Ποια είναι τα κύρια θέματα ασφάλειας που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης σε διάφορα ερευνητικά έργα;

Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της τοξικότητας των νανοϋλικών είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία. Για την αντιμετώπιση της ασφάλειας των νανοϋλικών, οι επιστήμονες καλούνται να διευθετήσουν μια σειρά από σημαντικά θέματα. Κάθε θέμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ:

  • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των νανοϋλικών: κατάλληλη μέτρηση των παραμέτρων όπως μέγεθος, σχήμα, διαλυτότητα και άλλες ιδιότητες
  • Πώς επηρεάζουν τα νανοϋλικά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον;
  • Τύχη στο περιβάλλον: τι συμβαίνει στα νανοϋλικά όταν ελευθερωθούν στο περιβάλλον; 
  • Έκθεση και μοντελοποίηση της έκθεσης: πώς εκτίθενται οι άνθρωποι στα νανοϋλικά και πώς το περιβάλλον; Πώς μπορεί η εν λόγω έκθεση να μετρηθεί και να μοντελοποιηθεί;
  • Ασφάλεια από το στάδιο σχεδιασμού: πώς μπορούν να σχεδιαστούν νανοϋλικά που είναι ασφαλή ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων;

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο οποιουδήποτε ερευνητικού αποτελέσματος είναι η τυποποίηση της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξέταση των ιδιοτήτων των νανοϋλικών. Από τη φύση τους, τα ερευνητικά έργα χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν πρωτότυπες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση επιστημονικών θεμάτων. Ωστόσο, οι κανονιστικές αρχές συνήθως χρησιμοποιούν τις εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες και εγκεκριμένες μεθόδους δοκιμών.

Οι νέες τεχνικές και μέθοδοι που αναπτύσσονται σε εργαστήρια πρέπει να εναρμονιστούν και να τυποποιηθούν ώστε να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών όλου του πλανήτη. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τον στενό συντονισμό μεταξύ των διάφορων επιστημόνων και ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο.