Αναζήτηση νανοϋλικών

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA. See for more information on the transition to ECHA CHEM.  More

Nanomaterials data shown here derives from the REACH registration data on the current Dissemination Platform, which is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023. Up-to-date REACH registration data is published only on ECHA CHEM. Unfortunately, there is no possibility to connect that data to this portal, nor for the time being to allow searches in ECHA CHEM by nanomaterials properties or inventories.

We appreciate your understanding during this transition period.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε νανοϋλικά που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ανακτώνται από τη δημόσια βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)· επίσης, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία, με τη σειρά τους, ανακτώνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, προέρχονται δε από διάφορες εξωτερικές πηγές δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

 

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στα νανοϋλικά συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές
  • Καταχωρίσεις REACH: Από την 1η Ιανουαρίου 2020, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), οι οικείες επιχειρήσεις υποχρεούνται, στο πλαίσιο φακέλου καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1881 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006], να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις νανομορφές που περιέχονται σε ουσίες. Με την αναζήτηση ανακτώνται, από τη βάση δεδομένων χημικών προϊόντων του ECHA, καταχωρίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία νανομορφή.
  • Εθνικός κατάλογος της Γαλλίας: Το 2013, η Γαλλία θέσπισε απαίτηση κοινοποίησης των νανοϋλικών που διατίθενται στη γαλλική αγορά. Οι κοινοποιήσεις πρέπει να επικαιροποιούνται από τις επιχειρήσεις ή από δημόσια εργαστήρια σε ετήσια βάση. Στο γαλλικό σύστημα ο ορισμός του νανοϋλικού βασίζεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των νανοϋλικών, το δε όριο για την κοινοποίηση νανοϋλικού είναι 100 γραμμάρια, δηλ., κάτω από το όριο του ενός τόνου/έτος που απαιτείται για την καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στον γαλλικό κατάλογο αντικατοπτρίζουν μόνο την ποσότητα του νανοϋλικού, ενώ ο κανονισμός REACH βασίζεται στη συνολική ποσότητα της ουσίας που εισάγεται ή παράγεται στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μη νανομορφών όσο και των νανομορφών της ουσίας.
  • Εθνικός κατάλογος του Βελγίου: Στο Βέλγιο, το 2016 τέθηκε σε ισχύ εθνική απαίτηση υποβολής κοινοποιήσεων σχετικά με τα νανοϋλικά. Η απαίτηση καλύπτει ουσίες που παράγονται σε κατάσταση νανοσωματιδίων και διατίθενται στην αγορά του Βελγίου σε ποσότητα άνω των 100 γραμμαρίων ετησίως. Ο ορισμός των νανοϋλικών στο πλαίσιο του βελγικού συστήματος είναι σχεδόν ταυτόσημος με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των νανοϋλικών. Επισημαίνεται ότι ο βελγικός κατάλογος δεν περιλαμβάνει φυσικές, μη χημικά τροποποιημένες ουσίες, καθώς και ουσίες στις οποίες τα σωματίδια νανοϋλικών θεωρούνται υποπροϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο βελγικός κατάλογος απαιτεί την καταχώριση ουσιών και μειγμάτων που περιέχουν νανοϋλικά. Επιπλέον, τα αντικείμενα και τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν περισσότερα από ένα νανοϋλικά πρέπει να κοινοποιούνται, αν και η απαίτηση κοινοποίησης αντικειμένων και σύνθετων προϊόντων δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Ισχύουν διάφορες εξαιρέσεις, όπως για τα καλλυντικά και τα βιοκτόνα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε ετήσια βάση.
  • Κανονισμός της ΕΕ για τα καλλυντικά: Ο κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009 περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τη χρήση των νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα, αν και δεν βασίζεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των νανοϋλικών. Ως «νανοϋλικό» νοείται «ένα αδιάλυτο ή βιοανθεκτικό και σκοπίμως παρασκευαζόμενο υλικό με μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις, ή εσωτερική δομή, κλίμακας 1 έως 100 νανομέτρων». Για τη χρήση των νανοϋλικών σε καλλυντικά προϊόντα απαιτείται προηγούμενη άδεια, εάν περιέχονται σε προϊόντα όπως χρωστικές, συντηρητικά και φίλτρα υπεριωδών (UV). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο καλλυντικών προϊόντων που χρησιμοποιούν νανοϋλικά, τον οποίο επικαιροποιεί τακτικά με βάση τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης κοινοποίησης για τα καλλυντικά προϊόντα (CPNP).

Λόγω των διαφορών όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών, της ύπαρξης ειδικών εξαιρέσεων και των ποσοτικών ορίων, η παρουσία νανοϋλικού σε οποιαδήποτε μεμονωμένη πηγή δεδομένων δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο νανοϋλικό υπάρχει σε όλες τις πηγές δεδομένων. Η κοινοποίηση νανοϋλικών στον γαλλικό ή τον βελγικό κατάλογο, ή μέσω της διαδικτυακής πύλης κοινοποίησης για τα καλλυντικά προϊόντα, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η ουσία πρέπει να καταχωριστεί ως νανομορφή προβλεπόμενη στον κανονισμό REACH και αντιστρόφως.

Καθώς οι πηγές προέλευσης των δεδομένων διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και έχουν διαφορετικά πεδία εφαρμογής, δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση μιας ουσίας που αναφέρεται σε μία από αυτές τις πηγές με την ουσία που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων χημικών προϊόντων του ECHA. Όταν δεν είναι εφικτή η αντιστοίχιση, η ουσία της αρχικής πηγής δεν αναφέρεται στο εργαλείο αναζήτησης νανοϋλικών του παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα νανοϋλικά (EUON). Οι επιχειρήσεις που κοινοποιούν νανοϋλικά βάσει του γαλλικού και του βελγικού καταλόγου ενδέχεται και να διαφέρουν από εκείνες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH.

Σε πολλές περιπτώσεις, μια ουσία μπορεί να παρασκευάζεται είτε ως νανομορφή είτε ως μη νανομορφή. Συνεπώς, μια συγκεκριμένη ουσία μπορεί να κοινοποιείται ως νανομορφή από μία επιχείρηση αλλά να μην παρασκευάζεται ως νανομορφή από άλλες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω διαφορές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μια ουσία να εμφανίζεται ως νανομορφή σε μια πηγή και ως μη νανομορφή σε άλλες.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες από τις ανακτώμενες πληροφορίες από το εργαλείο νανοϋλικών μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, η χρήση των εν λόγω πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυώνται κατ’ ουδένα τρόπο την ποιότητα, τη χρηστικότητα και/ή την καταλληλότητα των πληροφοριών. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.