Ολοκληρωμένες και προγραμματισμένες αξιολογήσεις ουσιών βάσει του κανονισμού REACH σχετικά με τα νανοϋλικά

 

Substance Member State Concerns Year Status
Syntethic Amorphous silicia, silicon dioxide Netherlands Other exposure/risk based concern, other hazard based concern 2015 Done Decision of the Board of Appeal, 30 June 2017
Silver (Nano) Netherlands High (aggregated) tonnage, other exposure/risk based concern, other hazard based concern, wide dispersive use 2015 Done
Zinc Oxide Germany Other hazard based concern, consumer use, exposure of environment, other exposure/risk based concern, wide dispersive use 2016 Ongoing
Graphite, and Multiwall Carbon Nanotubes (MWCNTs), synthetic graphite in tubular shape Germany Suspected carcinogenic, other hazard based concern, consumer use, cumulative exposure, exposure of environment, wide dispersive use 2018  
Cerium Dioxide Germany Suspected carcinogenic, suspected mutagenic, other hazard based concern, cumulative exposure, exposure of environment, wide dispersive use 2019  
Carbon Black France Carcinogenic, suspected reprotoxic, consumer use, cumulative exposure, exposure of sensitive populations, exposure of workers, high (aggregated) tonnage, wide dispersive use 2019  
Titanium Dioxide France CMR, suspected sensitiser, consumer use, exposure of sensitive populations, high (aggregated) tonnage, wide dispersive use 2019