Έρευνα για νέα εργαλεία και καθοδήγηση

Η ΕΕ έχει επενδύσει πόρους στην προώθηση της έρευνας για την ασφάλεια των νανοϋλικών. Στην εν λόγω έρευνα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη εργαλείων και καθοδήγησης σχετικά με την αξιολόγηση της έκθεσης στα νανοϋλικά καθόλη τη διάρκεια ζωής τους. Η εν λόγω ανάπτυξη θα παράσχει στις ρυθμιστικές αρχές, τη βιομηχανία και τους επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας τη δυνατότητα να περιορίσουν τις αβεβαιότητες όσον αφορά τη μέτρηση της έκθεσης και την αξιολόγηση των νανοϋλικών. Επίσης, θα τους παράσχει περισσότερα μέσα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και μεθόδων κατασκευής.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, ενδέχεται άλλωστε να προσδιοριστούν νέες προκλήσεις που δεν αποτυπώνονται στην υφιστάμενη καθοδήγηση ή να αναπτυχθούν νέα πειραματικά εργαλεία για τη μέτρηση και τον έλεγχο της έκθεσης σε νανοϋλικά στους χώρους εργασίας. Με την πρόοδο της υλοποίησης των εν λόγω έργων, ορισμένα από τα αποτελέσματά τους ενδέχεται να υιοθετηθούν από τις αρχές και τη βιομηχανία με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης της έκθεσης και τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν τα νανοϋλικά στους χώρους εργασίας.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ερευνητικών έργων στον εν λόγω τομέα.

 

More information