OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD har sedan länge ett program för kemikaliehantering och har spelat en grundläggande roll vid harmoniseringen av tillsynsmetoder för att testa och utvärdera faror med kemikalier. De viktigaste verktygen för detta har varit internationellt överenskomna testriktlinjer och principerna för god laboratoriesed.

Tillsammans har de skapat förutsättningar där ett test som utförs enligt OECD:s testriktlinjer erkänns av myndigheter i länder som beaktar det ömsesidiga erkännandet av data. Det ömsesidiga erkännandet av data är ett rättsligt bindande instrument för att underlätta det internationella erkännandet av information för tillsynsmyndigheternas regelbundna säkerhetsbedömning av kemikalier. Detta har dramatiskt minskat testkostnaderna och begränsat antalet djur som behövs för teständamål.

I dag stöds mycket av kemikalielagstiftningen i industriländer över hela världen av resultaten från OECD:s kemikalieprogram. Detta gäller även för riskbedömningen av nanomaterial. OECD-rådets rekommendation från 2013 om säkerhetstestning och bedömning av tillverkade nanomaterial fastställer att befintliga internationella och nationella tillsynsramar på kemikalieområdet är lämpliga för att hantera riskerna i samband med tillverkade nanomaterial. Det noterade emellertid också att dessa ramar och andra styrsystem kan behöva anpassas ännu en tid för att ta hänsyn till de särskilda egenskaperna hos tillverkade nanomaterial.

År 2006 inrättade OECD arbetsgruppen för avsiktligt tillverkade nanomaterial för att möjliggöra en diskussion om riskbedömning av nanomaterial. Huvudresultatet hittills har varit en bedömning av hur de nuvarande OECD-testriktlinjerna kan tillämpas på elva vanliga nanomaterial. Betydande insatser gjordes i projektet och över 700 studier genererades under projektets gång. Resultaten publicerades av OECD under 2015.