Dejavnosti agencije ECHA v zvezi z nanomateriali iz uredb REACH in CLP

Ker so nanomateriali vključeni v uredbi REACH in CLP, morajo industrija in organi svoje obveznosti in naloge v zvezi z nanooblikami izvajati v skladu z različnimi postopki iz uredbe REACH (npr. registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje) in postopki iz uredbe CLP (npr. razvrstitev in označitev) tako, kot jih morajo izvajati za katero koli drugo obliko snovi.

Za omogočanje tega agencija ECHA tesno sodeluje s ključnimi regulativnimi organi EU in mednarodnimi regulativnimi organi, da bi vzpostavili zadostne znanstvene in regulativne zmogljivosti.

Evropska komisija je v svojem drugem pregledu zakonodaje o nanomaterialih sklenila, da je uredba REACH najboljši možni okvir za obvladovanje tveganja nanomaterialov, ko se pojavijo kot snovi ali zmesi, vendar so za nanomateriale znotraj tega okvira potrebne bolj specifične zahteve.

Izkušnje agencije ECHA so pokazale, da bo uredba REACH morala vsebovati posebne določbe za nanomateriale, da bi bila povsem učinkovita. V sedanjih razmerah, ko uredba REACH implicitno zajema nanomateriale, ne da bi bilo to izrecno navedeno v pravnem besedilu, so med interesnimi skupinami mogoče različne razlage.

 

Glavne dejavnosti agencije ECHA:

  • Izvajanje uredb REACH, CLP in BPR za nanomateriale, vključno z na primer preverjanjem skladnosti registracijske dokumentacije.
  • Izmenjava izkušenj in doseganje dogovorov med pristojnimi organi držav članic in znanstvenimi odbori.
  • Zagotavljanje povratnih informacij in svetovanja registracijskim zavezancem, ki želijo registrirati snovi z nanooblikami v skladu z uredbo REACH ali jih priglasiti v skladu z uredbo CLP.
  • Dejavno sodelovanje v tekočih mednarodnih zakonodajnih dejavnostih.
  • Objavljanje spletnih seminarjev o najnovejših ugotovitvah v zvezi z nanomateriali v skladu s postopki iz uredb REACH in CLP.
  • Gostitev Strokovne skupine za nanomateriale pri agenciji ECHA, ki je neformalna svetovalna skupina, sestavljena iz strokovnjakov iz držav članic EU, Evropske komisije, agencije ECHA in akreditiranih organizacij interesnih skupin. Mandat skupine je „zagotoviti neformalne nasvete o kakršnih koli znanstvenih in tehničnih vprašanjih glede izvajanja uredb BPR, REACH in CLP v zvezi z nanomateriali“.
  • Vzpostavitev Observatorija EU za nanomateriale.

 

Preverjanje skladnosti z uredbo REACH

Agencija ECHA skupaj z državami članicami EU pomaga pri izvajanju dveh različnih postopkov evalvacije v skladu z uredbo REACH, in sicer evalvacije dokumentacije in evalvacije snovi.

V okviru evalvacije dokumentacije lahko agencija ECHA izvede preverjanje skladnosti za katero koli registracijsko dokumentacijo. Cilj preverjanja skladnosti je ugotoviti, ali so izpolnjene vse zahteve za informacije. Če niso, lahko agencija ECHA zahteva dodatne informacije ali testiranje.

Cilj evalvacije snovi je preveriti, ali snov predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Agencija ECHA lahko predlaga dodatne informacije ali testiranje za preverjanje pomislekov. Snovi, za katere se ta postopek izvaja, so navedene v tekočem akcijskem načrtu Skupnosti.

Categories Display