Εθνικά συστήματα αναφοράς

Αρκετά κράτη μέλη έχουν αναλάβει εθνικές πρωτοβουλίες για να ζητήσουν από τον κλάδο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νανοϋλικά. Αυτοί οι εθνικοί κανονισμοί διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρμογής, αλλά και ως προς τις πληροφορίες που ζητούν οι επιχειρήσεις, τις εξαιρέσεις και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το Βέλγιο, η Γαλλία και η Δανία διαθέτουν αυτοτελείς απογραφές για τα νανοϋλικά, ενώ η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν συμπεριλάβει ένα τμήμα που αφορά τα νανοϋλικά στα ήδη υφιστάμενα μητρώα προϊόντων τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις εθνικές απογραφές της Γαλλίας και του Βελγίου ενσωματώνονται επίσης στη βάση δεδομένων Search for Nanomaterials, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση των πληροφοριών και η σύνδεση με πληροφορίες σχετικά με την ουσία ή τις ουσίες και τη νανομορφή ή τις νανομορφές που συλλέγονται στο πλαίσιο του κανονισμού REACH.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εθνικά μητρώα νανοϋλικών στην Ευρώπη και τις συνθήκες σύστασής τους, επισκεφθείτε το προσβάσιμο Chapter 21 “Nanoregisters in Europe” του Abdelqader Sumrein [EN] το οποίο αποτελεί μέρος του βιβλίου “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Το EUON, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει χρηματοδοτήσει τη διαθεσιμότητα του εν λόγω κεφαλαίου στο ευρύτερο κοινό.

 

Εθνική πρωτοβουλία Καταχωρίζοντες Κύριες εξαιρέσεις Απαιτήσεις πληροφοριών Υποβολή στοιχείων
ΓΑΛΛΊΑ:
Σύστημα κοινοποίησης - Εθνικό διάταγμα για την υποχρεωτική αναφορά νανοϋλικών

Παρασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν νανοϋλικά σε ποσότητες 100 g ή άνω/ετησίως.

Ο ορισμός που χρησιμοποιείται είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείται στη σύσταση της ΕΕ και αναφέρεται σε «σκοπίμως παρασκευαζόμενη» ουσία. 

Η δήλωση ισχύει για ολόκληρη την εθνική επικράτεια, εξαιρουμένων της Νέας Καληδονίας, της Γαλλικής Πολυνησίας, των νήσων Ουάλις και Φουτούνα και των γαλλικών περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής.

Η ποσότητα που εισάγεται ή διανέμεται από μια νομική οντότητα είναι μικρότερη από 100 g/έτος ανά ουσία.

Η ουσία υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενα που προορίζονται για την έκλυση της ουσίας αυτής πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές (στο ευρύ κοινό). 

Στοιχεία της επιχείρησης
Πληροφορίες για το νανοϋλικό (συμπεριλαμβανομένων φυσικοχημικών δεδομένων) και διαθέσιμες πληροφορίες για τις (οικο)τοξικολογικές ιδιότητες
Ετήσια ποσότητα
Χρήσεις της ουσίας
Ταυτότητα των επαγγελματιών χρηστών

1η Μαΐου
(από το 2013 και μετά)

ΒΕΛΓΙΟ:
Μητρώο - Βασιλικό διάταγμα για τη διάθεση στην αγορά ουσιών που παρασκευάζονται με τη μορφή νανοσωματιδίων

Παρασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν νανοϋλικά ή μείγματα που περιέχουν νανοϋλικά στη βελγική αγορά στο βελγικό έδαφος σε ποσότητες >100 g/έτος.

Διανομείς που διαθέτουν νανοϋλικά ή μείγματα που περιέχουν νανοϋλικά στη βελγική αγορά στο βελγικό έδαφος σε ποσότητες >100 g/έτος αποκλειστικά σε επαγγελματίες χρήστες (εταιρείες ή πρόσωπα που αποκτούν και χρησιμοποιούν το προϊόν στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων).

Ο ορισμός βασίζεται στη σύσταση της ΕΕ, αλλά προβλέπει εξαίρεση για τις φυσικές, μη χημικώς τροποποιημένες ουσίες.

Οι φυσικές, μη χημικώς τροποποιημένες ουσίες.

Τα πιγμέντα όταν διατίθενται στην αγορά σε μείγμα, αντικείμενο ή σύνθετο αντικείμενο.

Πληροφορίες για την επιχείρηση και τον χρήστη
Γενικές πληροφορίες
Μείγμα και σύνθεση του μείγματος
Χημική ονομασία και τύπος της ουσίας
Ποσότητα
Χρήσεις
Επαγγελματίες χρήστες

1η Ιανουαρίου
(από το 2015 και μετά)
ΔΑΝΙΑ:
Μητρώο προϊόντων - Διάταγμα σχετικά με το μητρώο μειγμάτων και προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά

Παρασκευαστές ή εισαγωγείς μειγμάτων και αντικειμένων που περιέχουν νανοϋλικά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό στη δανική αγορά.

Εφαρμόζεται η σύσταση της ΕΕ για τα νανοϋλικά.

Τα τρόφιμα και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
Οι ζωοτροφές
Τα φάρμακα
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Τα καλλυντικά
Τα φυτοφάρμακα
Τα απόβλητα
Τα μείγματα και τα αντικείμενα στα οποία το νανοϋλικό περιέχει τις ουσίες σε νανοκλίμακα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV ή V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (REACH).
Τα μείγματα και τα αντικείμενα που περιέχουν νανοϋλικά φυσικής προέλευσης.
Τα αντικείμενα στα οποία το νανοϋλικό είναι ενσωματωμένο σε σταθερό υπόστρωμα, εκτός εάν η φθορά, το σχίσιμο, η πλύση, η θραύση και παρόμοια συνήθης χρήση του αντικειμένου οδηγεί σε έκλυση ελεύθερων νανοϋλικών.
Τα αντικείμενα στα οποία το νανοϋλικό χρησιμοποιείται ως μελάνη απευθείας στο αντικείμενο ή σε ετικέτες επί του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων εφημερίδων, περιοδικών, εντύπων, συσκευασιών που δεν χρωματίζονται ή βάφονται στη μάζα τους.
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όπου το νανοϋλικό χρησιμοποιείται ως μελάνη ή για τη βαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Τα χρώματα, τα συντηρητικά ξύλου, η κόλλα και τα πληρωτικά που περιέχουν πιγμέντο σε νανοκλίμακα, όπου το πιγμέντο προστίθεται αποκλειστικά για τον χρωματισμό του μείγματος.
Τα αντικείμενα από καουτσούκ ή τα μέρη από καουτσούκ αντικειμένων που περιέχουν τα νανοϋλικά αιθάλη ή διοξείδιο του πυριτίου.
Τα μείγματα και τα αντικείμενα που παράγονται ή εισάγονται από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους, μη εμπορική χρήση.

Στοιχεία της επιχείρησης
Πληροφορίες για το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας, της ποσότητας, των επαγγελματικών χρήσεων, των εφαρμογών)
Πληροφορίες για το νανοϋλικό (συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος καταχώρισης βάσει του REACH)
Χημικές πληροφορίες για το νανοϋλικό (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού CAS/ΕΕ και του χημικού τύπου)

30 Αυγούστου
(από το 2015 και μετά)
ΝΟΡΒΗΓΙΑ:
Μητρώο προϊόντων - Διάταγμα σχετικά με την υποχρεωτική δήλωση χημικών ουσιών στο εθνικό μητρώο προϊόντων  

Γενική απαίτηση για όλους τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να δηλώνουν τα χημικά προϊόντα που ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού CLP και διατίθενται στην αγορά σε ποσότητα 100 kg ή άνω ετησίως. Εάν η χημική ουσία περιέχει νανοϋλικά, αυτό πρέπει να σημειώνεται στη δήλωση.

Εφαρμόζεται η σύσταση της ΕΕ για τα νανοϋλικά. 
Τα προϊόντα που δεν είναι χημικά προϊόντα
Οι μη ταξινομημένες χημικές ουσίες
Τα χημικά προϊόντα που εισάγονται ή παράγονται σε ποσότητα κάτω των 100 kg ετησίως
Ορισμένες χημικές ουσίες που εξαιρούνται βάσει κανονισμών:
Τα ιατρικά προϊόντα
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (που περιλαμβάνουν ορισμένα απολυμαντικά)
Τα καλλυντικά
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Τα απόβλητα
Τα τρόφιμα
Οι ζωοτροφές
ΣΟΥΗΔΙΑ
Χημικά προϊόντα που χειρίζονται άτομα για μη επαγγελματική χρήση σε "ερασιτεχνικό περιβάλλον" σε ποσότητες κάτω των 100 kg ετησίως.
Θα πρέπει να αναφέρονται οι πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές στον παραγωγό/παρασκευαστή. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται η λειτουργία που επιτελείται από το νανοϋλικό. Υποχρεωτική από τον Μάρτιο του 2013 και μετά
ΣΟΥΗΔΙΑ:
Μητρώο προϊόντων
Παρασκευαστές και εισαγωγείς κοινών χημικών και βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά σε ποσότητες άνω των 100 κιλών ανά προϊόν ετησίως και διατίθενται στην αγορά της Σουηδίας. Χημικά προϊόντα που χειρίζονται άτομα για μη επαγγελματική χρήση σε "ερασιτεχνικό περιβάλλον" σε ποσότητες κάτω των 100 kg ετησίως. Πληροφορίες για το νανοϋλικό (συμπεριλαμβανομένων φυσικοχημικών δεδομένων) και διαθέσιμες πληροφορίες για τις (οικο)τοξικολογικές ιδιότητες
Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ο αιτών πρέπει να εξηγήσει τον λόγο.
Για τα πιγμέντα αρκεί να αναφερθεί ότι το υλικό είναι πιγμέντο, χωρίς να υποβληθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς.
Έναρξη ισχύος την
1η Ιανουαρίου 2018

Παραπομπή: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7