Usmernenia pre skúšky, normy a regulačné posúdenia nanomateriálov

Výroba, testovanie a regulácia nanomateriálov si vyžaduje používanie vnútroštátnych a medzinárodne schválených usmernení pre testovanie, ako aj technických noriem.

V týchto usmerneniach a normách sa opisujú požiadavky na vykonávanie technických úloh vrátane spôsobu vykonávania štúdií bezpečnosti alebo merania vlastností látky jednotným a opakovateľným spôsobom.

Do vypracovania týchto noriem sa zapojili mnohé rôzne orgány, napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Európsky výbor pre normalizáciu (CEN). K práci prispeli aj vnútroštátne normalizačné orgány v rámci EÚ aj mimo nej.

Hoci existuje mnoho testovacích usmernení a noriem, ktoré sú k dispozícii pre technické úlohy, v niektorých prípadoch je potrebné ich upraviť osobitne pre nanomateriály. Keďže jednou z kľúčových úloh EUON je poskytovať informácie tým, ktorí sa zaoberajú nanomateriálmi, táto webová stránka obsahuje zoznam noriem, ktoré boli osobitne prispôsobené nanomateriálom.

Na tejto stránke sa uvádzajú aj európske regulačné posúdenia a vedecké stanoviská agentúr alebo vedeckých výborov EÚ týkajúce sa látok dostupných ako nanoštruktúry. Ďalej uvedené zoznamy sa budú pravidelne aktualizovať po uverejnení nových položiek. Upozorňujeme, že zatiaľ čo niektoré normy sú verejne dostupné, iné je potrebné zakúpiť.