Καθοδήγηση και εργαλεία για τους εργαζόμενους

Η κατασκευή και η χρήση αυξανόμενου αριθμού νανοϋλικών περνάει πλέον από το εργαστηριακό επίπεδο στο βιομηχανικό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα έκθεσης σε νανοϋλικά στον χώρο εργασίας. Η επιστημονική γνώση και οι μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης της έκθεσης των εργαζομένων στα νανοϋλικά αναπτύσσονται ραγδαία. Παρότι εξακολουθούν να υφίστανται πτυχές της αξιολόγησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας που χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης, η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει καθοδήγηση και πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
 

Καθοδήγηση

 

Καθοδήγηση σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων έναντι των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με την παρουσία νανοϋλικών στον χώρο εργασίαςΚαθοδήγηση σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων έναντι των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με την παρουσία νανοϋλικών στον χώρο εργασίας

Στην καθοδήγηση προβλέπεται μια προσέγγιση επτά σταδίων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων, με συμβουλές προς τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τους επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν τα νανοϋλικά και τη νανοτεχνολογία στον χώρο εργασίας. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει παράρτημα στο οποίο απαριθμούνται τα έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με τα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας, τα οποία έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη στις αντίστοιχες γλώσσες.
 

 

Ασφαλής εργασία με κατασκευασμένα νανοϋλικά: καθοδήγηση για τους εργαζόμενουςΑσφαλής εργασία με κατασκευασμένα νανοϋλικά: καθοδήγηση για τους εργαζόμενους

Στην καθοδήγηση παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες προς τους εργαζομένους οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε νανοϋλικά, για παράδειγμα:

  • απλουστευμένες πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν τα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας,
  • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε νανοϋλικά,
  • ταξινόμηση των επιλογών διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων βάσει προτεραιότητας, και
  • παραδείγματα μέτρων διαχείρισης των κινδύνων που ενέχουν τα νανοϋλικά.
     

Εργαλεία

EU-OSHA: E-fact 72: Εργαλεία για τη διαχείριση των νανοϋλικών στον χώρο εργασίας και προληπτικά μέτραΥπάρχει ήδη μια σειρά εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων των νανοϋλικών στον χώρο εργασίας. Τα εν λόγω εργαλεία συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των αδιευκρίνιστων πτυχών και στην αντιμετώπιση των περιορισμών που οφείλονται στην έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα νανοϋλικά. Ορισμένα από τα εργαλεία είναι διαδικτυακά και αλληλεπιδραστικά, ενώ άλλα περιλαμβάνονται σε έγγραφα καθοδήγησης ή σε άλλες δημοσιεύσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει δημοσιεύσει συνοπτικό άρθρο στο διαδίκτυο, στο οποίο περιγράφονται τα διαθέσιμα εργαλεία, τα οφέλη και οι περιορισμοί τους.