EU Privacy Disclaimer

 

Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad Echa) förvaltar denna webbplats (nedan kallad Echas webbplats) i syfte att förbättra allmänhetens tillgång till information om myndighetens verksamhet och för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter inom ramen för sitt uppdrag.

När en person använder Echas webbplats samtycker personen (nedan kallad användaren) fullständigt till villkoren enligt nedan. Dessa villkor påverkar inte giltigheten av eventuella mer specifika villkor som gäller för it-verktyg eller annat innehåll eller andra data som finns på eller tillhandahålls genom Echas webbplats.

1. Friskrivningsklausul

Echas målsättning är att se till att Echas webbplats och all information på Echas webbplats är tillgänglig, korrekt, uppdaterad och fungerande. Echa gör emellertid inga utfästelser och ger inga garantier samt åtar sig inget ansvar avseende tillgängligheten, korrektheten eller eventuella fel på Echas webbplats eller något innehåll på den, såvida inget annat uttryckligen anges i detta rättsliga meddelande (se avsnitt 3). Detta innebär att Echa inte åtar sig något ansvar eller några förpliktelser till följd av eller i samband med tillgängligheten och/eller användning av Echas webbplats eller någon information som finns tillgänglig på denna webbplats, såvida inget annat anges.

Den information som Echa tillhandahåller är i stor utsträckning allmän information, som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person. Informationen utgör inte heller någon yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Echa kan inte garantera att ett dokument som görs tillgängligt via Echas webbplats utgör en exakt återgivning av en officiellt antagen text. Endast texten i Europeiska unionens officiella tidning eller den information som anges i avsnitt 3 är giltig och kan ha rättsverkan.

Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 3 i detta rättsliga meddelande gäller att information, dokument, data och databaser som tillgängliggörs via Echas webbplats, bl.a. sådant som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller till följd av lagstiftning, sedvänjor, affärsförbindelser eller handelsbruk.

2. Begränsad användning av Echas webbplats

Användaren får inte överföra något material som kan vara olagligt, skadligt, ärekränkande, stötande eller förargelseväckande på något sätt till, från eller via Echas webbplats eller lägga upp sådant material på Echas webbplats.

3. Information som offentliggörs på Echas webbplats

Utöver allmän information som rör Echas verksamhet eller annat offentliggör Echa de autentiska versionerna av följande förteckningar och information på Echas webbplats:

 • Kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen). I enlighet med artikel 59.10 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen) ska Echa offentliggöra och uppdatera kandidatförteckningen över SVHC-ämnen på Echas webbplats. Denna kandidatförteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Förteckningen över relevanta ämnen och leverantörer enligt förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (förordningen om biocidprodukter). I enlighet med artikel 95.1 och 95.7 i förordningen om biocidprodukter ska Echa offentliggöra och uppdatera en förteckning över relevanta ämnen och leverantörer på Echas webbplats. Denna förteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP). I enlighet med artikel 44.2 i Reachförordningen ska Echa offentliggöra och uppdatera CoRAP-förteckningen på Echas webbplats. Denna förteckning betraktas som den enda giltiga versionen.
 • Viss övrig information, som till exempel Echas enskilda tillsynsbeslut och beslut från Echas styrelse (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Policy angående länkar

4.1 Länkar från Echas webbplats till externa webbplatser

Echa tillhandahåller länkar till många av EU:s institutioner, organ och byråer samt till tredje parts webbplatser som är relevanta för Echas arbete. Länkarna tillhandahålls uteslutande i informationssyfte. Användaren bör vara medveten om följande:

 • Om användaren går vidare till en annan webbplats via en länk som tillhandahålls av Echa, är användaren föremål för de användarvillkor och den policy för skydd av personuppgifter som gäller för den webbplatsen.
 • Echa åtar sig inget ansvar för innehållet eller användningen av dessa tredjepartswebbplatser.

Om någon av länkarna på Echas webbplats inte fungerar får användaren gärna meddela detta till Echa.

4.2 Länkar från externa webbplatser till Echas webbplats

Echa tillåter och uppmuntrar organisationer och enskilda att skapa länkar till Echas webbplats enligt följande kumulativa villkor:

 • Länkningar får endast göras till webbsidor som innehåller en länk till detta rättsliga meddelande (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).
 • När Echas webbplats besöks via en extern länk ska det framgå klart för användarna att de ser information från Echas webbplats och att den är kostnadsfri och icke-exklusiv.
 • Länkarna får inte ge intrycket att Echa godkänner eller stöder vare sig syfte eller innehåll hos någon produkt eller tjänst, eller några vetenskapliga eller administrativa ståndpunkter i den information eller den text som utgör kontext till den publicerade länken.

5. Meddelande om immateriella rättigheter

© Europeiska kemikaliemyndigheten, 2007–2020.

Återgivning, spridning eller annan användning av information, dokument och data som finns på Echas webbplats och/eller i Echas databaser kan omfattas av immaterialrättsligt skydd eller skydd till följd av andra rättigheter, och användning av dessa utan föregående medgivande från rättsinnehavaren för respektive information, dokument och data kan innebära en överträdelse av rättsinnehavarens/rättsinnehavarnas rättigheter. Echa åtar sig inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för eventuella brott mot upphovsrätt eller andra överträdelser avseende information, dokument och data som gjorts tillgängliga via Echas webbplats.

Se närmare information om immateriella rättigheter och andra rättigheter i avsnitt 5.1 och 5.2.

En del av informationen på Echas webbplats omfattas av tredje parters immateriella rättigheter och andra rättigheter (se särskilt avsnitt 5.1.2 nedan).

5.1 Användning av information, dokument och data från Echas webbplats

5.1.1 Echas material

A) Allmän regel

I enlighet med villkoren i detta rättsliga meddelande och andra bindande begränsningar som följer av tillämplig lagstiftning får information, dokument och data som görs tillgängliga på Echas webbplats, med undantag av material som omfattas av tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter och databaser i sin helhet eller till väsentlig del, laddas ned, återges, spridas och/eller användas i sin helhet eller delvis för kommersiella och icke-kommersiella ändamål under förutsättning att

 1. användaren erkänner att Echa inte åtar sig något ansvar eller förpliktelse för någon användning av information, dokument eller data,
 2. användaren inte ändrar underliggande innebörd eller budskap i information, dokument eller data , och
 3. Echa anges som källan enligt följande: ”Källa: Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/”. Denna angivelse ska framgå på varje kopia av materialet.

Utan att det begränsar några andra rättigheter eller rättsmedel som står till Echas förfogande, ska det tillstånd som härigenom beviljas automatiskt upphöra att gälla om användaren bryter mot någon av bestämmelserna i detta rättsliga meddelande, och användaren måste i sådana fall omedelbart förstöra hela sitt innehav av nedladdat material.

B) Undantag

Databaser i sin helhet eller till väsentlig del

Den ovan beskrivna huvudregeln om tillåtligheten av nedladdning och kopiering av information från Echas webbplats omfattar inte databaser i sin helhet eller till väsentlig del (en databas bör betraktas som en samling av oberoende verk, data eller andra material som är systematiskt eller metodiskt organiserade och individuellt åtkomliga genom elektroniska eller andra medel). Återgivning av Echas databaser i sin helhet eller till väsentlig del är förbjuden, såvida inte Echa i förväg har lämnat ett skriftligt medgivande. Alla ansökningar om sådana medgivanden ska lämnas in till Echa med användning av formulären för informationsförfrågan på Echas kontaktsida.

Observera att innehållet i databaserna också kan omfattas av tredje parters redan befintliga rättigheter (se avsnitt 5.1.2).

Systematisk datainsamling

Systematisk, automatiserad datainsamling (inklusive skrapning, datautvinning, extraktion och återanvändning) från Echas webbplats och Echas databaser i sin helhet eller till väsentlig del är förbjuden.

Specifika villkor för andra användningssätt kan gälla

Utöver det som anges ovan kan specifika villkor också vara tillämpliga på andra användningar av material som omfattas av Echas immateriella rättigheter eller skyddas på annat sätt, t.ex. översättningar.

5.1.2 Material som omfattas av tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter

Medgivandet enligt avsnitt 5.1.1 omfattar inte innehåll som skyddas av tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter. När det gäller material som omfattas av tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter bör användaren därför följa användarvillkoren för dessa material eller skaffa nödvändigt medgivande för återgivning, spridning eller annan användning av materialet från rättsinnehavaren. Echa åtar sig inget ansvar och ska inte hållas ansvarig för eventuella överträdelser av några sådana rättigheter avseende information, dokument och data som gjorts tillgängliga via Echas webbplats.

Sådana material inkluderar till exempel CAS-information och vissa data i EUCLEF-databasen:

 • CAS-information som finns på webbplatsen tillhör American Chemical Society och ingen användning eller vidarespridning utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav och/eller för att ta fram de rapporter som krävs enligt nationell lagstiftning eller administrativa bestämmelser är tillåten utan föregående skriftligt medgivande från American Chemical Society.
 • Vissa data i EUCLEF-databasen (EUCLEF-data) tillhandahålls till Echa av Verisk Europe APS. Direkt kommersiell försäljning av EUCLEF-data är förbjuden. Användning för icke-kommersiella ändamål och för efterlevnad av lagkrav är tillåten.

Användaren påminns om att artikel 10 i Reachförordningen innebär att fylliga rapportsammanfattningar och rapportsammanfattningar som offentliggörs på Echas webbplats endast får användas för registreringsändamål om den potentiella registranten är laglig innehavare av motsvarande fullständiga undersökningsrapporter eller har tillstånd att hänvisa till motsvarande fullständiga undersökningsrapporter.

5.2 Echas varumärken

Echas varumärken är Echas exklusiva egendom. Deras användning är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Echa. Ansökningar om sådana medgivanden ska lämnas in till Echa med användning av formulären för informationsförfrågan på Echas kontaktsida.

6. Skydd av personuppgifter

Echa förbinder sig att skydda användarnas personliga integritet. Med förbehåll för användningen av kakor (se avsnitt 8 nedan) kan användaren besöka och använda Echas webbplats utan att lämna ifrån sig några personuppgifter. I vissa fall krävs det dock personuppgifter för att Echa ska kunna tillhandahålla personliga e-tjänster, t.ex. hjälp via stöd- och informationspunkter, deltagande i offentliga samråd och användning av programvaror. I dessa fall ska specifika användarvillkor tillämpas.

För att ta del av Echas uppgiftsskyddspolicy och ytterligare information om skydd av personuppgifter hänvisas användaren till Echas webbsida om skydd av personuppgifter (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

För allmänna frågor som rör den övergripande sekretesspolicyn för Echas webbplats kan användaren kontakta Echa via formulären för informationsförfrågan på Echas kontaktsida.

7. Övrigt

7.1 Överträdelse av villkoren i det rättsliga meddelandet

Underlåtelse att uppfylla villkoren i detta rättsliga meddelande får konsekvenser för användaren, inbegripet men på intet sätt begränsat till, att användaren nekas åtkomst till Echas webbplats och databaser genom att användarens IP-adress blockeras.

En användare kan också hållas ansvarig för eventuell skada på Echas webbplats eller för andra skador som direkt eller indirekt uppkommit till följd av en försämring av tillgängligheten eller åtkomsten till Echas webbplats som orsakats av användarens åtgärder.

7.2 Tillämplig lagstiftning och reglering av tvister

Villkoren i detta rättsliga meddelande regleras av EU:s lagstiftning som kompletteras, där så krävs, av lagstiftningen i Finland. Eventuella tvister som inte kan lösas genom uppgörelse i godo, ska hänskjutas till domstol i Finland.

8. Användning av kakor på Echas webbplats

För att säkerställa att Echas webbplats fungerar korrekt placerar Echa ibland små datafiler som kallas kakor på användarens enhet.

8.1 Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator eller mobila enhet vid besök på Echas webbplats. Kakan gör att Echas webbplats kan komma ihåg användarens åtgärder och inställningar (som inloggningsuppgifter, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en viss tid, så att användaren inte behöver ange dessa inställningar på nytt varje gång han eller hon återkommer till Echas webbplats eller navigerar mellan olika sidor.

