Vägledningar och verktyg för arbetstagare

Skalan på tillverkningen blir allt större och allt fler nanomaterial används, i allt från laboratorier till industrier, vilket ökar risken för att exponeras för nanomaterial på arbetsplatsen. Vetenskapen och tillämpningen av mätning och bedömning av arbetstagarnas exponering för nanomaterial går snabbt framåt. Trots en kvarstående vetenskaplig osäkerhet över bedömningen av arbetsplatsexponeringen har EU redan tagit fram standarder för vägledning och säkerhet för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
 

Vägledning

 

Guidance on the protection of the health and safety of workers from potential risks related to nanomaterials at workGuidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work (riktlinjer för skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet avseende potentiella risker med nanomaterial på arbetsplatsen)

Denna vägledning presenterar en metod för riskbedömning och riskhantering i sju punkter, där råd ges till arbetsgivare, arbetstagare och yrkesverksamma inom hälsa och säkerhet för att säkerställa ett korrekt genomförande av de olika EU-direktiven på området nanomaterial och nanoteknik på arbetsplatsen. I vägledningen finns en bilaga över vägledningar om nanomaterial på arbetsplatsen som getts ut av enskilda medlemsstater på respektive språk.
 

 

Working safely with manufactured nanomaterials: guidance for workersWorking safely with manufactured nanomaterials: guidance for workers (att arbeta säkert med tillverkade nanomaterial: en vägledning för arbetstagare)

Denna vägledning ger nyttig information åt arbetstagare som kan ha exponerats för nanomaterial, bland annat

  • förenklad information om nanomaterialens potentiella risker på arbetsplatsen,
  • hur arbetstagare kan exponeras för nanomaterial,
  • rangordnade riskhanterings- och kontrollåtgärder, och
  • exempel på riskhanteringsåtgärder för nanomaterial.
     

Verktyg

EU-Osha: E-fact 72: Tools for the management of nanomaterials in the workplace and prevention measures (verktyg för hantering av nanomaterial på arbetsplatsen och förebyggande åtgärder)Det finns redan ett antal verktyg som kan vara till hjälp vid riskbedömningen och riskhanteringen av nanomaterial på arbetsplatsen. Dessa verktyg underlättar hanteringen av osäkerhet och begränsningar som är följden av bristande information om nanomaterialens faror. En del av verktygen är webbaserade och interaktiva, medan andra ingår i vägledningsdokument eller andra publikationer.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har publicerat ett kortfattat e-faktablad som beskriver tillgängliga verktyg och tar upp deras fördelar och begränsningar.