Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra ECHA“) spravuje toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo agentúry ECHA“) v záujme zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich činnostiach a plnenia svojich povinností, ktoré vyplývajú z jej mandátu.

Osoba používajúca webové sídlo agentúry ECHA (ďalej len „používateľ“) v plnom rozsahu súhlasí s uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté osobitné podmienky týkajúce sa nástrojov IT alebo iného obsahu alebo údajov, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA alebo sú na tomto webovom sídle poskytnuté.

1. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Cieľom agentúry ECHA je zabezpečovať dostupnosť, správnosť, aktuálnosť a funkčnosť tohto webového sídla agentúry ECHA a všetkých v informácií, ktoré sú na ňom uvedené. Agentúra ECHA však neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky a neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, správnosť, obsah a/alebo chyby na webovom sídle agentúry ECHA ani za žiadny jeho obsah, pokiaľ nie je v tomto právnom upozornení výslovne uvedené inak (pozri oddiel 3). Znamená to, že agentúra ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzky vyplývajúce z dostupnosti a/alebo použitia webového sídla agentúry ECHA alebo akýchkoľvek informácií dostupných na tomto webovom sídle, ani v súvislosti s ním, pokiaľ nie je uvedené inak.

Informácie poskytované agentúrou ECHA majú prevažne všeobecnú povahu a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu situáciu konkrétnej osoby či subjektu. Okrem toho v prípade týchto informácií nejde o odborné či právne poradenstvo. Agentúra ECHA nemôže zaručiť a nezaručuje, že dokumenty dostupné na webovom sídle ECHA presne zodpovedajú úradne schválenému textu. Iba znenia uverejnené v úradnom vestníku alebo informácie uvedené v oddiele 3 sú autentické a majú právny účinok.

Rovnako platí, že bez toho, aby bol dotknutý oddiel 3 tohto právneho upozornenia, informácie, dokumenty, údaje a databázy sprístupnené na webovom sídle agentúry ECHA vrátane tých, ktoré pochádzajú od tretích strán, sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, implicitnej alebo vyplývajúcej zo zákona, zvyku, priebehu obchodovania alebo obchodného použitia.

2. Obmedzené použitie webového sídla agentúry ECHA

Používateľ nesmie preposielať na webové sídlo agentúry ECHA, z webového sídla ani prostredníctvom neho žiadny materiál, ktorý by mohol byť v akomkoľvek ohľade nezákonný, škodlivý, hanlivý, urážlivý alebo sporný, ani tam takýto materiál zverejňovať.

3. Informácie uverejnené na webovom sídle agentúry ECHA

Okrem všeobecných informácií súvisiacich s prevádzkovou alebo inou činnosťou agentúra ECHA uverejňuje na svojom webovom sídle aj autentické verzie týchto zoznamov a informácií:

 • zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Podľa článku 59 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) je agentúra ECHA povinná na svojom webovom sídle uverejňovať a aktualizovať zoznam kandidátskych látok SVHC. Tento zoznam kandidátskych látok sa považuje za jediné autentické znenie,
 • zoznam príslušných látok a dodávateľov podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR). Podľa článku 95 ods. 1 a 7 nariadenia BPR je agentúra ECHA povinná na svojom webovom sídle uverejňovať a aktualizovať zoznam príslušných látok a dodávateľov. Tento zoznam sa považuje za jediné autentické znenie,
 • priebežný akčný plán Spoločenstva (CoRAP). Podľa článku 44 ods. 2 nariadenia REACH je agentúra ECHA povinná na svojom webovom sídle uverejňovať a aktualizovať zoznam CoRAP. Tento zoznam sa považuje za jediné autentické znenie,
 • niektoré ďalšie informácie, ako sú napríklad individuálne regulatórne rozhodnutia agentúry ECHA a rozhodnutia riadiacej rady agentúry ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Pravidlá týkajúce sa uvádzania odkazov

