Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją” lub „ECHA”) prowadzi niniejszą witrynę internetową (zwaną dalej „witryną internetową ECHA”) w celu zapewnienia szerszego publicznego dostępu do informacji o prowadzonych przez siebie działaniach, a także w ramach wypełniania obowiązków wchodzących w zakres jej mandatu.

Każda osoba, która korzysta z witryny internetowej ECHA (zwana dalej „Użytkownikiem”), w pełni akceptuje poniższe warunki. Warunki te pozostają bez uszczerbku dla wszelkich bardziej szczegółowych warunków mających zastosowanie do narzędzi informatycznych lub innych treści lub danych przechowywanych w witrynie internetowej ECHA lub dostarczanych za jej pośrednictwem.

1. Zastrzeżenie prawne

Celem Agencji jest prowadzenie tej witryny internetowej ECHA i dopilnowanie, by wszelkie znajdujące się tam informacje były dostępne, dokładne, aktualne i możliwe do wykorzystania. ECHA nie składa jednak żadnych oświadczeń ani zapewnień i nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, dokładność, treść lub błędy w witrynie internetowej ECHA lub ich treści, chyba że w niniejszej informacji prawnej wyraźnie określono inaczej (zob. pkt 3). Oznacza to, że ECHA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z dostępności lub korzystania z witryny internetowej ECHA lub informacji dostępnych w tej witrynie bądź w związku z taką dostępnością lub takim korzystaniem, o ile nie określono inaczej.

Informacje przekazywane przez Agencję mają w dużej mierze charakter ogólny i nie dotyczą konkretnych okoliczności ani konkretnej jednostki. Ponadto przekazywane informacje nie stanowią porad profesjonalnych ani prawnych. Agencja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że jakikolwiek dokument dostępny w witrynie internetowej ECHA stanowi wierną kopię oficjalnie przyjętej wersji. Jedynie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym lub informacje wymienione w pkt 3 są autentyczne i mogą wywoływać skutki prawne.

Podobnie bez uszczerbku dla pkt 3 niniejszej Informacji prawnej, informacje, dokumenty, dane i bazy danych udostępniane w witrynie internetowej ECHA, również te udostępniane przez osoby trzecie, są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnie wskazanej, jak domniemanej lub wynikającej z regulaminu, zwyczaju, przebiegu transakcji lub praktyki handlowej.

2. Ograniczenie korzystania z witryny internetowej ECHA

Użytkownik nie może przekazywać do, z lub za pośrednictwem witryny internetowej ECHA, ani publikować w witrynie internetowej ECHA żadnych treści, które można uznać za niezgodne z prawem, szkodliwe, zniesławiające, obraźliwe lub niewłaściwe.

3. Informacje publikowane w witrynie internetowej ECHA

Oprócz ogólnych informacji związanych z jej działalnością operacyjną lub inną działalnością, Agencja publikuje w witrynie internetowej autentyczne wersje następujących wykazów i informacji:

 • Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC). Zgodnie z treścią art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH), Agencja ma obowiązek publikować i aktualizować listę kandydacką substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie w witrynie internetowej ECHA. Tę lista kandydacką uważa się za jedyną autentyczną wersję;
 • Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 (BPR) – wykaz odpowiednich substancji i dostawców. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 oraz art. 95 ust. 7 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, Agencja ma obowiązek publikować i aktualizować wykaz odpowiednich substancji i dostawców w witrynie internetowej ECHA. Lista ta jest uważana za jedyną autentyczną wersję;
 • Wspólnotowy kroczący plan działań dotyczący oceny substancji (CoRAP). Zgodnie z treścią art. 44 ust. 2 rozporządzenia REACH, Agencja ma obowiązek publikować i aktualizować listę CoRAP w witrynie internetowej ECHA. Lista ta jest uważana za jedyną autentyczną wersję;
 • inne informacje, takie jak indywidualne decyzje regulacyjne i decyzje zarządu Agencji (https://echa.europa.eu/pl/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Zasady korzystania z linków

4.1. Linki do zewnętrznych stron internetowych opublikowane w witrynie internetowej ECHA

Agencja udostępnia linki do witryn internetowych wielu europejskich instytucji, organów i agencji, a także do stron internetowych osób trzecich, które są istotne z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności. Linki udostępnia się tylko do celów informacyjnych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z następujących kwestii:

 • jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do innej strony internetowej, korzystając z linków opublikowanych w witrynie internetowej ECHA, podlega warunkom użytkowania i polityce prywatności tej strony;
 • Agencja nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za treść i korzystanie ze stron internetowych osób trzecich.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem któregoś z linków na stronie internetowej ECHA, zachęcamy Użytkownika do powiadomienia o tym fakcie ECHA.

4.2. Linki do witryny internetowej ECHA na innych stronach internetowych

Agencja zezwala na zamieszczanie linków do swojej witryny internetowej. Umieszczanie linków do witryny Agencji na innych stronach internetowych podlega następującym zasadom:

 • linki muszą prowadzić wyłącznie do stron internetowych zawierających link do Informacji prawnej (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • przechodząc do witryny internetowej ECHA za pomocą linku zewnętrznego, użytkownicy powinni wiedzieć, że uzyskują dostęp do bezpłatnych i publicznie dostępnych informacji zawartych w witrynie internetowej ECHA;
 • linki nie powinny stwarzać wrażenia, że Agencja popiera cele lub treści dotyczące dowolnego produktu lub usługi, albo treści naukowe lub administracyjne informacji lub tekstu, w kontekście których link został opublikowany.

5. Prawa autorskie

© Europejska Agencja Chemikaliów, 2007–2020.

Powielanie, rozpowszechnianie lub dalsze wykorzystanie informacji, dokumentów i danych opublikowanych w witrynie internetowej ECHA lub bazach danych ECHA może podlegać ochronie na podstawie praw własności intelektualnej i innych praw, a ich wykorzystanie bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela(-i) informacji, dokumentów i danych może stanowić naruszenie praw osoby/osób uprawnionych. ECHA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki naruszenia prawa autorskiego lub inne naruszenia przepisów w odniesieniu do informacji, dokumentów i danych udostępnianych za pośrednictwem witryny internetowej ECHA.

Więcej informacji na temat praw własności intelektualnej i innych praw znajduje się w pkt 5.1 i 5.2.

Niektóre informacje opublikowane w witrynie ECHA podlegają prawom własności intelektualnej i innym prawom osób trzecich (zob. w szczególności pkt 5.1.2 poniżej).

5.1. Wykorzystanie informacji, dokumentów i danych z witryny internetowej ECHA

5.1.1 Materiały ECHA

A) Zasada ogólna

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Informacji prawnej oraz z zastrzeżeniem innych wiążących ograniczeń przewidzianych na podstawie obowiązujących przepisów informacje, dokumenty i dane udostępnione w witrynie internetowej ECHA, z wyjątkiem materiałów podlegających prawom własności intelektualnej lub innym prawom osób trzecich oraz całości lub istotnej części baz danych, mogą być pobierane, powielane, rozpowszechniane lub wykorzystywane, w całości lub w części, do celów handlowych i niehandlowych, pod warunkiem że:

 1. Użytkownik zgadza się, że Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie z informacji, dokumentów lub danych;
 2. Użytkownik nie zmienia integralności (podstawowego znaczenia/przesłania lub przesłań) informacji, dokumentów lub danych; i
 3. Agencja wskazana jest jako źródło: „Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, https://echa.europa.eu/pl/home”. Taką adnotację należy umieścić w każdym przypadku skopiowania materiałów.

bez uszczerbku dla innych praw lub środków dostępnych Agencji, niniejsze zezwolenie wygasa automatycznie w sytuacji, w której Użytkownik naruszy którykolwiek z warunków Informacji prawnej. W takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wszystkich pobranych materiałów pozostających w jego posiadaniu.

B) Wyjątki

Całość lub istotna część baz danych

Powyższa ogólna zasada dopuszczalności pobierania i kopiowania informacji z witryny internetowej ECHA nie obejmuje całości lub istotnej części baz danych (bazę danych należy interpretować jako zbiór niezależnych utworów, danych lub innych materiałów uporządkowanych w sposób systematyczny lub metodyczny, dostępnych indywidualnie w formie elektronicznej lub innej). Powielanie baz danych Agencji w całości lub w istotnej części jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Agencji. Stosowny wniosek należy złożyć za pomocą formularza wniosku o udzielenie informacji na stronie kontaktowej ECHA.

Należy zauważyć, że zawartość baz danych może również podlegać wcześniej obowiązującym prawom osób trzecich (zob. pkt 5.1.2).

Systematyczne gromadzenie danych

Zabronione jest systematyczne, zautomatyzowane gromadzenie danych (w tym scraping, eksploracja i ekstrakcja danych oraz ich ponowne wykorzystanie), w całości lub w znacznej części, z wykorzystaniem witryny internetowej ECHA i baz danych Agencji.

Zastosowanie mogą mieć szczególne zasady regulujące inne sposoby wykorzystania

Oprócz powyższych, zastosowanie mogą mieć szczególne zasady regulujące inne sposoby wykorzystania materiałów chronionych prawami własności intelektualnej Agencji lub innymi prawami, np. tłumaczenia.

5.1.2 Materiały podlegające prawom własności intelektualnej lub innym prawom osób trzecich

Zgoda, o której mowa w pkt 5.1.1, nie ma zastosowania do treści chronionych prawami własności intelektualnej lub innymi prawami osób trzecich. W związku z tym, w odniesieniu do materiałów podlegających prawom własności intelektualnej lub innym prawom osoby trzeciej, Użytkownik musi przestrzegać zasad regulujących sposoby wykorzystania takich materiałów lub uzyskać niezbędne zezwolenie osoby uprawnionej na powielanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia takich praw do informacji, dokumentów i danych udostępnianych za pośrednictwem witryny internetowej ECHA.

Materiały takie obejmują m.in. informacje CAS i niektóre dane zawarte w bazie danych EUCLEF:

 • informacje CAS opublikowane w witrynie internetowej ECHA są własnością American Chemical Society. Zabrania się wykorzystywania lub redystrybucji takich informacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody American Chemical Society, chyba że jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów lub dla celów sprawozdań, których opracowania wymagają przepisy prawa krajowego lub polityka administracyjna;
 • niektóre dane zawarte w bazie danych EUCLEF (dane EUCLEF) są dostarczane ECHA za pośrednictwem Verisk Europe APS. Zakazuje się bezpośredniej sprzedaży komercyjnej danych EUCLEF. Zezwala się na wykorzystywanie danych do celów niehandlowych i w celu przestrzegania uregulowań.

Użytkownikom przypomina się również, że zgodnie z treścią art. 10 rozporządzenia REACH, szczegółowe podsumowania przebiegu badań i podsumowania przebiegu badań udostępniane publicznie w witrynie internetowej Agencji mogą być wykorzystywane w celach rejestracji tylko w przypadku, gdy potencjalny rejestrujący jest uprawnionym posiadaczem pełnego raportu badawczego lub uzyskał zezwolenie na odwoływanie się do pełnego raportu badawczego.

5.2. Znaki towarowe Agencji

Znaki towarowe Agencji są jej wyłączną własnością. Ich wykorzystanie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ECHA jest zabronione. Stosowny wniosek należy złożyć za pomocą formularza wniosku o udzielenie informacji na stronie kontaktowej ECHA.

6. Ochrona danych osobowych

Agencja jest zobowiązana do ochrony prywatności Użytkownika. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących korzystania z plików cookie (zob. pkt 8 poniżej), Użytkownik może przeglądać treści zamieszczone w witrynie internetowej ECHA bez podania swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, dane osobowe są niezbędne, by Agencja mogła świadczyć Użytkownikowi osobiste usługi elektroniczne, na przykład wsparcie obsługi technicznej, prowadzić konsultacje społeczne i udostępniać aplikacje; w odniesieniu do tych ostatnich obowiązują specyficzne warunki korzystania.

Politykę ochrony danych osobowych Agencji oraz więcej informacji na temat ochrony danych osobowych opublikowano na stronie internetowej ECHA poświęconej ochronie danych osobowych (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

W celu uzyskania informacji na temat ogólnej polityki prywatności obowiązującej w stosunku do witryny internetowej ECHA, Użytkownik może skontaktować się z Agencją, korzystając z formularza wniosku o udzielenie informacji na stronie kontaktowej ECHA.

7. Różne

7.1. Naruszenie warunków zdefiniowanych w Informacji prawnej

Nieprzestrzeganie warunków niniejszej Informacji prawnej może mieć konsekwencje dla Użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, Agencja może zabronić Użytkownikowi dostępu do witryny internetowej ECHA i baz danych poprzez zablokowanie adresu IP Użytkownika.

Każdy Użytkownik może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenie witryny internetowej ECHA lub za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakłóceń w dostępności witryny internetowej ECHA spowodowanych działaniami Użytkownika.

7.2. Obowiązujące przepisy prawa i rozstrzyganie sporów

Treść niniejszej Informacji prawnej podlega przepisom prawa Unii Europejskiej oraz, w niezbędnym zakresie, prawa Finlandii. Wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sądy Finlandii.

8. Pliki cookies na stronie internetowej ECHA

Aby witryna internetowa Agencji funkcjonowała prawidłowo, ECHA umieszcza czasami na urządzeniach Użytkownika małe pliki z danymi zwane cookies („ciasteczka”).

8.1. Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

Cookie to mały plik tekstowy, który zostaje zapisany na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej ECHA. Pozwala on stronie internetowej zapamiętać działania i preferencje Użytkownika (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu Użytkownik nie musi ich ponownie wprowadzać, gdy powraca na stronę Agencji lub przegląda kolejne strony.

8.2. Jak witryna internetowa ECHA wykorzystuje ciasteczka?

Kilka stron witryny internetowej ECHA wykorzystuje ciasteczka, aby zapamiętać:

 • preferencje wyświetlania wybrane przez Użytkownika, takie jak ustawienia kontrastu lub rozmiar czcionki;
 • uczestnictwo Użytkownika w sondażu dotyczącym przydatności zawartości strony (dzięki czemu pytanie to nie będzie Użytkownikowi zadawane ponownie);
 • zgodę Użytkownika (lub jej brak) na korzystanie przez witrynę internetową Agencji z ciasteczek.

Więcej informacji na temat ciasteczek wykorzystywanych przez witrynę internetową Agencji i ich funkcji przedstawiono poniżej:

Nazwa Data ważności Opis

Ciasteczka identyfikacji sesji

Koniec sesji Celem ciasteczek identyfikacji sesji jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika i sesji oraz uzyskanie informacji, czy Użytkownik aktywnie korzysta z witryny internetowej ECHA. Informacje uzyskiwane za pośrednictwem ciasteczek nie są wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
Powiadomienie o plikach cookie 1 miesiąc Przechowuje zgodę Użytkownika na korzystanie z plików cookie przez witrynę internetową ECHA. Powiadomienie o ciasteczkach wyświetla się na każdej stronie, chyba że Użytkownik je zaakceptuje.
Preferencje Użytkownika 1 rok COOKIE_SUPPORT oznacza akceptację ciasteczek przez Użytkownika. GUEST_LANGUAGE_ID wskazuje preferencje językowe Użytkownika.
Ciasteczka Google Analytics 2 lata (w celu odróżniania użytkowników i sesji) 10 minut (zmniejszenie częstotliwości zapytań) Niniejsza witryna internetowa ECHA korzysta z narzędzia Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW stworzonego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej wygenerowane przez ciasteczka (w tym adres IP Użytkownika) zostaną przekazane i będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje do celów oceny korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej ECHA, sporządzenia raportów z funkcjonowania strony na potrzeby operatorów serwisu i świadczenia innych usług związanych z działaniem witryny i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje osobom trzecim, gdy wymaga tego prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże adresu IP Użytkownika z innymi danymi posiadanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku pełne skorzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej ECHA może okazać się niemożliwe. Korzystając z witryny internetowej ECHA, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i do celów określonych powyżej. Użytkownik może uniemożliwić stosowanie ciasteczek, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek przekazuje do skryptu JavaScript Google Analytics (ga.js) informację, że dane dotyczące wizyty w witrynie nie powinny być przesłane do Google Analytics.
Ostrzeżenia Internet Explorer Koniec sesji ECHAIExplorerWarning przechowuje zgodę Użytkownika na wyświetlanie komunikatu w przypadku korzystania z IE 7. Komunikat informuje Użytkownika, że nie wszystkie funkcje portalu mogą współpracować z IE 7.
Zastrzeżenie prawne 1 miesiąc Zapisuje akceptację treści Zastrzeżenia prawnego, której Użytkownik dokonał, klikając odpowiednie pole wyboru. Zastrzeżenie prawne przedstawione jest na stronie wyszukiwania chemikaliów wraz z niemal wszystkimi formularzami wyszukiwania i portletami „Wyświetl substancję” w sekcji „Informacja o chemikaliach".
Ciasteczka AddThis 30 minut do 2 lat
 • _atuvc (2 lata): przechowuje uaktualnioną liczbę udostępnień na stronie.
  _atuvs (30 minut): działa razem z __atuvc. Umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • bt2 (8 miesięcy): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • di2 (2 lata): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • loc (2 lata): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • uid (2 lata): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • uvc (2 lata): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.
 • vc (2 lata): umożliwia Użytkownikowi udostępnianie treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty elektronicznej. Kiedy Agencja udostępnia linki do stron podmiotów trzecich, które Użytkownik uważa za przydatne, strony te mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z nich.

Włączenie obsługi tych plików cookie nie jest bezwzględnie konieczne, aby witryna internetowa ECHA mogła funkcjonować, ale czyni przeglądanie stron bardziej satysfakcjonującym dla Użytkownika. Użytkownik może usunąć lub zablokować te pliki cookie, co jednak spowoduje, że niektóre elementy witryny internetowej ECHA nie będą prawidłowo funkcjonować.

Informacje dotyczące plików cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, a dane modeli pozostają pod pełną kontrolą Agencji. Te pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie do opisanych powyżej celów.

8.3. Jak kontrolować pliki cookie?

Użytkownik może kontrolować lub usuwać ciasteczka. Szczegółowe informacje na ten temat opublikowano na stronie aboutcookies.org. Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na jego komputerze, a także zmienić ustawienia większości przeglądarek, aby zapobiec umieszczaniu ich na dysku komputera. W takim przypadku konieczne może okazać się ręczne ustawianie niektórych preferencji podczas każdej wizyty w witrynie; niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie.

 

Wersja 6 – 11/09/2020