Επιπτώσεις των νανομορφών αργύρου στο περιβάλλον

Ο κανονισμός REACH της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες των νανοϋλικών. Τα νανοϋλικά αργύρου χρησιμοποιούνται σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα όπως τα είδη ένδυσης, τα είδη ιατρικού ιματισμού και τα καλλυντικά, λόγω των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων τους οι οποίες διατηρούν τα υλικά καθαρά και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλουν στην παράταση της διάρκειας ζωής τους.

 

Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νανομορφών αργύρου

Για να εξετάσουν τις δυνητικές επιπτώσεις των νανοϋλικών αργύρου στο περιβάλλον, οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν το 2014 να συμπεριλάβουν τον άργυρο στη διαδικασία αξιολόγησης ουσιών βάσει του κανονισμού REACH. Ο στόχος της αξιολόγησης ουσιών είναι να διευκρινιστεί εάν μια ουσία είναι επιβλαβής για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις που καταχώριζαν τον άργυρο βάσει του κανονισμού REACH ισχυρίζονταν ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον, το χείριστο σενάριο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι η ιοντική μορφή του αργύρου. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές υποστήριζαν, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι νανομορφές αργύρου ήταν πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον από ό,τι οι ιοντικές του μορφές. Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με την ταυτότητα των νανομορφών αργύρου που διατίθεντο στην αγορά της ΕΕ.

 

Τι είδους πρόσθετες πληροφορίες ζητήθηκαν;

Τον Ιούλιο του 2016 ελήφθη απόφαση αξιολόγησης ουσιών, κατόπιν εκτεταμένης αξιολόγησης των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τον άργυρο. Από τις επιχειρήσεις που καταχώριζαν νανομορφές αργύρου ζητήθηκαν τα ακόλουθα:

  • να προσδιορίσουν επακριβώς τις συγκεκριμένες νανομορφές αργύρου που κάλυπταν οι καταχωρίσεις τους, και
  • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες των νανομορφών αργύρου.


Επίσης, τους ζητήθηκε να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες περιβαλλοντικές ιδιότητες των νανομορφών αργύρου:

  • τοξικότητα στα φύκια,
  • μακροπρόθεσμη τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα, και
  • τοξικότητα για μικροοργανισμούς του εδάφους.

Για όλες τις ζητηθείσες δοκιμές, οι καταχωρίζοντες έλαβαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της μελέτης προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι επιδράσεις των νανομορφών αργύρου και του αργύρου σε ιοντική μορφή, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι η μελέτη διεξάγεται κατά τρόπο κατάλληλο για την αξιολόγηση των νανοϋλικών.

Πέραν των πληροφοριών οικοτοξικολογικής επικινδυνότητας, ζητήθηκε από τους καταχωρίζοντες να προσκομίσουν πληροφορίες για τις χρήσεις κάθε μεμονωμένης νανομορφής, προκειμένου να διενεργηθεί δεόντως η αξιολόγηση των κινδύνων.

 

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Οι καταχωρίζοντες έπρεπε να προσκομίσουν, μέχρι τον Ιούλιο του 2017, πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των νανομορφών αργύρου, τα αποτελέσματα των οικοτοξικολογικών μελετών τους και τις χρήσεις των νανομορφών. Οι Κάτω Χώρες έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες από την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών προκειμένου να τις αξιολογήσουν και να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες.