Χαρακτηρισμός των νανοϋλικών

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοϋλικών, αρχικά απαιτείται ο κατάλληλος χαρακτηρισμός τους. Για αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε διάφορες ιδιότητες, όπως στο μέγεθος των σωματιδίων, στο εμβαδόν, και στην υδατοδιαλυτότητα, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την τοξικότητά τους.

Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι οι (οικο)τοξικολογικές μελέτες που διεξάγονται σε ίδια ή αρκετά παρόμοια υλικά είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους.

Επιπλέον, οι αξιολογητές κινδύνου ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να λάβουν αυτές τις μετρήσεις, ώστε να κατανοήσουν εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία στη συμπεριφορά των νανοϋλικών, τα οποία μπορούν να προβλεφθούν με βάση αυτές τις φυσικοχημικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της τοξικότητας ενός νανοϋλικού και του μεγέθους των σωματιδίων του; Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης της τοξικότητας ενός νανοϋλικού με βάση συγκεκριμένη παράμετρο, ή ενδεχομένως, συνδυασμό παραμέτρων; Και ποιες φυσικοχημικές παράμετροι είναι οι πιο σημαντικές να υπολογιστούν;

Ένα σημαντικό πρόβλημα σε κάποια από τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών για την τοξικότητα των νανοϋλικών ήταν ότι τα πραγματικά νανοϋλικά που χρησιμοποιούνταν στις μελέτες δεν είχαν κατάλληλες (επαρκείς) πληροφορίες χαρακτηρισμού. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όπως και τη σύγκριση διαφορετικών αποτελεσμάτων. Επομένως, απαιτείται η μέτρηση μιας ελάχιστης ομάδας χαρακτηριστικών για κάθε νανοϋλικό πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μελέτης (οικο)τοξικότητας.

Οι επιστήμονες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, ενώ οι περισσότερες νέες μελέτες για τα νανοϋλικά περιλαμβάνουν εκτενή φυσικοχημικό χαρακτηρισμό.