8.2 Hur används kakor på Echas webbplats?

Ett antal sidor på Echas webbplats använder kakor för att komma ihåg

 • användarens visningsinställningar, som kontrast- och färginställningar eller teckenstorlek,
 • om användaren redan har svarat på en poppupp-undersökning med frågan om informationen var till hjälp eller inte (så att användaren inte får frågan igen),
 • om användaren har godkänt (eller inte godkänt) Echas användning av kakor på Echas webbplats.

Ytterligare information om de kakor som används av Echas webbplats och syftet med deras användning anges nedan:

Namn Giltighetstid Beskrivning

Sessions-id-kakor

Vid sessionens slut Syftet med sessions-id-kakorna är att identifiera en unik användare som är kopplad till sessionen och att få indikationer om att användaren aktivt använder Echas webbplats. Informationen i kakan används inte för att identifiera användaren personligen.
Avisering om användning av kakor En månad Den lagrar användarens godkännande av användningen av kakor på Echas webbplats. En avisering om användning av kakor visas på varje sida om inte användaren godkänner den.
Användarinställningar Ett år COOKIE_SUPPORT visar användarens stöd för kakor. GUEST_LANGUAGE_ID visar användarens språkinställningar.
Google Analytics-kakor 2 år (för att skilja ut användare och sessioner) 10 minuter (för att reglera förfrågningshastigheten) Echas webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (nedan kallat Google). Google Analytics använder kakor. Den information som genereras av kakan om användarens användning av Echas webbplats (inklusive användarens IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera användarens användning av Echas webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteten på Echas webbplats till dess operatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktivitet på Echas webbplats och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om så krävs enligt lag, eller i de fall en sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman användarens IP-adress med andra data som Google innehar. Användaren kan neka till användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Men om en användare gör det kan det hända att han eller hon inte kommer att kunna använda alla funktioner på Echas webbplats. Genom att använda Echas webbplats samtycker användaren till att Google behandlar hans eller hennes personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Användaren kan neka till användningen av kakor genom att ladda ner och installera Google Analytics Opt-out-webbläsartillägg. Detta program kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) och anger att information om besök på Echas webbplats inte ska skickas till Google Analytics.
Internet Explorer-varning Vid sessionens slut Kakan ECHAIExplorerWarning lagrar användarens godkännande av det informationsmeddelande som visas när IE 7 används. Meddelandet informerar användaren om att alla funktioner kanske inte fungerar korrekt med IE 7.
Friskrivningsklausul En månad Lagrar information om huruvida användaren godkänt den rättsliga friskrivningsklausulen genom att klicka i avsedd kryssruta. Den rättsliga friskrivningsklausulen visas på sidan för sökning efter kemikalier (Search for Chemicals) i anslutning till nästan alla sökformulär och portlets för visning av ämnen (View Substance) under fliken ”Information om kemikalier”.
AddThis-kakor 30 minuter till 2 år
 • _atuvc (2 år): säkerställer att användaren ser den uppdaterade räkningen om han eller hon delar en sida.
  _atuvs (30 minuter): används i samarbete med __atuvc. Ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • bt2 (8 månader): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • di2 (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • loc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • uid (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • uvc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.
 • vc (2 år): ger möjlighet för användaren att dela innehåll via sociala medier och e-post. När Echa tillhandahåller länkar till tredjepartstjänster som användaren tycker är användbara, kan de placera en kaka på användarens enhet för att göra tjänsterna lättare att använda.

Att tillåta dessa kakor är inte strikt nödvändigt för att Echas webbplats ska fungera, men det kommer att ge användaren en bättre användarupplevelse. Användaren kan ta bort eller blockera dessa kakor, men det kan leda till att vissa funktioner på Echas webbplats inte fungerar som avsett.

Den information som är kopplad till kakorna används inte för att identifiera användaren personligen och data om användarmönster står helt under Echas kontroll. Kakorna används inte för några andra syften än de som beskrivs här.

8.3 Hur kan du kontrollera kakor?

Användaren kan kontrollera och/eller radera kakor efter eget val – läs mer på aboutcookies.org. Användaren kan ta bort alla kakor som redan finns på datorn och på de flesta webbläsare går det att ställa in så att de inte accepterar kakor. Det kan dock hända att användaren i så fall måste justera vissa inställningar manuellt vid varje besök på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

 

Version 6 – 11/09/2020