4.1. Odkazy z webového sídla agentúry ECHA na externé webové sídla

Agentúra ECHA uvádza odkazy na mnohé európske inštitúcie, orgány a agentúry, ako aj na webové sídla iných tretích strán, ktoré majú význam pre jej prácu. Poskytnuté odkazy slúžia len na informačné účely. Používateľ by si mal uvedomiť tieto skutočnosti:

 • ak používateľ prostredníctvom odkazu, ktorý poskytuje agentúra ECHA, vstupuje na iné webové sídlo, vzťahujú sa naňho podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov daného webového sídla,
 • agentúra ECHA neschvaľuje obsah webových lokalít tretích strán, ani nenesie zodpovednosť za ich obsah či používanie.

Ak niektorý z odkazov uvedených na webovom sídle agentúry ECHA nefunguje, žiadame používateľov, aby to oznámili agentúre ECHA.

4.2. Odkazy z externých webových sídiel na webové sídlo ECHA

Agentúra ECHA povoľuje a podporuje organizácie a jednotlivcov, aby vytvárali odkazy na webové sídlo agentúry za týchto kumulatívnych podmienok:

 • odkazy môžu viesť len na webové stránky, ktoré obsahujú odkaz na toto právne upozornenie (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice),
 • ak sa na webové sídlo ECHA vstupuje prostredníctvom externého odkazu, používateľom musí byť jasné, že si prezerajú informácie z webového sídla agentúry ECHA, ktoré nie sú výlučné ani spoplatňované,
 • odkazy by nemali vyvolávať dojem, že agentúra ECHA schvaľuje alebo podporuje ciele alebo obsah akéhokoľvek výrobku či služby alebo akýkoľvek vedecký či administratívny výstup z informácií alebo textu, v súvislosti s ktorými je odkaz uverejnený.

5. Upozornenie o právach duševného vlastníctva

© Európska chemická agentúra 2007 – 2020.

Na reprodukciu, šírenie alebo ďalšie použitie informácií, dokumentov a údajov, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA a/alebo v databázach agentúry ECHA, sa môže vzťahovať ochrana práv duševného vlastníctva a iných práv a ich použitie bez získania predchádzajúceho povolenia od držiteľov práv na príslušné informácie, dokumenty a údaje môže predstavovať porušenie práv držiteľov práv. Agentúra ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani nemôže byť braná na zodpovednosť za žiadne porušenie autorských práv ani iné porušenie v súvislosti s informáciami, dokumentmi a údajmi sprístupnenými na webovom sídle ECHA.

Ďalšie informácie o duševnom vlastníctve a iných právach nájdete v oddieloch 5.1 a 5.2.

Niektoré informácie uvedené na webovom sídle agentúry ECHA podliehajú právam duševného vlastníctva a iným právam tretích strán (pozri najmä oddiel 5.1.2).

5.1. Použitie informácií, dokumentov a údajov z webového sídla agentúry ECHA

5.1.1 Materiály agentúry ECHA

A) Všeobecné pravidlo

S výhradou podmienok uvedených v tomto právnom upozornení a s výhradou iných záväzných obmedzení stanovených v uplatniteľnom práve sa informácie, dokumenty a údaje sprístupnené na webovom sídle agentúry ECHA s výnimkou materiálov, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán a celých alebo podstatných častí databáz, môžu prevziať, reprodukovať, šíriť a/alebo používať v celom rozsahu alebo čiastočne na komerčné a nekomerčné účely za predpokladu, že:

 1. používateľ uznáva, že agentúra ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť a/alebo záväzky za akékoľvek použitie informácií, dokumentov alebo údajov;
 2. používateľ nemení integritu (základný význam/obsah) informácií, dokumentov ani údajov, a
 3. agentúra ECHA je uvedená ako zdroj: „Zdroj: Európska chemická agentúra, http://echa.europa.eu/“. Táto informácia musí byť uvedená v každej kópii materiálu.

Bez toho, aby boli obmedzené iné práva alebo opravné prostriedky dostupné agentúre ECHA, sa tu uvedené povolenie automaticky ruší v prípade, že používateľ poruší ktorúkoľvek podmienku tohto právneho upozornenia, pričom v takom prípade musí používateľ ihneď zničiť všetky prevzaté materiály, ktoré má v držbe.

B) Výnimky

Celé databázy alebo ich podstatné časti

Vyššie uvedené všeobecné pravidlo o prípustnosti preberania a kopírovania informácií z webového sídla agentúry ECHA sa nevzťahuje na celé databázy alebo ich podstatné časti (databáza sa má chápať ako súbor nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov, ktoré sú systematicky alebo metodicky usporiadané a individuálne prístupné pomocou elektronických alebo iných prostriedkov). Replikácia celých databáz agentúry ECHA alebo ich podstatných častí je bez predchádzajúceho písomného povolenia agentúry ECHA zakázaná. Všetky žiadosti sa musia predložiť agentúre ECHA prostredníctvom formulárov žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi agentúry ECHA.

Upozorňujeme, že na obsah databáz sa môžu vzťahovať aj predchádzajúce práva tretích strán (pozri oddiel 5.1.2).

Systematické zhromažďovanie údajov

Činnosti systematického automatického zhromažďovania údajov (vrátane získavania údajov metódou scraping, hĺbkovej analýzy údajov a extrakcie a opätovného použitia) na celom webovom sídle a v databázach agentúry ECHA alebo v ich podstatnej časti sú zakázané.

Môžu sa uplatňovať osobitné podmienky týkajúce sa iného použitia

Okrem toho sa môžu uplatňovať aj osobitné podmienky týkajúce sa iného použitia materiálov chránených právami duševného vlastníctva agentúry ECHA alebo iným spôsobom, napr. v prípade prekladov.

5.1.2 Materiál, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán

Povolenie uvedené v oddiele 5.1.1 sa nevzťahuje na obsah chránený právami duševného vlastníctva alebo inými právami tretích strán. Preto v prípade materiálu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretej strany, používateľ musí dodržať podmienky používania súvisiace s takýmto materiálom alebo získať potrebné povolenie na reprodukciu, šírenie alebo akékoľvek iné použitie od nositeľa práv. Agentúra ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani nemôže byť braná na zodpovednosť za žiadne porušenie takýchto práv v súvislosti s informáciami, dokumentmi a údajmi sprístupnenými na webovom sídle agentúry ECHA.

Medzi takéto materiály patria napríklad informácie CAS a niektoré údaje obsiahnuté v databáze EUCLEF:

 • Informácie CAS na webovom sídle agentúry ECHA sú vlastníctvom American Chemical Society (Americkej chemickej spoločnosti) a ich použitie ani ďalšie šírenie, s výnimkou prípadov, ak sa to vyžaduje na účely splnenia regulatórnych požiadaviek a/alebo vypracovania správ požadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo administratívnymi postupmi, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného povolenia American Chemical Society.
 • Niektoré údaje v databáze EUCLEF (údaje EUCLEF) agentúre ECHA poskytuje spoločnosť Verisk Europe APS. Priamy komerčný predaj údajov EUCLEF je zakázaný. Použitie na nekomerčné účely a na účel dodržiavania predpisov je povolené.

Používateľov upozorňujeme aj na skutočnosť, že podľa článku 10 nariadenia REACH sa podrobné súhrny štúdií a súhrny štúdií uverejnené na webovom sídle agentúry ECHA môžu používať na účely registrácie len v prípade, ak je potenciálny registrujúci legitímnym vlastníkom príslušnej úplných správ o štúdii alebo má povolenie odkazovať na príslušné úplné správy o štúdii.

5.2. Ochranné známky agentúry ECHA

Ochranné známky agentúry ECHA sú jej výhradným vlastníctvom. Ich používanie je bez predchádzajúceho písomného povolenia agentúry ECHA zakázané. Žiadosti sa musia predložiť agentúre ECHA prostredníctvom formulárov žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi agentúry ECHA.

