Δραστηριότητες του ECHA σε σχέση με τα νανοϋλικά δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Δεδομένου ότι οι κανονισμοί REACH και CLP καλύπτουν τα νανοϋλικά, η βιομηχανία και οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις εργασίες τους στο πλαίσιο των διαφόρων διεργασιών του κανονισμού REACH (π.χ. καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί) και των διεργασιών του κανονισμού CLP (π.χ. ταξινόμηση και επισήμανση) για τις νανομορφές όπως και με κάθε άλλη μορφή ουσίας.

Για τον σκοπό αυτό, ο ECHA συνεργάζεται στενά με βασικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς, με στόχο να αποκτήσει επαρκείς επιστημονικές και ρυθμιστικές ικανότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη δεύτερη ρυθμιστική επισκόπηση σχετικά με τα νανοϋλικά, συμπέρανε ότι ο κανονισμός REACH θέτει το βέλτιστο δυνατό πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με νανοϋλικά, όταν εμφανίζονται ως ουσίες ή μείγματα, αλλά έχει αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίες πιο ειδικές απαιτήσεις για τα νανοϋλικά στο πλαίσιο αυτό.

Ωστόσο, η εμπειρία του ECHA έχει δείξει ότι για να είναι πλήρως αποτελεσματικός ο κανονισμός REACH, θα πρέπει να περιέχει ειδικές διατάξεις για τα νανοϋλικά. Αυτή τη στιγμή, ο κανονισμός REACH καλύπτει εμμέσως τα νανοϋλικά, χωρίς να το δηλώνει ρητά στο νομικό κείμενο, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διάφορες ερμηνείες από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Κύριες δραστηριότητες του ECHA:

  • Υλοποίηση των κανονισμών REACH, CLP και BPR σε σχέση με τα νανοϋλικά, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της συμμόρφωσης των φακέλων καταχώρισης.
  • Ανταλλαγή εμπειρίας και δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των επιστημονικών επιτροπών.
  • Παροχή παρατηρήσεων και συμβουλών στους καταχωρίζοντες οι οποίοι επιθυμούν να καταχωρίσουν ουσίες με νανομορφές βάσει του κανονισμού REACH ή να κοινοποιήσουν βάσει του κανονισμού CLP.
  • Συμμετοχή και συνεισφορά σε τρέχουσες διεθνείς ρυθμιστικές δραστηριότητες.
  • Δημοσίευση διαδικτυακών σεμιναρίων για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα νανοϋλικά, στο πλαίσιο των διεργασιών των κανονισμών REACH και CLP.
  • Φιλοξενία της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε θέματα νανοϋλικών, η οποία είναι μια ανεπίσημη συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον ECHA και από πιστοποιημένους ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Η αρμοδιότητα της ομάδας είναι να «παρέχει ανεπίσημες συμβουλές σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των κανονισμών REACH, CLP και BPR σε σχέση με τα νανοϋλικά».
  • Ίδρυση του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα νανοϋλικά.

 

Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει του κανονισμού REACH

Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο ECHA προβλέπει δύο διαφορετικές διαδικασίες βάσει του κανονισμού REACH: αξιολόγηση φακέλου και αξιολόγηση ουσιών.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλου, ο ECHA μπορεί να διενεργήσει έλεγχο συμμόρφωσης για οποιονδήποτε φάκελο καταχώρισης. Ο στόχος του ελέγχου συμμόρφωσης είναι να βεβαιώσει ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ενημέρωσης. Εάν δεν πληρούνται, ο ECHA μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή ελέγχους.

Ο στόχος της αξιολόγησης ουσιών είναι να διευκρινιστεί εάν μία ουσία είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο ή για το περιβάλλον. Ο ECHA μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή ελέγχους για να επαληθεύσει αυτόν τον προβληματισμό. Οι ουσίες που υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία υποδεικνύονται στο Κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης.