Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „ECHA”) întreține acest site (denumit în continuare „site-ul ECHA”) pentru a facilita accesul publicului la informații cu privire la activitățile sale, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor care intră sub incidența mandatului său.

Atunci când o persoană utilizează site-ul ECHA, aceasta (denumită în continuare „utilizatorul”) acceptă în totalitate clauzele și condițiile stabilite mai jos. Aceste clauze și condiții nu aduc atingere clauzelor și condițiilor mai specifice aplicabile instrumentelor informatice sau altor conținuturi sau date găzduite sau furnizate pe site-ul ECHA.

1. Declinarea responsabilității

Obiectivul ECHA este de a menține disponibilitatea, acuratețea, caracterul actualizat și funcționalitatea acestui site, precum și a informațiilor pe acest site ECHA. Cu toate acestea, ECHA nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru disponibilitatea, acuratețea, conținutul și/sau erorile de pe site-ul ECHA sau din orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentul aviz juridic (vezi secțiunea 3). Aceasta înseamnă că ECHA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care rezultă din sau este în legătură cu disponibilitatea și/sau utilizarea site-ului ECHA sau a oricăror informații disponibile pe acest site, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Informațiile oferite de ECHA au, în mare măsură, un caracter general și nu sunt menite să trateze situația specifică a niciunei persoane sau entități. De asemenea, informațiile nu constituie consultanță profesională sau juridică. ECHA nu poate oferi nicio garanție privind reproducerea fidelă, în documentele disponibile pe site-ul său, a unui text adoptat oficial. Numai textul din Jurnalul Oficial sau informațiile menționate în secțiunea 3 sunt autentice și pot produce efecte juridice.

În mod similar, fără a aduce atingere secțiunii 3 din prezentul aviz juridic, informațiile, documentele, datele și bazele de date puse la dispoziție pe site-ul ECHA, inclusiv cele furnizate de părți terțe, sunt oferite „ca atare” și nu implică nicio garanție de niciun fel, fie expresă, implicită, fie care decurge dintr-un statut, dintr-o uzanță, o conduită sau o utilizare comercială.

2. Utilizarea limitată a site-ului ECHA

Utilizatorul nu va transmite către, de la sau prin intermediul site-ului ECHA și nu va publica pe acesta niciun material care ar putea fi ilegal, prejudiciabil, defăimător, ofensator sau inacceptabil în vreun fel.

3. Informațiile publicate pe site-ul ECHA

În plus față de publicarea de informații generale cu privire la activitățile sale operaționale sau de altă natură, ECHA publică pe site-ul său versiunile autentice ale următoarelor liste și informații:

 • Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). În conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH), ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei substanțelor candidate.
 • Lista substanțelor și a furnizorilor relevanți din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide (BPR). În conformitate cu articolul 95 alineatele (1) și (7) din BPR, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor și a furnizorilor relevanți. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Planul de acțiune comunitar flexibil (CoRAP). În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul REACH, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista CoRAP. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Alte informații, cum ar fi deciziile de reglementare individuale ale ECHA și deciziile Consiliului de administrație al ECHA (https://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Politica privind linkurile

4.1. Linkuri de la site-ul ECHA către site-uri externe

ECHA furnizează linkuri către diverse instituții, organisme și agenții europene, precum și către alte site-uri terțe care sunt relevante pentru activitatea sa. Linkurile sunt furnizate numai în scop informativ. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • Dacă accesează alt site prin intermediul unui link furnizat de ECHA, utilizatorul intră sub incidența condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale site-ului respectiv.
 • ECHA nu aprobă și nu este responsabilă pentru conținutul sau utilizarea niciunuia dintre aceste site-uri terțe.

Dacă unul dintre linkurile furnizate pe site-ul ECHA nu funcționează, utilizatorul poate să notifice ECHA.

4.2. Linkuri de la site-uri externe către site-ul ECHA

ECHA permite și încurajează organizațiile și persoanele fizice să creeze linkuri către site-ul său în următoarele condiții cumulative:

 • linkurile pot trimite numai la pagini web care conțin un link către acest aviz juridic (http://echa.europa.eu/ro/legal-notice);
 • când site-ul ECHA este accesat printr-un link extern, utilizatorii trebuie să înțeleagă clar că vizualizează informații de pe site-ul ECHA și că acestea sunt gratuite și nu sunt exclusive;
 • linkurile nu trebuie să creeze impresia că ECHA promovează sau susține obiectivele sau conținuturile vreunui produs sau serviciu sau ale vreunui rezultat științific sau administrativ al informațiilor sau al textului în contextul cărora/căruia se publică linkul.

