ΠΟΥ

World Health Organisation logo

Η ΠΟΥ εξετάζει τον κίνδυνο που ενέχουν τα χημικά προϊόντα για τους πληθυσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τα νανοϋλικά, η ΠΟΥ εστιάζει στις πιθανές επιδράσεις της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτά.

Η ΠΟΥ αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο "Protecting Workers from Potential Risks of Manufactured Nanomaterials" («Προστασία εργαζομένων από πιθανούς κινδύνους που ενέχουν τα παρασκευαζόμενα νανοϋλικά»). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να βελτιώσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε νανοϋλικά στο πλαίσιο ποικίλων παραγωγικών και κοινωνικών περιβαλλόντων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα ενσωματώνουν πληροφορίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων και θα παρέχουν συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στην εργασία και την προστασία της υγείας των εργαζομένων που χειρίζονται νανοϋλικά σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλά και μέσα εισοδήματα.