Verslagen

Wetenschappelijke verslagen

 

Een onderzoek naar geldige in-silico-modelleringsinstrumenten en read-across-benaderingen, waaronder het opzetten van casestudy’s over read-across voor specifieke (soorten) nanomaterialen

Het doel van dit onderzoek was een uitgebreide analyse van beschikbare computermodellen en in-silico-methoden en -instrumenten voor gevaren- en risicobeoordeling van nanomaterialen door middel van een systematisch literatuuronderzoek, interviews met deskundigen op dit gebied en de ontwikkeling van relevante casestudy’s.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON). Het EUON wordt gehost en onderhouden door ECHA en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door NovaMechanics Ltd., Nicosia (Cyprus). 

Gepubliceerd: oktober 2023

 

Nanospecifieke alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren/veiligheid voor de mens onder verschillende EU-verordeningen, rekening houdend met de reeds geldende verboden op dierproeven voor cosmetica en de ingrediënten daarvan

Het doel van het onderzoek was het uitvoeren van een uitgebreid literatuuronderzoek naar nanospecifieke nieuwe benaderingsmethodologieën (NAM’s) voor de beoordeling van de veiligheid van de mens en het opstellen van een inventaris van de beschikbare NAM’s waarin methoden voor het testen van nanomaterialen in kaart worden gebracht die gevalideerd zijn, momenteel worden gevalideerd en het meest veelbelovend voor validatie zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON). Het EUON wordt gehost en onderhouden door ECHA en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Polen).

Gepubliceerd: augustus 2023

 

Onderzoek over (bio)degradatie, persistentie en “safe by design” van nanomaterialen

Door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek, aangevuld met respectief onderzoek van relevante deskundigen en de OESO, wordt informatie verschaft over de stand van de techniek, de bestaande lacunes en de onderzoeksbehoeften voor de (bio)degradatie en persistentie van nanomaterialen en de desbetreffende organische coatings ervan. Ook wordt ingegaan op de huidige stand van de techniek voor “safe by design” (SbD) van nanomaterialen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON). Het EUON wordt gehost en onderhouden door ECHA en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door NovaMechanics Ltd., Nicosia (Cyprus). 

Gepubliceerd: december 2022

 

Beoordeling van de mogelijke invloed van grafeen, grafeenoxide en andere 2D-materialen op de gezondheid en het milieu

Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek wordt de potentiële invloed van grafeen, grafeenoxide en andere 2D-materialen op de gezondheid en het milieu beoordeeld.

Het onderzoek “Beoordeling van de mogelijke invloed van grafeen, grafeenoxide en andere 2D-materialen op de gezondheid en het milieu” werd uitgevoerd in opdracht van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON).

Het EUON biedt informatie over bestaande nanomaterialen die in de EU in de handel zijn en wordt gehost en onderhouden door ECHA en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Innovamol Consulting Srl, Modena (Italië). 

Gepubliceerd: december 2022

 

Onderzoek van de EU-markt voor nanomaterialen, met inbegrip van stoffen, toepassingen, hoeveelheden en belangrijkste marktdeelnemers

In 2021 heeft het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON) opdracht gegeven voor een onderzoek naar de markt voor nanomaterialen in de Europese Unie, dat is uitgevoerd door NovaMechanics Ltd.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een lijst van nanomaterialen die momenteel in de handel zijn en identificatie van de belangrijkste marktdeelnemers. In het onderzoek wordt ook de groei van de Europese markt voor nanomaterialen over de periode 2021 – 2025 voorspeld. Aangezien het onderzoek werd uitgevoerd vóór de crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is niet bekend wat de invloed daarvan op de onderzoeksresultaten is. 

Het EUON wordt gehost en onderhouden door ECHA en gefinancierd door de Europese Commissie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door NovaMechanics Ltd., Nicosia (Cyprus). 

Gepubliceerd: november 2022

 

Onderzoek naar de productlevenscyclus, afvalrecycling en de circulaire economie voor nanomaterialen

Het verslag “Onderzoek naar de productlevenscyclus, afvalrecycling en de circulaire economie voor nanomaterialen” kwam tot stand in opdracht van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON), dat door ECHA wordt gehost en onderhouden. Het EON biedt informatie over bestaande nanomaterialen die in de EU in de handel zijn. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het onderzoek is uitgevoerd door RPA Europe. 

Gepubliceerd: november 2021

 

Inzicht in de beeldvorming van nanomaterialen en hun veiligheid in de EU

Er is onderzoek gedaan naar de beeldvorming van gefabriceerde nanomaterialen als groep en het gebruik ervan in verschillende consumentenproducten, samen met winkelgewoonten, vertrouwen in autoriteiten, voornaamste informatiebronnen en etiketteringsvoorschriften onder de algemene bevolking in vijf Europese landen - Oostenrijk, Bulgarije, Finland, Frankrijk en Polen. 

Gepubliceerd: november 2020

 

Een kritische evaluatie van de factoren die bepalend zijn voor huidabsorptie van nanomaterialen en de beschikbare instrumenten voor de beoordeling van huidabsorptie

Het onderzoek bestond uit het verzamelen, evalueren en samenvatten van de beschikbare kennis over de penetratie en absorptie door de huid van nanomaterialen die worden gebruikt in consumentenproducten en werkomgevingen. Het ging daarbij om experimentele gegevens, waaronder in-vivo- en ex-vivo-onderzoeken. De invloed van beschadigde versus intacte huid en van verschillende experimentele opstellingen en methoden werd ook onderzocht. Verder werden de eigenschappen van nanomaterialen, zoals deeltjesgrootte en oppervlaktelading, geanalyseerd. De nadruk lag daarbij op materialen met een lage oplossnelheid.

Gepubliceerd: mei 2020

 

Een kritische evaluatie van onderzoeken naar de voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit van nanomaterialen

Dit onderzoek betrof een kritische evaluatie van de huidige kennis uit onderzoeken met testen van gefabriceerde nanomaterialen op voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit. In relevante literatuurdatabases werd met relevante zoektermen een literatuuronderzoek uitgevoerd naar publicaties met in-vivogegevens waarin gefabriceerde nanomaterialen zijn getest op voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit met behulp van een blootstellingsroute die relevant is voor blootstelling van de mens.

Gepubliceerd: april 2020

 

Een onderzoek naar de stand van zaken in de markt voor zogenaamde nanomaterialen van de “volgende generatie”

In dit onderzoek worden literatuurdefinities voor nanomaterialen van de “volgende generatie” geanalyseerd en enkele verfijningen voorgesteld voor het opzetten van een inventaris van nanomaterialen van de tweede en hogere generatie, die ofwel al in de handel zijn, ofwel naar verwachting in de komende vijf jaar in de handel komen. Verder wordt gekeken naar de geschiktheid van de REACH- en CLP-termen “stof”, “mengsel” en “voorwerp” en de karakteriserings- en identificatieparameters die zijn opgenomen in de gewijzigde REACH-bijlagen met betrekking tot nanomaterialen van de volgende generatie.

Gepubliceerd: september 2019

 

Literatuuronderzoek over het gebruik en de risico’s van nanomaterialen als pigmenten in de Europese Unie

In het verslag wordt het veilige gebruik van nanopigmenten onder de loep genomen wanneer professionals, werknemers of consumenten deze materialen gebruiken. Er zijn uitgebreide literatuuronderzoeken uitgevoerd in combinatie met analyses van gegevens uit nationale nano-inventarissen om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Het verslag voorziet in een lijst van nanopigmenten die momenteel in de EU in de handel zijn en bespreekt potentiële risico’s van het gebruik ervan in verven, coatings, printertonercartridges, producten voor persoonlijke verzorging, tatoeages en andere potentiële toepassingen van nanopigmenten.

Gepubliceerd: september 2018

 

Kritische evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, methoden, parameters en bepalende factoren voor marktonderzoek over gefabriceerde nanomaterialen op de EU-markt

In het verslag worden de resultaten gepresenteerd van een kritische evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, methoden, parameters en bepalende factoren voor marktonderzoek over gefabriceerde nanomaterialen in de EU. Het dient als basis voor het uitvoeren en uitwerken van nieuwe onderzoeken naar nanomaterialen op de EU-markt. Na analyse van de gegevensbronnen, methoden en parameters die al worden gebruikt voor dergelijk marktonderzoek, wordt een meer optimale combinatie van deze gegevensbronnen, methoden, parameters en bepalende factoren geïdentificeerd, voorgesteld en geanalyseerd.

Gepubliceerd: juli 2018

Administratieve verslagen

 

Ex-postevaluatie van het Waarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialen (EUON).

Bij de ex-postevaluatie wordt het waarnemingscentrum getoetst op doeltreffendheid, coherentie, EU-meerwaarde en nut, om helder te krijgen in hoeverre zijn hoofddoelstellingen zijn gehaald en wat de meerwaarde voor de belanghebbenden is geweest, welke mogelijke tekortkomingen aandacht behoeven en wat de succesfactoren waren.

Gepubliceerd: juli 2019