5. Declarație privind drepturile de proprietate intelectuală

© Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 2007-2020.

Reproducerea, distribuirea sau utilizarea ulterioară a informațiilor, a documentelor și a datelor conținute pe site-ul ECHA și/sau în bazele de date ale ECHA ar putea fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală și de alte drepturi, iar utilizarea acestora fără a se obține permisiunea prealabilă din partea titularilor de drepturi asupra respectivelor informații, documente și date ar putea încălca drepturile acestora. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunui drept de autor sau pentru alte încălcări privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

Pentru informații suplimentare privind drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi, vezi secțiunile 5.1 și 5.2.

O parte din informațiile de pe site-ul ECHA fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi ale unor părți terțe (vezi în special secțiunea 5.1.2 de mai jos).

5.1. Utilizarea informațiilor, a documentelor și a datelor de pe site-ul ECHA

5.1.1 Materiale furnizate de ECHA

A) Regula generală

Sub rezerva clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic și sub rezerva altor limitări cu caracter obligatoriu prevăzute de legislația aplicabilă, informațiile, documentele și datele puse la dispoziție pe site-ul ECHA, cu excepția materialelor care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau al altor drepturi ale unor părți terțe și a bazelor de date în totalitate sau a unor părți substanțiale ale acestora, pot fi descărcate, reproduse, distribuite și/sau utilizate, integral sau în parte, în scopuri comerciale și necomerciale, dacă:

 1. utilizatorul recunoaște că ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și/sau răspundere pentru utilizarea informațiilor, a documentelor sau a datelor;
 2. utilizatorul nu afectează integritatea [sensul/mesajul (mesajele) de bază al (ale)] informațiilor, documentelor sau datelor și
 3. ECHA este recunoscută ca sursă: „Sursa: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/”. Această recunoaștere trebuie inclusă în fiecare copie a materialului.

Fără a limita celelalte drepturi sau măsuri reparatorii aflate la dispoziția ECHA, permisiunea acordată astfel va înceta automat în cazul în care utilizatorul încalcă oricare dintre clauzele prezentului aviz juridic și, în acest caz, utilizatorul trebuie să distrugă imediat toate materialele descărcate aflate în posesia sa.

B) Excepții

Baze de date în totalitate sau părți substanțiale ale acestora

Regula de mai sus privind permisiunea de a descărca și a copia informații de pe site-ul ECHA nu se extinde asupra bazelor de date în totalitate și asupra părților substanțiale ale acestora (o bază de date trebuie interpretată drept o colecție de lucrări, date sau alte materiale independente, aranjate sistematic sau metodic și accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau de altă natură). Reproducerea, în totalitate sau într-o parte substanțială, a bazelor de date ale ECHA este interzisă, cu excepția cazului în care ECHA a acordat permisiunea scrisă prealabilă. Toate cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

Rețineți, de asemenea, că conținutul bazelor de date ar putea face obiectul unor drepturi preexistente ale unor părți terțe (vezi secțiunea 5.1.2).

Colectarea sistematică de date

Nu sunt permise activitățile sistematice de colectare automată de date (inclusiv captura de date, explorarea de date, extragerea și reutilizarea de date) din întregul site sau dintr-o parte substanțială a site-ului ECHA și din bazele de date ale ECHA.

Se pot aplica clauze specifice pentru alte utilizări

În plus față de cele de mai sus, s-ar putea aplica unele clauze și condiții specifice pentru alte utilizări ale materialelor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală ale ECHA sau în alt mod, de exemplu pentru traduceri.

