, ja tas jādara saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai ja šīs trešās personas apstrādā informāciju Google uzdevumā. Google nesaista lietotāja IP adresi ar citiem datiem, kas ir Google rīcībā. Lietotājs var noraidīt sīkdatņu izmantošanu, attiecīgi pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr tādā gadījumā ir iespējams, ka ECHA tīmekļa vietne zaudē daļu funkcionalitātes. Izmantojot ECHA tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt, ka Google iepriekš aprakstītajā veidā un nolūkā apstrādā lietotāja datus. Lietotājs var noraidīt sīkdatņu izmantošanu, lejupielādējot un instalējot Google Analytics atteikšanās papildinājumu. Papildinājums sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informācija par ECHA tīmekļa vietnes apmeklējumu nav jāsūta Google Analytics.
Internet Explorer brīdinājums Sesijas beigas ECHAIExplorerWarning saglabā informāciju par to, ka lietotājs ir piekritis informatīvajai ziņai, kas parādās, ja tiek izmantots IE 7. Ziņa informē lietotāju, ka ne visas portāla funkcijas varētu labi darboties ar IE 7.
Saistību atruna 1 mēnesis Saglabā lietotāja piekrišanu juridiskajai atrunai, noklikšķinot attiecīgajā lodziņā. Juridisko atrunu sniedz lapā “Meklēt ķīmisko vielu” (Search for Chemicals) kopā ar gandrīz visām meklēšanas veidlapām un “Skatīt vielu” (View Substance) portletiem, kas inicializēti ar sadaļu “Informācija par ķīmiskajām vielām” (Information on Chemicals).
AddThis sīkdatnes 30 minūtes līdz 2 gadi
 • _atuvc (2 gadi): nodrošina, ka lietotājs redz atjaunināto skaitu, ja kopīgo lapu.
  _atuvs (30 minūtes): lieto sadarbībā ar __atuvc. Ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • bt2 (8 mēneši): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • di2 (2 gadi): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • loc (2 gadi): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • uid (2 gadi): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • uvc (2 gadi): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.
 • vc (2 gadi): ļauj lietotājam kopīgot saturu, izmantojot sociālās tīklošanas vietnes un e-pastu. Kad ECHA sniedz saites uz trešo personu pakalpojumiem, ko lietotājs uzskata par noderīgiem, šīs trešās personas var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē, lai to pakalpojumus būtu vieglāk izmantot.

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama, lai ECHA tīmekļa vietne darbotos, bet tās nodrošina lietotājam labākas pārlūkošanas iespējas. Lietotājs var dzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes, tomēr tādā gadījumā dažas ECHA tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, kā paredzēts.

Ar sīkdatnēm saistīto informāciju neizmanto, lai personīgi identificētu lietotāju, un lietošanas paradumu datus pilnībā kontrolē ECHA. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai šeit izklāstītajam nolūkam.

8.3. Sīkdatņu kontrole

Lietotājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles: sīkāku informāciju sk. aboutcookies.org. Lietotājs var dzēst sīkdatnes, kas jau ir viņa datorā, un vairumu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai sīkdatnes netiktu ievietotas lietotāja ierīcē. Tomēr tādā gadījumā lietotājam var nākties manuāli pielāgot dažas izvēles katru reizi, kad viņš apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

 

6. versija — 11/09/2020