Testriktlinjer, standarder och lagstadgade bedömningar med avseende på nanomaterial

För tillverkning, testning och reglering av nanomaterial krävs det att man tillämpar nationellt och internationellt antagna testriktlinjer och tekniska standarder.

I dessa riktlinjer och standarder beskrivs kraven för utförande av tekniska uppgifter, inbegripet hur säkerhetsstudier eller mätning av ämnens egenskaper ska genomföras på ett enhetligt och repeterbart sätt.

Många olika organ, såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN), har deltagit i utarbetandet av dessa standarder. Nationella standardiseringsorgan både inom och utanför EU har också bidragit till arbetet.

Även om det finns många testriktlinjer och standarder för tekniska uppgifter behöver de i vissa fall anpassas specifikt för nanomaterial. En av de viktigaste uppgifterna som EU:s observatorium för nanomaterial (EUON) har är att tillhandahålla information till dem som hanterar nanomaterial. Därför innehåller denna webbplats en förteckning över standarder som har anpassats specifikt för nanomaterial.

På den här sidan finns också en förteckning över eventuella europeiska lagstadgade bedömningar och vetenskapliga yttranden från EU:s byråer eller vetenskapliga kommittéer om ämnen som förekommer i nanoform. Förteckningarna nedan kommer att uppdateras regelbundet i takt med att ny information offentliggörs. Observera att vissa av standarderna är allmänt tillgängliga, medan andra måste köpas.