Το μέλλον της νανοτεχνολογίας

Η νανοτεχνολογία είναι ένας αναδυόμενος επιστημονικός κλάδος στον οποίο αναμένονται ταχείες και σημαντικές εξελίξεις. Προβλέπεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νανοτεχνολογία προβλέπεται να περάσει από τέσσερις διακριτές γενιές εξέλιξης. Σήμερα βρισκόμαστε στην πρώτη ή ίσως στη δεύτερη γενιά των νανοϋλικών.

Η πρώτη γενιά αφορά την επιστήμη της βελτίωσης των ιδιοτήτων των υλικών μέσω της ενσωμάτωσης «παθητικών νανοδομών». Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας επιχρίσματα ή/και νανοσωλήνες άνθρακα για την ενίσχυση των πλαστικών υλικών.

Η δεύτερη γενιά χρησιμοποιεί ενεργές νανοδομές, για παράδειγμα, βιοενεργές νανοδομές σε φάρμακα που χορηγούνται σε συγκεκριμένο κύτταρο ή όργανο. Αυτό μπορεί να γίνει επιχρίζοντας το νανοσωματίδιο με συγκεκριμένες πρωτεΐνες.

Ο σύνθετος χαρακτήρας των νανοϋλικών ενισχύεται ακόμα περισσότερο στην τρίτη και την τέταρτη γενιά. Η διαδικασία ξεκινά με ένα προηγμένο νανοσύστημα, για παράδειγμα νανορομποτικής, και, στην τέταρτη γενιά, φτάνει σε ένα μοριακό νανοσύστημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης τεχνητών οργάνων.

 

Ασφαλή νανοϋλικά από το στάδιο σχεδιασμού

Η ανάπτυξη της έννοιας των «ασφαλών νανοϋλικών από το στάδιο σχεδιασμού» αποτελεί επί του παρόντος για τους επιστήμονες αντικείμενο διερεύνησης. Η βασική υπόθεση είναι η εξής: αντί να ελέγχεται η ασφάλεια των νανοϋλικών αφού διατεθούν στην αγορά, η αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να ενσωματώνεται στο στάδιο σχεδιασμού και καινοτομίας της ανάπτυξης ενός νανοϋλικού.

Ο στόχος είναι να παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα οικονομικά αποδοτικότερης διαχείρισης των κινδύνων από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ή/και της ανάπτυξης προϊόντων.