EU Privacy Disclaimer

 

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: agencija ECHA) želi s tem spletiščem (v nadaljnjem besedilu: spletišče agencije ECHA) izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih dejavnostih in izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz njene pristojnosti.

Ko oseba uporablja spletišče agencije ECHA (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), se v celoti strinja s spodaj navedenimi pogoji. Ti pogoji ne posegajo v nikakršne bolj specifične pogoje, ki veljajo za orodja IT ali druge vsebine ali podatke, ki jih gosti spletišče agencije ECHA oziroma so navedeni na njem.

1. Izjava o omejitvi odgovornosti

Cilj agencije ECHA je, da je to spletišče z vsemi objavljenimi informacijami razpoložljivo, točno in posodobljeno ter da dobro deluje. Kljub temu agencija ne more dati nobenih zagotovil ali jamstev ter ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost, točnost, vsebino in/ali napake njenega spletišča ali katere koli tam objavljene vsebine, razen če v tem pravnem obvestilu ni izrecno navedeno drugače (glej razdelek 3). To pomeni, da ne prevzema nobene odgovornosti, ki izhaja iz razpoložljivosti in/ali uporabe njenega spletišča ali katerih koli tam objavljenih informacij, oziroma je z njo povezana, razen če ni navedeno drugače.

Informacije, ki jih zagotavlja agencija ECHA, so večinoma splošne narave in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov. Poleg tega informacije niso strokovni ali pravni nasveti. Agencija ECHA ne more jamčiti in ne jamči, da so dokumenti, ki so na voljo na njenem spletišču, natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Verodostojna so samo besedila, objavljena v Uradnem listu EU, ali informacije, navedene v razdelku 3, in lahko imajo pravne učinke.

Podobno so informacije, dokumenti, podatki in podatkovne zbirke, ki so na voljo na spletišču agencije ECHA, vključno s tistimi, ki jih zagotovijo tretje osebe, ne glede na razdelek 3 tega pravnega obvestila zagotovljeni „takšni, kot so“ ter brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva ali jamstva, ki izhaja iz statuta, običaja, načina poslovanja ali trgovske uporabe.

2. Omejitev uporabe spletišča agencije ECHA

Uporabnik ne sme na spletišče agencije ECHA, z njega ali prek njega prenašati ali na njem objavljati nobenega gradiva, ki bi lahko bilo na kakršen koli način nezakonito, škodljivo, obrekljivo, žaljivo ali sporno.

3. Informacije, objavljene na spletišču agencije ECHA

Agencija ECHA poleg splošnih informacij, povezanih z njenimi operativnimi dejavnostmi ali drugimi zadevami, na spletišču objavlja verodostojne različice naslednjih seznamov in informacij:

 • seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). Agencija ECHA mora v skladu s členom 59(10) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH) na tem spletišču objaviti in posodabljati seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Ta seznam kandidatnih snovi je edina verodostojna različica;
 • seznam zadevnih snovi in dobaviteljev na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 o biocidnih proizvodih. Agencija ECHA mora v skladu s členom 95(1) in (7) uredbe o biocidnih proizvodih na tem spletišču objaviti in posodabljati seznam zadevnih snovi in dobaviteljev. Ta seznam je edina verodostojna različica;
 • tekoči akcijski načrt Skupnosti (CoRAP). Agencija ECHA mora v skladu s členom 44(2) uredbe REACH na tem spletišču objaviti in posodabljati seznam CoRAP. Ta seznam je edina verodostojna različica;
 • nekatere druge informacije, kot so med drugim posamezni regulativni sklepi in sklepi upravnega odbora agencije ECHA (https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Politika v zvezi s povezavami

4.1 Povezave s spletišča agencije ECHA na zunanja spletišča

Agencija ECHA zagotavlja povezave do številnih spletnih mest evropskih institucij, organov in agencij ter spletišč tretjih oseb, ki so pomembni za njeno delo. Povezave so navedene le informativne namene. Uporabnik bi moral upoštevati naslednje:

 • če uporabnik do drugega spletišča dostopa prek povezave, ki jo zagotavlja agencija ECHA, zanj veljajo pogoji uporabe in politika o varovanju zasebnosti navedenega spletišča;
 • agencija ECHA ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine ali uporabo vsebin na spletiščih tretjih oseb.

Če katera od povezav na spletišču agencije ECHA ne deluje, naj uporabnik o tem obvesti agencijo ECHA.

4.2. Povezave z zunanjih spletišč na spletišče agencije ECHA

Agencija ECHA organizacijam in posameznikom dovoljuje ter jih spodbuja, da vzpostavljajo povezave na spletišče agencije ECHA, in sicer ob upoštevanju naslednjih kumulativnih pogojev:

 • povezave se lahko vzpostavijo samo na spletiščih, ki vključujejo povezavo do tega pravnega obvestila (http://echa.europa.eu/sl/legal-notice);
 • uporabnikom, ki do spletišča agencije ECHA dostopajo prek zunanje povezave, mora biti jasno, da so to informacije s spletišča agencije ECHA ter da so brezplačne in niso izključne;
 • povezave ne smejo ustvariti vtisa, da agencija ECHA odobrava ali podpira cilje ali vsebino katerega koli proizvoda ali storitve ali katere koli znanstvene ali upravne objave informacij ali besedila v okviru, v katerem je povezava objavljena.

5. Obvestilo o pravicah intelektualne lastnine

© Evropska agencija za kemikalije, 2007–2020.

Za razmnoževanje, distribucijo ali nadaljnjo uporabo informacij, dokumentov in podatkov s spletišča agencije ECHA in/ali iz podatkovnih zbirk agencije ECHA lahko velja varstvo na podlagi pravic intelektualne lastnine in drugih pravic, njihova uporaba brez predhodne pridobitve dovoljenja imetnikov pravic za zadevne informacije, dokumente in podatke pa lahko pomeni kršitev pravic njihovih imetnikov. Agencija ECHA ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odgovorna za kakršne koli kršitve avtorskih pravic ali druge kršitve, povezane z informacijami, dokumenti in podatki, ki so na voljo na njenem spletišču.

Dodatne informacije o pravicah intelektualne lastnine in drugih pravicah so na voljo v razdelkih 5.1 in 5.2.

Za nekatere informacije na spletišču agencije ECHA veljajo pravice intelektualne lastnine in druge pravice tretjih oseb (glej zlasti razdelek 5.1.2 spodaj).

5.1. Uporaba informacij, dokumentov in podatkov s spletišča agencije ECHA

5.1.1 Gradivo agencije ECHA

A) Splošno pravilo

Na podlagi pogojev tega pravnega obvestila in drugih zavezujočih omejitev, določenih v veljavni zakonodaji, se lahko informacije, dokumenti in podatki, ki so na voljo na spletišču agencije ECHA, razen gradiv, za katera veljajo pravice intelektualne lastnine ali druge pravice tretjih oseb, in celotnih podatkovnih zbirk ali njihovih bistvenih delov, v celoti ali delno prenašajo, razmnožujejo, razširjajo in/ali uporabljajo za komercialne in nekomercialne namene, če:

 1. uporabnik soglaša, da agencija ECHA ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, dokumentov ali podatkov;
 2. uporabnik ne spreminja celovitosti (osnovni pomen/sporočila) informacij, dokumentov ali podatkov, in
 3. je agencija ECHA navedena kot vir: „Vir: Evropska agencija za kemikalije, http://echa.europa.eu/.“ Tako navedbo vira je treba dodati na vsak izvod gradiva.

Tako dovoljenje brez omejevanja kakršne koli druge pravice ali pravnega sredstva, ki ga ima na voljo agencija ECHA, samodejno preneha veljati, če uporabnik krši katerega koli od pogojev tega pravnega obvestila; v takem primeru mora uporabnik nemudoma uničiti vse gradivo, ki ga je prenesel.

