Ανθρώπινη υγεία και νανοϋλικά

Lab worker checking a test tube

Όπως και κάθε άλλη χημική ουσία, κάποια νανοϋλικά είναι επικίνδυνα και άλλα όχι. Η νανοκλίμακα των σωματιδίων δεν συνεπάγεται επικινδυνότητα από μόνη της. Αντίθετα, οι πιθανές επιπτώσεις βασίζονται στις εγγενείς τοξικολογικές ιδιότητες και την ποσότητα (δόση) που προσλαμβάνει κάποιος οργανισμός (άνθρωπος ή ζώο).

Ένας από τους κύριους στόχους στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας είναι να αποδειχθεί η «σχέση δόσης-επίπτωσης», με βάση τις τοξικολογικές μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο, το κατώτατο όριο της δόσης μπορεί να καθοριστεί ως η τιμή κάτω από την οποία εικάζεται ότι δεν προκαλείται καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ πάνω από αυτήν απαιτείται έλεγχος και διαχείριση του πιθανού κινδύνου, π.χ. μέσω περιορισμού της έκθεσης.

Συνήθως, για τις χημικές ουσίες, αυτά τα κατώτατα όρια δόσης εκφράζονται ως συγκέντρωση μάζας ή ως αριθμητική συγκέντρωση (για ίνες). Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι, για τα νανοσωματίδια, ίσως κάποιες άλλες μονάδες, π.χ. το εμβαδόν τους, να αποτελούν καλύτερο τρόπο για την περιγραφή της τοξικότητας, εφόσον το κατώτατο όριο δόσης μπορεί να εκφραστεί σε μονάδες εμβαδού. 

Categories Display