Προστασία των εργαζομένων

Worker with hard hat

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων ισχύει και για τα χημικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, ισχύει και για τα νανοϋλικά, παρ' όλο που δεν αναφέρεται σε αυτά ρητώς. Ιδιαίτερα σημαντική για τα χημικά προϊόντα είναι η οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, η οδηγία για τους χημικούς παράγοντες 98/24/ΕΚ, η οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 2004/37/ΕΚ, καθώς και οι κανονισμοί REACH και CLP. Αυτό σημαίνει ότι εργοδότες υποχρεούνται βάσει της νομοθεσίας να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που ενέχουν τα χημικά προϊόντα στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών. Στη συνέχεια, υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Τα πρώτα μέτρα που πρέπει να εξετάζονται είναι μέτρα εξάλειψης του κινδύνου ή υποκατάστασης των υλικών και των διεργασιών με λιγότερο επικίνδυνα υλικά και διεργασίες. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα, η έκθεση των εργαζομένων πρέπει να ελαχιστοποιείται μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων ελέγχου, τα οποία λαμβάνονται με την ακόλουθη ιεραρχική σειρά:

  1. μέτρα τεχνικού ελέγχου στην πηγή
  2. οργανωτικά μέτρα, και
  3. μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να εξετάζονται μόνο ως η έσχατη λύση.

Η κατάσταση θα πρέπει να τελεί υπό παρακολούθηση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων να εξετάζεται σε τακτική βάση.

Καθώς εξακολουθούν να υφίστανται πολλά ζητήματα προς αποσαφήνιση, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν τα νανοϋλικά για την ασφάλεια και την υγεία. Συνεπώς, οι εργοδότες θα πρέπει να υιοθετήσουν, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, μια προσέγγιση με γνώμονα την προφύλαξη όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την επιλογή προληπτικών μέτρων.