ΟΟΣΑ

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

Ο ΟΟΣΑ εφαρμόζει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα διαχείρισης των χημικών προϊόντων και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εναρμόνιση των κανονιστικών μεθόδων για τις δοκιμές και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων. Τα κύρια μέσα σε αυτήν τη διαδικασία ήταν οι διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές και οι αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ).

Από τον συνδυασμό των εν λόγω μέσων προέκυψαν οι όροι βάσει των οποίων όταν μια δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές αναγνωρίζεται από τις αρχές χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας περί αμοιβαίας αποδοχής δεδομένων (ΑΑΔ). Η ΑΑΔ αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό μέσο το οποίο διευκολύνει τη διεθνή αποδοχή πληροφοριών που σχετίζονται με την κανονιστική αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε σημαντικά το κόστος εκτέλεσης δοκιμών και ο αριθμός των ζώων που απαιτούνται για τους σκοπούς των δοκιμών.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα στις εκβιομηχανισμένες χώρες όλου το κόσμου στηρίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τα χημικά προϊόντα. Το ίδιο ισχύει για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των νανοϋλικών. Η σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ του 2013 για την αξιολόγηση και τις δοκιμές ασφάλειας των παρασκευαζόμενων νανοϋλικών αναφέρει ότι τα υπάρχοντα διεθνή και εθνικά κανονιστικά πλαίσια για τα χημικά προϊόντα είναι κατάλληλα για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα παρασκευαζόμενα νανοϋλικά. Ωστόσο, σημειώνεται επίσης ότι τα εν λόγω πλαίσια, καθώς και άλλα συστήματα διαχείρισης, ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογή ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ιδιότητες των παρασκευαζόμενων νανοϋλικών.

Το 2006, ο ΟΟΣΑ δημιούργησε την ομάδα εργασίας για τα παρασκευαζόμενα νανοϋλικά (WPMN) με σκοπό τη διεξαγωγή συζητήσεων με θέμα την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων που ενέχουν τα νανοϋλικά. Το μέχρι τώρα κύριο αποτέλεσμα ήταν η αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές σε 11 ευρέως χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά. Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την υλοποίηση του έργου και κατά τη διάρκειά του εκπονήθηκαν περισσότερες από 700 μελέτες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν από τον ΟΟΣΑ το 2015.