5.1.2 Materiale care fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală sau al altor drepturi ale părților terțe

Permisiunea la care se face referire în secțiunea 5.1.1 nu este aplicabilă conținutului protejat prin drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale părților terțe. Prin urmare, în cazul materialelor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei părți terțe, utilizatorul trebuie să respecte condițiile de utilizare aferente materialelor respective sau să obțină permisiunea necesară pentru reproducere, distribuire sau orice altă utilizare de la deținătorul drepturilor respective. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunuia dintre aceste drepturi privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

Astfel de materiale pot include, de exemplu, informații CAS și anumite date din baza de date EUCLEF:

 • Informațiile CAS de pe site-ul ECHA sunt proprietatea Societății Americane de Chimie (American Chemical Society) și orice utilizare sau redistribuire, exceptând cazurile prevăzute în cerințele de reglementare justificative și/sau pentru elaborarea rapoartelor impuse de legislația națională sau de politica administrativă, este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a Societății Americane de Chimie.
 • Anumite date din baza de date EUCLEF (date EUCLEF) sunt furnizate ECHA de Verisk Europe APS. Vânzarea directă în scopuri comerciale a datelor EUCLEF este interzisă. Utilizarea în scopuri necomerciale și în scopul asigurării respectării reglementărilor este permisă.

De asemenea, utilizatorilor li se reamintește că, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul REACH, rezumatele detaliate ale studiilor și rezumatele studiilor puse la dispoziția publicului pe site-ul ECHA pot fi utilizate în scopul înregistrării numai dacă potențialul solicitant al înregistrării este deținătorul legitim al rapoartelor complete ale studiilor sau are permisiunea de a face trimitere la rapoartele complete ale studiilor.

5.2. Mărcile ECHA

Mărcile ECHA sunt proprietatea exclusivă a agenției. Utilizarea lor este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a ECHA. Cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

6. Protecția datelor cu caracter personal

ECHA se angajează să respecte confidențialitatea datelor utilizatorilor. Fără a aduce atingere modulelor cookie (vezi secțiunea 8 de mai jos), utilizatorul poate naviga pe site-ul ECHA fără a oferi informații cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele cazuri sunt necesare detalii cu caracter personal pentru ca ECHA să poată asigura servicii electronice personalizate, de exemplu pentru serviciile biroului de asistență tehnică, consultări publice sau aplicații software, caz în care se vor aplica anumite clauze specifice de utilizare.

Pentru politica ECHA și informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorul va consulta pagina ECHA dedicată protecției datelor cu caracter personal (http://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Pentru cereri de informații generale referitoare la politica generală de confidențialitate a site-ului ECHA, utilizatorul poate contacta agenția prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

7. Diverse

7.1. Încălcarea clauzelor și condițiilor avizului juridic

Nerespectarea clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic poate avea consecințe pentru utilizator, printre care (dar în niciun caz limitate la aceasta) interzicerea accesării de către utilizator a site-ului ECHA și a bazelor de date prin blocarea adresei IP a utilizatorului.

Orice utilizator poate fi tras la răspundere pentru daunele aduse site-ului ECHA sau pentru orice daune care rezultă în mod direct sau indirect din afectarea disponibilității sau a accesibilității site-ului ECHA cauzată de acțiunile utilizatorului.

7.2. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Clauzele și condițiile prezentului aviz juridic sunt reglementate de legislația Uniunii, completată, după caz, de legislația Finlandei. Orice litigiu care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi adus în fața instanțelor din Finlanda.

8. Module cookie pe site-ul ECHA

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului ECHA, agenția plasează uneori pe dispozitivul utilizatorului mici fișiere de date, numite module cookie.

8.1. Ce sunt modulele cookie?

Un modul cookie este un mic fișier de text care este salvat pe computerul sau pe dispozitivul mobil al utilizatorului atunci când vizitează site-ul ECHA. Acesta permite site-ului ECHA să rețină acțiunile și preferințele utilizatorului (de exemplu, cele legate de datele de autentificare, limba, mărimea fontului și alte preferințe de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să redefinească preferințele respective atunci când revine pe site-ul ECHA sau în timpul navigării de la o pagină la alta.

8.2. Cum folosește ECHA modulele cookie pe site-ul ECHA?

Mai multe pagini ale site-ului ECHA utilizează module cookie pentru a reține:

 • preferințele de afișare ale utilizatorului, cum ar fi setările culorii de contrast sau mărimea fontului;
 • dacă utilizatorul a răspuns deja la un sondaj de tip pop-up, în care a fost întrebat dacă a considerat util conținutul (astfel încât utilizatorului să nu i se solicite acest lucru din nou);
 • dacă utilizatorul a fost de acord (sau nu) cu utilizarea modulelor cookie de pe site-ul ECHA.

Informații suplimentare cu privire la modulele cookie utilizate de site-ul ECHA și scopul utilizării lor sunt prezentate mai jos:

Nume Expirare Descriere

Module cookie de tip „ID sesiune”

Sfârșitul sesiunii Scopul modulelor cookie de tip „ID sesiune” este să identifice în mod unic un utilizator asociat sesiunii și să primească indicii privind faptul că utilizatorul folosește site-ul ECHA în mod activ. Informațiile asociate modulelor cookie nu sunt utilizate pentru a identifica personal utilizatorul.
Notificarea cu privire la utilizarea modulelor cookie 1 lună Stochează acceptul utilizatorilor cu privire la utilizarea modulelor cookie de site-ul ECHA. Notificarea cu privire la utilizarea modulelor cookie este prezentată pe fiecare pagină, până la acceptarea sa de către utilizator.
Preferințele utilizatorului 1 an COOKIE_SUPPORT indică faptul că utilizatorul acceptă module cookie. GUEST_LANGUAGE_ID indică preferințele lingvistice ale utilizatorului.
Module cookie Google Analytics 2 ani (pentru a distinge utilizatorii și sesiunile) 10 minute (pentru a accelera rata de prelucrare a solicitărilor) Site-ul ECHA folosește Google Analytics, un serviciu web de analiză asigurat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește module cookie. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea site-ului ECHA de către utilizator (inclusiv adresa de IP a utilizatorului) vor fi transmise către Google și stocate de acesta pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului ECHA de către utilizator, de a elabora rapoarte despre activitatea site-ului pentru operatorii site-ului ECHA și de a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului ECHA și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către părți terțe în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau în cazul în care părțile terțe prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa de IP a utilizatorului cu alte date deținute de Google. Utilizatorul poate refuza utilizarea de module cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare pe browserul său. Totuși, dacă face acest lucru, este posibil să nu poată beneficia de toate funcțiile site-ului ECHA. Prin utilizarea site-ului ECHA, utilizatorul declară că este de acord cu prelucrarea de către Google a datelor referitoare la utilizator, în modul și în scopurile stabilite mai sus. Utilizatorul poate refuza utilizarea modulelor cookie descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on (programul de completare a browserului pentru excluderea Google Analytics). Programul de completare comunică cu Google Analytics JavaScript (ga.js), indicând că informațiile despre vizita pe site nu trebuie trimise către Google Analytics.
Avertisment Internet Explorer Sfârșitul sesiunii ECHAIExplorerWarning stochează acceptarea de către utilizator în mesajul informativ prezentat atunci când se utilizează IE 7. Mesajul îl informează pe utilizator că este posibil ca nu toate caracteristicile portalului să funcționeze bine cu IE 7.
Declinarea responsabilității 1 lună Stochează acceptarea de către utilizator a avizului juridic de declinare a responsabilității, făcând clic pe caseta respectivă. Declinarea responsabilității este prezentată pe pagina „Search for Chemicals” (Căutare produse chimice), precum și în aproape toate formele de căutare și portleturile „View Substance” (Vizualizare substanță) inițializate de secțiunea „Informații privind produsele chimice”.
Module cookie „AddThis” de la 30 minute până la 2 ani
 • _atuvc (2 ani): asigură vizualizarea de către utilizator a contorului actualizat dacă redistribuie o pagină.
  _atuvs (30 minute): utilizat împreună cu __atuvc. Permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • bt2 (8 luni): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • di2 (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • loc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • uid (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • uvc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
 • vc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.

Activarea acestor module cookie nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului ECHA, dar îi va oferi utilizatorului o mai bună experiență de navigare. Utilizatorul poate să șteargă sau să blocheze aceste module cookie, dar dacă face acest lucru este posibil ca unele caracteristici ale site-ului ECHA să nu funcționeze așa cum ar trebui.

Informațiile asociate modulelor cookie nu sunt utilizate pentru a identifica personal utilizatorul, iar datele privind obiceiurile de navigare se află sub controlul complet al ECHA. Aceste module cookie nu se utilizează în alte scopuri decât cele descrise în prezentul document.

8.3. Controlul modulelor cookie

Utilizatorul poate să controleze și/sau să șteargă modulele cookie după cum dorește – pentru detalii, vezi aboutcookies.org. Utilizatorul poate șterge toate modulele cookie care se află deja în calculatorul său și poate configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora. Totuși, dacă face acest lucru, ar putea fi nevoit să seteze manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitează un site și, de asemenea, este posibil ca unele servicii și funcții să nu fie disponibile.

 

Versiunea 6 – 11/09/2020