Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναζήτηση νανοϋλικών

Αναζήτηση νανοϋλικών

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε νανοϋλικά που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην αγορά της ΕΕ. Τα δεδομένα συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από καταχωρίσεις REACH, τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, καθώς και από τα εθνικά ευρετήρια της Γαλλίας και του Βελγίου. Τα αποτελέσματα συνδέονται με τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για όλα τα χημικά προϊόντα που καταχωρίζονται στην ΕΕ.

Λόγω των διαφορών όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών και των ποσοτικών ορίων αναφοράς, η παρουσία νανοϋλικού σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω πηγές δεδομένων δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο νανοϋλικό θα υπάρχει σε όλες τις πηγές δεδομένων. Καθώς οι πηγές δεδομένων έχουν διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικά πεδία αναφοράς, δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση ενός υλικού που αναφέρεται σε μία από τις πηγές δεδομένων με την ουσία που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του ECHA. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτή καμία αντιστοίχιση, το υλικό που περιλαμβάνεται στην αρχική πηγή δεδομένων δεν έχει αναφερθεί.

Ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Συμβουλευτείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Το Nano inventories είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Categories Display


Route: .live1