B) Izjeme

Celotne podatkovne zbirke ali njihovi bistveni deli

Zgoraj navedeno splošno pravilo dovoljenja za prenašanje in kopiranje informacij s spletišča agencije ECHA ne zajema celotnih podatkovnih zbirk ali njihovih bistvenih delov (podatkovno zbirko je treba razumeti kot zbirko neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva v kakršni koli obliki, ki je sistematično ali metodično urejeno in posamično dostopno z elektronskimi ali drugimi sredstvi). Reproduciranje celotnih podatkovnih zbirk agencije ECHA ali njihovega bistvenega dela je prepovedano, razen če je bilo pridobljeno predhodno pisno dovoljenje agencije. Vse zahtevke je treba agenciji ECHA na obrazcih za zahtevek po informacijah, ki so na voljo v razdelku za kontakt na spletišču agencije ECHA.

Za vsebino podatkovnih zbirk lahko veljajo tudi predhodne pravice tretjih oseb (glej razdelek 5.1.2).

Sistematično zbiranje podatkov

Dejavnosti sistematičnega samodejnega zbiranja podatkov (vključno z luščenjem podatkov, podatkovnim rudarjenjem ter zajemanjem in ponovno uporabo podatkov) celotnega ali bistvenega dela spletišča agencije ECHA in podatkovnih zbirk agencije ECHA so prepovedane.

Posebni pogoji za druge uporabe

Poleg navedenega lahko veljajo tudi posebni pogoji za druge uporabe gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine agencije ECHA ali kako drugače, npr. za prevode.

5.1.2 Gradivo, za katerega veljajo pravice intelektualne lastnine ali druge pravice tretjih oseb

Dovoljenje, navedeno v razdelku 5.1.1, ne velja za vsebine, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine ali drugimi pravicami tretjih oseb. Zato mora uporabnik za gradivo, za katero veljajo pravice intelektualne lastnine ali druge pravice tretjih oseb, upoštevati pogoje uporabe, povezane s takim gradivom, ali pridobiti potrebno dovoljenje za razmnoževanje, distribucijo ali morebitno drugo uporabo od imetnika pravice. Agencija ECHA ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odgovorna za kakršne koli kršitve takih pravic, povezanih z informacijami, dokumenti in podatki, ki so na voljo na njenem spletišču.

Taka gradiva vključujejo na primer podatke o številkah CAS in nekatere podatke, vsebovane v podatkovni zbirki EUCLEF:

 • podatki o številkah CAS, ki jih vsebuje spletišče agencije ECHA, so last ameriškega kemijskega društva (American Chemical Society), zato sta kakršna koli uporaba ali razmnoževanje brez predhodnega pisnega dovoljenja navedenega društva prepovedana, razen če je to potrebno za izpolnitev regulativnih zahtev in/ali za pripravo poročil, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja ali upravna politika;
 • agenciji ECHA nekatere podatke v podatkovni zbirki EUCLEF (podatki EUCLEF) predloži družba Verisk Europe APS. Neposredna komercialna prodaja podatkov EUCLEF je prepovedana. Dovoljena je uporaba za nekomercialne namene in izpolnjevanje regulativnih zahtev.

Uporabnik mora tudi vedeti, da se lahko v skladu s členom 10 uredbe REACH grobi povzetki študij in povzetki študij, ki so javno dostopni na spletišču agencije ECHA, uporabljajo za registracijo samo, če potencialni registracijski zavezanec zakonito razpolaga z ustreznim celovitim poročilom o študiji ali ima dovoljenje za sklicevanje na ustrezno celovito poročilo o študiji.

5.2. Blagovne znamke agencije ECHA

Blagovne znamke agencije ECHA so njena izključna last. Njihova uporaba je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja agencije ECHA. Zahtevke je treba agenciji ECHA predložiti na obrazcih za zahtevek po informacijah, ki so na voljo v razdelku za kontakt na spletišču agencije ECHA.

6. Varstvo osebnih podatkov

Agencija ECHA je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov. Uporabnik lahko ne glede na piškotke (glej razdelek 8 spodaj) po spletišču agencije ECHA brska brez navedbe kakršnih koli osebnih informacij. Vendar so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni, da bi lahko agencija ECHA zagotovila osebne e-storitve, na primer podporo službe za pomoč uporabnikom, javna posvetovanja ali aplikacije programske opreme. V takem primeru veljajo posebni pogoji uporabe.

Politika agencije ECHA o varstvu osebnih podatkov in dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov so uporabniku na voljo na spletišču agencije ECHA o varstvu osebnih podatkov (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Za splošna vprašanja v zvezi s splošno politiko zasebnosti na spletišču agencije ECHA se lahko uporabnik obrne na agencijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca za zahtevek po informacijah, ki je na voljo v razdelku za kontakt na spletišču agencije ECHA.

7. Razno

7.1. Kršitev pogojev pravnega obvestila

Neupoštevanje pogojev tega pravnega obvestila ima lahko za uporabnika posledice, med drugim vključno s tem, da se mu prepove dostop do spletišča in podatkovnih zbirk agencije ECHA z blokiranjem njegovega IP-naslova.

Poleg tega lahko vsak uporabnik odgovarja za morebitno škodo na spletišču agencije ECHA ali za morebitno škodo, ki neposredno ali posredno izhaja iz motenj v razpoložljivosti ali dostopnosti tega spletišča, ki so posledica uporabnikovih dejanj.

7.2. Veljavna zakonodaja in reševanje sporov

Pogoje tega pravnega obvestila ureja pravo Unije, ki ga po potrebi dopolnjuje finska zakonodaja. Vsak spor, ki ga ni mogoče rešiti po mirni poti, se rešuje pred finskimi sodišči.

8. Piškotki na spletišču agencije ECHA

Agencija ECHA za ustrezno delovanje svojega spletišča včasih na uporabnikovo napravo namesti male podatkovne datoteke, imenovane piškotki.

8.1. Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se ob obisku spletišča agencije ECHA shrani na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Spletišču agencije ECHA omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni dejanja in prednostne nastavitve uporabnika (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve prikazovanja), ki mu jih zato pri ponovnem obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.

8.2. Kako agencija ECHA na svojem spletišču uporablja piškotke?

Številne strani na spletišču agencije ECHA uporabljajo piškotke, ki si zapomnijo:

 • uporabnikove nastavitve prikazovanja, denimo barvne nastavitve ali velikost pisave;
 • ali je uporabnik že odgovoril na anketno vprašanje v pojavnem oknu o tem, ali mu je bila vsebina koristna ali ne (tako se vprašanje ne bo znova pojavilo);
 • ali je uporabnik soglašal (ali ne) z uporabo piškotkov na spletišču agencije ECHA.

Več informacij v zvezi s piškotki, ki se uporabljajo na spletišču agencije ECHA, in namenom njihove uporabe je na voljo spodaj:

Ime Čas trajanja Opis

Sejni piškotki za identifikacijo

Potek seje Sejni piškotki za identifikacijo so namenjeni edinstveni identifikaciji uporabnika v seji in sporočanju, ali uporabnik aktivno uporablja spletišče agencije ECHA. Informacije, ki se zbirajo s piškoti, se ne uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti uporabnika.
Obvestilo o piškotkih 1 mesec Shrani informacijo, da se uporabnik strinja z uporabo piškotkov na spletišču agencije ECHA. Obvestilo o piškotkih se pojavlja na vsaki strani, dokler ga uporabnik ne sprejme.
Uporabniške nastavitve 1 leto COOKIE_SUPPORT sporoča informacijo, da se uporabnik strinja z uporabo piškotkov. GUEST_LANGUAGE_ID sporoča informacijo o jezikovnih nastavitvah uporabnika.
Piškotki Google Analytics 2 leti (za razlikovanje med uporabniki in sejami); 10 minut (za omejevanje pogostosti zadetkov) Spletišče agencije ECHA uporablja storitev Google Analytics, spletno analitično storitev, ki jo zagotavlja družba Google, Inc. („Google"). Google Analytics uporablja piškotke. Informacije, ki jih piškotki ustvarijo o uporabnikovi uporabi spletišča agencije ECHA (vključno z IP-naslovom uporabnika), bodo poslane družbi Google, ta pa jih bo shranila na strežnike v Združenih državah. Uporabila jih bo za oceno uporabnikove uporabe spletišča agencije ECHA, pripravo poročil o dogajanju na njenem spletišču za upravljavce spletišča agencije ter zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dogajanjem na spletišču in uporabo interneta. Posreduje jih lahko tudi tretjim osebam, če to zahteva zakonodaja ali če te tretje osebe obdelujejo podatke v imenu družbe Google. Družba Google uporabnikovega IP-naslova ne bo povezala z nobenimi drugimi podatki, s katerimi razpolaga. Uporabnik lahko uporabo piškotkov zavrne z izbiro ustreznih nastavitev v svojem brskalniku, vendar v tem primeru morda ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča agencije ECHA. S tem ko uporabnik uporablja spletišče agencije ECHA, se strinja, da lahko družba Google obdeluje njegove podatke na način in za namene, navedene zgoraj. Uporabnik lahko uporabo piškotkov zavrne, tako da prenese in namesti Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Ta dodatek se poveže z Google Analytics JavaScript (ga.js) in sporoči, da se informacije o obisku spletišča agencije ECHA ne pošljejo storitvi Google Analytics.
Opozorilo glede brskalnika Internet Explorer Potek seje ECHAIExplorerWarning shrani informacijo, da se uporabnik strinja z informativnim sporočilom, ki se pojavi pri uporabi brskalnika Internet Explorer 7. Sporočilo uporabnika obvesti, da v brskalniku Internet Explorer 7 morda ne bodo delovale vse funkcije portala.
Izjava o omejitvi odgovornosti 1 mesec Shrani informacijo, da se uporabnik s klikom na ustrezno potrditveno polje strinja z izjavo o omejitvi odgovornosti. Izjava o omejitvi odgovornosti se prikaže na strani za iskanje kemikalij poleg skoraj vseh drugih oblik iskanja in ob kliku na posamezno povezavo za pregled snovi v razdelku „Informacije o kemikalijah“.
Piškotki AddThis 30 minut do 2 leti
 • _atuvc (2 leti): uporabniku zagotavlja posodobljene podatke o deljeni strani.
  _atuvs (30 minut): se uporablja skupaj z _atuvc. Uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • bt2 (8 mesecev): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • di2 (2 leti): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • loc (2 leti): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • uid (2 leti): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • uvc (2 leti): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.
 • vc (2 leti): uporabniku omogoča, da deli vsebino na družbenih omrežjih in po e-pošti. Ko agencija ECHA zagotovi povezave do storitev tretjih oseb, ki se uporabniku zdijo koristne, lahko te osebe na uporabnikovo napravo namestijo piškotek, s katerim bo lažje uporabljal njihove storitve.

Ti piškotki niso nujno potrebni za delovanje spletišča ECHA, vendar bodo uporabniku omogočili boljše brskanje po spletišču. Uporabnik lahko te piškotke izbriše ali blokira, vendar potem nekateri elementi spletišča morda ne bodo več delovali, kot je bilo predvideno.

Informacije, ki se zbirajo s piškoti, se ne uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti uporabnika, podatki o brskalnih navadah pa so v celoti pod nadzorom agencije ECHA. Ti piškotki se ne uporabljajo za druge namene, razen tistih, ki so tukaj navedeni.

8.3. Nadzor nad piškotki

Uporabnik lahko po želji ohrani nadzor nad piškotki in/ali jih zbriše – več o tem v aboutcookies.org. Uporabnik lahko izbriše vse piškotke, ki so že na njegovem računalniku, večino brskalnikov pa lahko nastavi tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru bo uporabnik morda moral ročno vnesti nekatere nastavitve vsakič, ko bo obiskal spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.

 

Različica 6 – 11/09/2020