Καλλυντικά

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των καταναλωτών, στηρίζει την ευρωπαϊκή καινοτομία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα καλλυντικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς στην ΕΕ είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους, είτε πρόκειται για καλλυντικά είτε για οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν. Πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ, όλα τα καλλυντικά προϊόντα πρέπει να κοινοποιούνται στην πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP). Η παρουσία νανοϋλικού σε καλλυντικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ταυτοποίηση του νανοϋλικού, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ονομασίας του και άλλων περιγραφικών παραμέτρων που ορίζονται στον κανονισμό
  • προδιαγραφές του νανοϋλικού, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των σωματιδίων του και των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του
  • εκτίμηση της ποσότητας του νανοϋλικού που περιέχεται στο καλλυντικό προϊόν που πρόκειται να διατίθεται στην αγορά ανά έτος
  • τοξικολογικό προφίλ του νανοϋλικού
  • τα δεδομένα ασφαλείας του νανοϋλικού
  • όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις εύλογα προβλέψιμες συνθήκες έκθεσης

Επιπλέον, τα καλλυντικά προϊόντα, τα οποία εκτός από χρωστικές, συντηρητικά και φίλτρα υπεριωδών περιέχουν νανοϋλικά για τα οποία δεν εφαρμόζονται άλλοι περιορισμοί βάσει του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, υπόκεινται σε πρόσθετη διαδικασία. Τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε ειδική υποχρέωση κοινοποίησης, μέσω της πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP), έξι μήνες πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια ενός νανοϋλικού, μπορεί να ζητήσει από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ) να διενεργήσει αξιολόγηση κινδύνου.

Πριν από τη χρήση τους σε καλλυντικά προϊόντα, ορισμένες ομάδες ουσιών, όπως οι χρωστικές, τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριωδών, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών, πρέπει να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από την έγκριση, προηγείται γνωμοδότηση της ΕΕΑΚ, η οποία διαλαμβάνει τα υποβληθέντα τοξικολογικά δεδομένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση καταλόγου του συνόλου των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Ο κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι παρασκευαστές μέσω της πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP).

Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει νανοϋλικά, αυτά πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών, με τη λέξη «νανο» σε παρένθεση αμέσως πριν από την ονομασία της εν λόγω ουσίας.