6. Ochrana osobných údajov

Agentúra ECHA sa zaväzuje chrániť osobné údaje používateľov. Bez toho, aby boli dotknuté súbory cookie (pozri oddiel 8), používateľ si môže prezerať webové sídlo agentúry ECHA bez poskytnutia akýchkoľvek osobných informácií. V niektorých prípadoch však agentúra ECHA vyžaduje osobné údaje na to, aby mohla poskytovať osobné elektronické služby, napríklad podporu pomocou asistenčných centier, verejné konzultácie alebo softvérové aplikácie, pričom v takom prípade platia osobitné podmienky používania.

Zásady ochrany osobných údajov agentúry ECHA a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájde používateľ na webovej stránke agentúry ECHA o ochrane osobných údajov (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

V prípade akejkoľvek všeobecnej otázky ohľadne zásad ochrany osobných údajov na webovom sídle agentúry ECHA sa používateľ môže obrátiť na agentúru ECHA prostredníctvom formulárov žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke pre kontaktovanie agentúry ECHA.

7. Rôzne

7.1. Porušenie podmienok právneho upozornenia

Nedodržanie podmienok tohto právneho upozornenia môže mať pre používateľa dôsledky. Môže mu byť okrem iného zakázaný prístup na webové sídlo a do databáz agentúry ECHA zablokovaním jeho IP adresy.

Každý používateľ môže tiež niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu na webovom sídle agentúry ECHA alebo za akúkoľvek škodu, ktorá priamo alebo nepriamo vyplýva z narušenia dostupnosti alebo prístupnosti webového sídla agentúry ECHA v dôsledku činnosti používateľa.

7.2. Platné právne predpisy a urovnávanie sporov

Podmienky tohto právneho upozornenia sa riadia právom Únie, ktoré podľa potreby dopĺňajú právne predpisy Fínska. Spormi, ktoré nemožno vyriešiť zmierom, sa budú zaoberať súdy vo Fínsku.

8. Súbory cookie na webovom sídle agentúry ECHA

Agentúra ECHA v záujme správneho fungovania svojho webového sídla niekedy ukladá do zariadenia používateľa malé súbory údajov nazývané cookie.

8.1. Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do počítača alebo mobilného zariadenia používateľa pri návšteve webového sídla agentúry ECHA. Webovému sídlu agentúry ECHA umožňuje zapamätať si úkony a predvoľby používateľa (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazenia) na určité obdobie, aby používateľ nemusel tieto preferencie opakovane uvádzať po návrate na webové sídlo agentúry ECHA alebo pri prechádzaní z jednej stránky na druhú.

8.2. Ako agentúra ECHA používa súbory cookie na svojom webovom sídle?

Viaceré stránky na webovom sídle agentúry ECHA využívajú súbory cookie na zapamätanie:

 • predvolieb zobrazenia používateľa, napríklad nastavenie kontrastu farieb a veľkosti písma,
 • toho, či už používateľ odpovedal na prieskum v kontextovom okne o užitočnosti obsahu (aby sa už prieskum znova nezobrazoval),
 • toho, či používateľ súhlasil (alebo nie) s tým, že agentúra ECHA používa na svojom webovom sídle súbory cookie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na webovom sídle agentúry ECHA a o účele ich použitia:

Názov Uplynutie platnosti Opis

Súbory cookie na identifikáciu relácie

Koniec relácie Súbory cookie na identifikáciu relácie slúžia na jednoznačnú identifikáciu používateľa priradeného k relácii a na získanie informácií o tom, že používateľ aktívne používa webové sídlo agentúry ECHA. Informácie súvisiace so súborom cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa.
Oznámenie o súboroch cookie 1 mesiac Uchováva súhlas používateľa s používaním súborov cookie na webovom sídle agentúry ECHA. Oznámenie o súboroch cookie sa zobrazuje na každej stránke, pokiaľ s ňou používateľ nesúhlasí.
Predvoľby používateľa 1 rok Súbor COOKIE_SUPPORT informuje, že používateľ súhlasil so súbormi cookie. Súbor GUEST_LANGUAGE_ID uvádza jazykové predvoľby používateľa.
Súbory cookie služby Google Analytics 2 roky (na rozlíšenie používateľov a relácií), 10 minút (na obmedzenie frekvencie žiadostí) Webové sídlo agentúry ECHA využíva službu na webovú analýzu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie. Informácie vytvorené pomocou súboru cookie o tom, ako používateľ používa webové sídlo agentúry ECHA (vrátane jeho IP adresy), sa pošlú spoločnosti Google, ktorá ich archivuje na serveroch v USA. Spoločnosť Google tieto informácie použije na účely hodnotenia používania webového sídla agentúry ECHA používateľom, ako aj zostavovania správ o činnosti na webovom sídle agentúry ECHA pre jeho prevádzkovateľov a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na tomto webovom sídle a s používaním internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí IP adresu používateľa k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používateľ môže odmietnuť používanie súborov cookie tak, že zvolí príslušné nastavenia vo svojom prehliadači. Ak to však urobí, nemusí mať možnosť využívať všetky funkcie webového sídla agentúry ECHA. Používaním webového sídla agentúry ECHA dáva používateľ súhlas so spracovaním údajov o sebe spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené v predchádzajúcom texte. Používateľ môže odmietnuť používanie súborov cookie tak, že si prevezme a nainštaluje doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Doplnok informuje softvér Google Analytics JavaScript (ga.js), že údaje o návšteve webového sídla agentúry ECHA sa nemajú posielať službe Google Analytics.
Upozornenie v prehliadači Internet Explorer Koniec relácie V súbore ECHAIExplorerWarning je uložená informácia o tom, či používateľ prijal informačnú správu, ktorá sa zobrazí pri použití prehliadača IE 7. Správa používateľa informuje, že niektoré funkcie portálu nemusia s prehliadačom IE 7 dobre fungovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti 1 mesiac Uchováva informáciu o tom, či používateľ prijal vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti kliknutím na príslušné zaškrtávacie políčko. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa zobrazuje na stránke Search for Chemicals (Vyhľadávanie chemikálií) na takmer všetkých vyhľadávacích formulároch a portletoch View Substance (Zobraziť látku), ktoré inicializuje časť Information on Chemicals (Informácie o chemikáliách).
Súbory „cookie“ AddThis 30 minút až 2 roky
 • _atuvc (2 roky): zabezpečuje, aby používateľ videl aktualizovaný počet, ak zdieľa stránku.
  _atuvs (30 minút): používa sa spolu s __atuvc. Umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových sídiel sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • bt2 (8 mesiacov): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových sídiel sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • di2 (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • loc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • uid (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • uvc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.
 • vc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môžu tieto subjekty do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania ich služieb.

Aktivácia týchto súborov cookie nie je nevyhnutná na fungovanie webového sídla agentúry ECHA, používateľovi však spríjemní prehliadanie. Používateľ môže súbory cookie odstrániť alebo zablokovať, ak to však urobí, niektoré funkcie webového sídla agentúry ECHA nemusia fungovať správne.

Informácie zo súborov cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa a údaje o štruktúre má plne pod kontrolou agentúra ECHA. Súbory cookie sa nepoužívajú na žiadne iné účely ako na tie, ktoré tu sú uvedené.

8.3. Ako spravovať súbory cookie

Používateľ môže súbory cookie ľubovoľne spravovať a/alebo odstraňovať – podrobnosti nájdete na lokalite aboutcookies.org. Používateľ môže odstrániť všetky súbory cookie, ktoré už sú v jeho počítači, a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby bránili v ich ukladaní. Ak to však urobí, môže byť potrebné, aby ručne nastavoval niektoré predvoľby vždy, keď navštívi dané sídlo, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

 

Verzia 6 – 11/09/2020