Arbetarskydd

Worker with hard hat

EU-lagstiftningen om skydd av arbetstagare är tillämplig på kemikalier och därför också på nanomaterial, även om dessa material inte nämns uttryckligen. Av särskild relevans är ramdirektiv 89/391/EEG, direktiv 98/24/EG om kemiska agenser och direktiv 2004/37/EG om carcinogener eller mutagena ämnen, samt Reach- och CLP-förordningarna. Det betyder att arbetsgivarna enligt lag måste bedöma och hantera riskerna med kemikalier, inbegripet nanomaterial, i arbetet. Åtgärder ska därför vidtas för att i största möjliga grad undanröja eller minska riskerna. De första åtgärder som ska övervägas är eliminering av risken eller byte till mindre farliga material och förfaranden. Om detta inte är möjligt måste arbetstagarnas exponering minimeras genom förebyggande arbete med rangordnade begränsningsåtgärder, där prioritet ges åt

  1. tekniska begränsningsåtgärder vid källan,
  2. organisatoriska åtgärder, och
  3. personlig skyddsutrustning, som bara ska övervägas som sista utväg.

Situationen ska övervakas och ändamålsenligheten med de vidtagna åtgärderna ska granskas regelbundet.

Även om många osäkra faktorer kvarstår finns det betänkligheter över nanomaterialens säkerhet och hälsofaror. Arbetsgivare och arbetstagare ska därför tillsammans tillämpa försiktighetsprincipen vid riskhantering och val av förebyggande åtgärder.