Κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR) και νανοϋλικά

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR) έχει ειδικές διατάξεις για τα νανοϋλικά. Οι διατάξεις για τα νανοϋλικά ισχύουν για προϊόντα και ουσίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό για τα βιοκτόνα. Οι ορισμοί αυτοί βασίζονται στη σύσταση της Επιτροπής για τον ορισμό των νανοϋλικών.

Οι διατάξεις ισχύουν για δραστικές και μη δραστικές ουσίες που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 50% των σωματιδίων έχει μέγεθος 1-100 nm κατά τη μία τουλάχιστον διάσταση.
  • Τα σωματίδια βρίσκονται σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως συσσωμάτωμα ή σύμπηγμα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό BPR, η έγκριση μιας δραστικής ουσίας δεν καλύπτει τη νανομορφή της δραστικής ουσίας εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητώς. Κατά κανόνα θα πρέπει να συνταχθεί χωριστός φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για τις νανομορφές των δραστικών ουσιών.

Απαιτείται ειδική αξιολόγηση κινδύνων στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η νανομορφή των δραστικών και μη δραστικών ουσιών σε ένα βιοκτόνο προϊόν. Η ετικέτα του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να αναγράφει το όνομα κάθε νανοϋλικού, ακολουθούμενο από τη λέξη «νανο» σε αγκύλες. Τα προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά αποκλείονται από την απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης.