EU Privacy Disclaimer

 

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“ECHA”) beoogt met deze website (de “ECHA-website”) de publieke toegang tot informatie over zijn activiteiten te verbeteren en te voldoen aan de verplichtingen die binnen zijn mandaat vallen.

Wanneer een persoon gebruikmaakt van de ECHA-website, gaat de persoon (hierna de “gebruiker”) volledig akkoord met de hierna bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden gelden onverminderd meer specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op informaticatools, andere inhoud of gegevens die worden aangeboden op of verstrekt via de ECHA-website.

1. Afwijzing van aansprakelijkheid

ECHA streeft ernaar deze ECHA-website en alle informatie op deze ECHA-website beschikbaar, juist, up-to-date en goed werkend te houden. ECHA geeft geen verklaringen over, noch geeft het garanties of aanvaardt het aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid, inhoud en/of de fouten van de ECHA-website of enige inhoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze juridische mededeling (zie paragraaf 3). Dit betekent dat ECHA geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt die voortvloeit uit of verband houdt met de beschikbaarheid en/of het gebruik van de ECHA-website of andere op deze website beschikbare informatie, tenzij anderszins bepaald.

De informatie op de ECHA-website heeft een algemeen karakter en is niet gericht tot specifieke personen of organisaties. Bovendien is deze informatie geen professioneel of juridisch advies. ECHA kan niet garanderen dat een document op de ECHA-website een precieze weergave van een officieel aangenomen tekst is. Alleen de tekst van het Publicatieblad of de informatie die in de lijst van paragraaf 3 is opgenomen is authentiek en kan rechtsgevolgen hebben.

Tevens worden, onverminderd paragraaf 3 van deze juridische mededeling, de op de ECHA-website ter beschikking gestelde informatie, documenten, gegevens en databanken, met inbegrip van materialen die door derden worden aangeboden, “als zodanig” aangeboden, zonder enige garantie, uitdrukkelijk dan wel impliciet of voortvloeiend uit statuten, gewoonte, handelspraktijken of handelsgebruiken.

2. Beperkt gebruik van de ECHA-website

De gebruiker mag geen materiaal naar, vanuit of via de ECHA-website versturen of erop plaatsen dat op welke wijze dan ook onwettelijk, schadelijk, lasterlijk, beledigend of ongewenst is.

3. Op de ECHA-website gepubliceerde informatie

Naast algemene informatie over zijn operationele activiteiten of andere onderwerpen publiceert ECHA op de ECHA-website de authentieke versies van de volgende lijsten en inlichtingen:

 • de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC’s). Op grond van artikel 59, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de Reach-verordening) is ECHA verplicht deze kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze kandidaatlijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie;
 • de lijst van relevante stoffen en leveranciers bedoeld in Verordening (EU) nr. 528/2012 (de “biocidenverordening”). Op grond van artikel 95, lid 1, en artikel 95, lid 7, van de biocidenverordening is ECHA verplicht de lijst van relevante stoffen en leveranciers op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze lijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie;
 • het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP). Volgens artikel 44, lid 2, van de REACH-verordening is ECHA verplicht om de CoRAP-lijst op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze lijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie;
 • Bepaalde andere informatie zoals individuele regelgevingsbesluiten en de beslissingen van de raad van bestuur van ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Beleid inzake koppelingen

4.1. Koppelingen van de ECHA-website naar externe websites

ECHA biedt koppelingen aan naar vele instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie, alsmede naar websites van derden die relevant zijn voor zijn werkzaamheden. De koppelingen worden louter ter informatie aangeboden. De gebruiker moet zich daarbij van het volgende bewust zijn:

 • Wanneer de gebruiker via een door ECHA aangeboden koppeling een andere website bezoekt, gelden voor hem of haar de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die website.
 • ECHA biedt geen garanties noch aanvaardt ECHA enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze websites van derden.

Indien een koppeling op de ECHA-website niet werkt, wordt de gebruiker verzocht ECHA hiervan op de hoogte te brengen.

4.2. Koppelingen van externe websites naar de ECHA-website

ECHA staat organisaties en personen toe om koppelingen naar de ECHA-website te maken en moedigt dit ook aan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Koppelingen zijn alleen toegestaan naar webpagina’s die een koppeling naar deze juridische mededeling (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice) bevatten.
 • Als gebruikers de ECHA-website via een externe koppeling bezoeken, moet het voor hen duidelijk zijn dat zij informatie van de ECHA-website onder ogen hebben en dat die kosteloos en niet-exclusief is.
 • Koppelingen mogen niet de indruk wekken dat ECHA de doelstellingen of inhoud onderschrijft of ondersteunt van producten of diensten of van wetenschappelijke of administratieve publicaties van informatie of tekst in verband waarmee een koppeling is geplaatst.

5. Mededeling inzake intellectuele-eigendomsrechten

© Europees Agentschap voor chemische stoffen, 2007-2020.

De reproductie, verspreiding of het verdere gebruik van informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website en/of in ECHA-databanken kan auteursrechtelijk beschermd zijn of onder andere rechten vallen en het gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de houder(s) van de rechten over de betreffende informatie, documenten en gegevens kan een schending inhouden van de eigendomsrechten van de houder(s) van die rechten. ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van het auteursrecht of andere schendingen in verband met informatie, documenten en gegevens die beschikbaar zijn gesteld op de ECHA-website.

Voor meer informatie over intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten wordt verwezen naar paragrafen 5.1 en 5.2.

Bepaalde informatie op de ECHA-website wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten van derden (zie in het bijzonder paragraaf 5.1.2 hieronder).

5.1. Gebruik van de informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website

5.1.1. Materiaal van ECHA

A) Algemene regel

Behoudens de voorwaarden van deze juridische mededeling en andere bindende beperkingen waarin het toepasselijke recht voorziet, kunnen de informatie, de documenten, en gegevens die ter beschikking gesteld worden op de ECHA-website, uitgezonderd materialen die beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden en volledige databanken of wezenlijke gedeelten daarvan, geheel of gedeeltelijk voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden worden gedownload, gereproduceerd, verspreid en/of gebruikt, mits:

 1. de gebruiker aanvaardt dat ECHA geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik dat hij maakt van de informatie, documenten en gegevens;
 2. de gebruiker niet raakt aan de integriteit (onderliggende betekenis/boodschap(pen) van de informatie, documenten of gegevens; en
 3. ECHA als bron wordt vermeld: “Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/”. Deze bronvermelding moet in iedere versie van het materiaal worden opgenomen.

Onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen waarover ECHA kan beschikken, eindigt de in het kader van deze paragraaf verleende toestemming automatisch wanneer de gebruiker een of meerdere van de voorwaarden van deze juridische mededeling schendt, in welk geval de gebruiker alle gedownloade materialen in zijn bezit onmiddellijk moet vernietigen.

B) Uitzonderingen

Volledige of wezenlijke gedeelten van databanken

De voornoemde regel van toelaatbaarheid van het downloaden en kopiëren van informatie van de ECHA-website strekt zich niet uit tot volledige of wezenlijke gedeelten van databanken (een databank moet worden geïnterpreteerd als een verzameling van op zichzelf staande werken, gegevens of andere materialen die op systematische of methodische wijze zijn georganiseerd en afzonderlijk langs elektronische of andere weg kunnen worden geraadpleegd). Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECHA ECHA-databanken geheel of gedeeltelijk te kopiëren. Alle verzoeken hiertoe moeten bij ECHA worden ingediend met behulp van het informatieaanvraagformulier op de contactpagina van ECHA.

De inhoud van de databanken kan echter ook onderworpen zijn aan bestaande rechten van derden (zie paragraaf 5.1.2).

Systematische gegevensverzameling

Het is verboden om de gehele ECHA-website of een wezenlijk deel ervan te onderwerpen aan methoden voor de systematische geautomatiseerde verzameling van gegevens (zoals scraping, datamining en het extraheren en hergebruiken van gegevens).

Er kunnen specifieke voorwaarden gelden voor andere vormen van gebruik

In aanvulling op de bovenstaande voorwaarden kunnen er specifieke voorwaarden gelden voor andere vormen van gebruik van materiaal waarvan ECHA de intellectuele-eigendomsrechten bezit of dat anderszins wordt beschermd, bv. vertalingen.

5.1.2. Materiaal onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden

De in paragraaf 5.1.1 vermelde toestemming geldt niet voor inhoud die door intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt beschermd. Daarom moet de gebruiker voor materiaal waarop intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van een derde rusten, voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van dat materiaal of de nodige toestemming van de houder van de rechten verkrijgen voor het reproduceren, verspreiden of anderszins gebruiken van dat materiaal. ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van dergelijke rechten in verband met informatie, documenten en gegevens die beschikbaar zijn gesteld op de ECHA-website.

Tot dat materiaal behoren bijvoorbeeld CAS-informatie en sommige gegevens in de Euclef-databank:

 • De CAS-informatie op de ECHA-website is eigendom van de American Chemical Society en het is niet toegestaan deze informatie te gebruiken of verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de American Chemical Society, behalve voor zover dit vereist is voor de naleving van wettelijke voorschriften en/of het opstellen van verslagen die verplicht zijn op grond van nationaal recht of bestuurlijk beleid.
 • Sommige gegevens in de Euclef-databank (Euclef-gegevens) worden door Verisk Europe APS aan ECHA verstrekt. Het is verboden om Euclef-gegevens commercieel te verkopen. Het gebruik ervan is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden en ter naleving van de regelgeving.

De gebruiker zij erop gewezen dat ingevolge artikel 10 van de REACH-verordening (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen die openbaar worden gemaakt op de ECHA-website, uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van registratie indien de potentiële registrant in het rechtmatige bezit is van het volledige onderzoeksverslag of toestemming heeft om daarnaar te verwijzen.

5.2. Handelsmerken van ECHA

De handelsmerken van ECHA zijn het exclusieve eigendom ECHA. Zij mogen enkel na schriftelijke toestemming van ECHA gebruikt worden. Verzoeken hiertoe moeten bij ECHA worden ingediend met behulp van het informatieaanvraagformulier op de contactpagina van ECHA.

6. Bescherming van persoonsgegevens

ECHA hecht veel waarde aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Onverminderd cookies (zie paragraaf 8 hieronder) kan de gebruiker de ECHA-website bekijken zonder diens persoonsgegevens te hoeven vermelden. In sommige gevallen heeft ECHA uw persoonsgegevens evenwel nodig om u persoonlijke e-diensten te kunnen leveren, zoals ondersteuning door helpdesk, openbare raadplegingen of softwareapplicaties, in welk geval er specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn.

Voor het ECHA-beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, wordt de gebruiker doorverwezen naar de webpagina van ECHA over de bescherming van persoonsgegevens:(http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Voor alle algemene vragen over het algemene privacybeleid van de ECHA-website kan de gebruiker contact opnemen met ECHA met behulp van het informatieaanvraagformulier op diens contactpagina.

7. Diversen

7.1. Schending van de voorwaarden van deze juridische mededeling

Wanneer de gebruiker zich niet aan de voorwaarden van deze juridische mededeling houdt, kan dit gevolgen voor hem of haar hebben, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot, het ontzeggen van de toegang van de gebruiker tot de ECHA-website en de ECHA-databanken door blokkering van zijn of haar IP-adres.

De gebruiker kan bovendien aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de ECHA-website of alle andere vormen van schade die direct of indirect zijn veroorzaakt door het feit dat de gebruiker met zijn of haar handelen de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de ECHA-website heeft beperkt.

7.2. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de voorwaarden in deze juridische mededeling is het recht van de Europese Unie van toepassing alsmede, , in voorkomend geval, de wetgeving van Finland. Alle geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden voorgelegd van de rechterlijke instanties van Finland.

8. Cookies op de ECHA-website

Om de ECHA-website zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren, plaatst ECHA soms kleine bestanden, zogenaamde “cookies”, op het apparaat van de gebruiker.

8.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer of de mobiele telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen als hij of zij de ECHA-website bezoekt. Deze bestanden zorgen ervoor dat de ECHA-website de handelingen en voorkeuren van de gebruiker onthoudt (zoals inloggegevens, taal, tekstgrootte en andere weergavevoorkeuren), zodat de gebruiker niet telkens zijn of haar voorkeuren hoeft in te voeren als hij of zij de ECHA-website bezoekt of van de ene naar de andere pagina navigeert.

8.2. Waarvoor gebruikt ECHA cookies op de ECHA-website?

Op een aantal pagina’s van de ECHA-website wordt gebruik gemaakt van cookies om de volgende instellingen te onthouden:

 • de weergavevoorkeuren van de gebruiker, zoals het contrast van het scherm of de tekstgrootte;
 • of de gebruiker reeds heeft geantwoord op een enquête waarin gevraagd werd of hij of zij de inhoud van de website nuttig vond (zodat de gebruiker niet nog eens om deelname wordt gevraagd);
 • of de gebruiker al dan niet akkoord is gegaan met het gebruik van cookies op de ECHA-website.

Hieronder wordt meer informatie gegeven over de cookies die op de ECHA-website worden gebruikt, en het doel ervan:

Naam Vervaldatum Beschrijving

Sessie-ID-cookies

Einde van sessie Sessie-ID-cookies zijn bedoeld om de unieke gebruiker van de sessie te kunnen identificeren en aanwijzingen te ontvangen dat de gebruiker de ECHA-website actief gebruikt. De informatie die met behulp van deze cookie wordt verzameld, dient niet ter identificatie van de individuele gebruiker.
Cookie-melding 1 maand Slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met het gebruik van cookies op de ECHA-website. Zolang de gebruiker niet akkoord is gegaan met de cookiemelding, wordt deze op iedere pagina weergegeven.
Gebruikersinstellingen 1 jaar COOKIE_SUPPORT geeft aan dat de gebruiker cookies ondersteunt. GUEST_LANGUAGE_ID geeft de taalvoorkeur van de gebruiker aan.
Google Analytics-cookies 2 jaar (om verschil te maken tussen gebruikers en sessies) 10 minuten (om de aanvraagsnelheid te vertragen) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie over het gebruik van de ECHA-website door de gebruiker wordt gegenereerd (met inbegrip van zijn of haar IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten. Google maakt gebruik van deze informatie om het gebruik van de ECHA-website door de gebruiker te beoordelen, om voor de beheerders van de ECHA-website verslagen van de activiteit op de ECHA-website op te stellen en om overige diensten met betrekking tot deze activiteit en het internetgebruik te bieden. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden, indien zij daartoe wettelijk is verplicht of ingeval deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal geen verbanden leggen tussen het IP-adres van de gebruiker en andere gegevens die zij heeft opgeslagen. De gebruiker kan cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in zijn of haar browser aan te brengen. Dit kan er echter toe leiden dat de gebruiker niet alle functies van de ECHA-website kan benutten. Door de ECHA-website te bezoeken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat er gegevens over hem of haar door Google worden verzameld op voornoemde wijze en voor voornoemde doeleinden. De gebruiker kan cookies weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren. De add-on communiceert met Google Analytics JavaScript (ga.js) en geeft aan dat de informatie over het bezoek aan de ECHA-website niet mag worden doorgestuurd naar Google Analytics.
Waarschuwing Internet Explorer Einde van sessie ECHAIExplorerWarning slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met de boodschap die getoond wordt als IE 7 wordt gebuikt. In deze boodschap wordt de gebruiker erop gewezen dat bepaalde functies van de website wellicht niet goed werken als IE 7 wordt gebruikt.
Afwijzing van aansprakelijkheid 1 maand Slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden van de juridische mededeling door het desbetreffende hokje aan te vinken. De juridische mededeling wordt weergegeven op de pagina “Zoeken naar chemische stoffen”, alsmede bij vrijwel alle zoekformulieren en “Stof bekijken”-portlets in het gedeelte “Informatie over chemische stoffen”.
AddThis-cookies 30 minuten tot 2 jaar
 • _atuvc (2 jaar): zorgt ervoor dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als hij of zij een pagina deelt.
  _atuvs (30 minuten): wordt gebruikt in combinatie met de cookie __atuvc. Stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • bt2 (8 maanden): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • di2 (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • loc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • uid (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • uvc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
 • vc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.

Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk voor de werking van de ECHA-website, maar maakt de surfervaring van de gebruiker aangenamer. De gebruiker kan deze cookies wissen of blokkeren, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van de ECHA-website niet naar behoren werken.

De door deze cookies verzamelde informatie wordt niet gebruikt om de persoonsgegevens van de gebruiker te achterhalen en de patroongegevens zijn volledig onder controle van ECHA. Deze cookies worden niet voor andere dan de hier beschreven doeleinden gebruikt.

8.3. Controle over het gebruik van cookies

De gebruiker kan het gebruik van cookies naar eigen inzicht instellen en/of cookies wissen – zie voor meer informatie aboutcookies.org. De gebruiker kan alle reeds op zijn of haar computer aanwezige cookies wissen en kan de meeste browsers zo instellen dat voorkomen wordt dat ze geplaatst worden. Als de gebruiker dit doet, kan het echter voorkomen dat hij of zij bij ieder bezoek van de website handmatig enkele voorkeuren moet instellen of dat bepaalde diensten en functies niet werken.

 

Versie 6 – 11/09/2020