Kozmetični izdelki

Zastava EU in sodniško kladivo

Namen uredbe EU o kozmetičnih izdelkih je varovati zdravje potrošnikov, hkrati pa je Uredba tudi temelj za evropsko inovativnost in krepi konkurenčnost kozmetičnega sektorja na svetovni ravni.

Proizvajalci in uvozniki v EU morajo zagotoviti varnost svojih proizvodov, ne glede na to, ali gre za kozmetične izdelke ali kateri koli drugi potrošniški proizvod. Vse kozmetične izdelke je treba pred dajanjem na trg EU registrirati prek portala za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP). Prisotnost nanomaterialov v kozmetičnem izdelku je treba izrecno navesti v priglasitvi, predloženi Evropski komisiji.

Priglasitev mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

  • identifikacijo nanomateriala, vključno z njegovim kemijskim imenom in drugimi deskriptorji, navedenimi v Uredbi;
  • specifikacijo nanomateriala, vključno z velikostjo delcev ter fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi;
  • oceno količin nanomateriala v kozmetičnih izdelkih, ki se nameravajo letno dati na trg;
  • toksikološki profil nanomateriala;
  • varnostne podatke o nanomaterialu;
  • vse informacije v zvezi z razumno predvidljivimi pogoji izpostavljenosti.

Poleg tega za kozmetične izdelke, ki vsebujejo nanomateriale, ki niso barvilne snovi, konzervansi in UV filtri in za katere uredba o kozmetičnih izdelkih ne določa drugih omejitev, velja dodatni postopek. Zanje je treba šest mesecev pred dajanjem na trg opraviti posebno priglasitev prek portala CPNP. Če Evropska komisija izrazi pomisleke glede varnosti nanomateriala, lahko Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) zaprosi za izdelavo ocene tveganja.

Nekatere skupine snovi – barvilne snovi, konzervansi in UV filtri, vključno s takimi snovmi v obliki nanomaterialov – mora Evropska komisija odobriti, preden se uporabijo v kozmetičnih izdelkih. Pred odobritvijo je potrebno mnenje odbora ZOVP, ki pregleduje predložene toksikološke podatke.

Evropska komisija je odgovorna za objavo kataloga vseh nanomaterialov, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih na trgu EU. Katalog temelji na informacijah, ki jih prek portala CPNP predložijo proizvajalci.

Če izdelek vsebuje nanomateriale, je treba to na seznamu sestavin označiti tako, da se takoj za imenom take snovi v oklepaju zapiše beseda ƒ„nano“.

Categories Display