Κατανόηση της έκθεσης στον χώρο εργασίας

Κατά το στάδιο της παραγωγής ενδέχεται οι εργαζόμενοι να έρχονται σε επαφή με νανοϋλικά. Ωστόσο, πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε νανοϋλικά κατά τα διάφορα στάδια της χρήσης και της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι κατά τον χειρισμό ή τη χρήση νανοϋλικών ή προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά. Ως εκ τούτου, έκθεση μπορεί να λαμβάνει χώρα σε πολλά επαγγελματικά περιβάλλοντα και εργασιακές περιστάσεις, όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν, χειρίζονται ή επεξεργάζονται νανοϋλικά και, κατά συνέπεια, τα νανοϋλικά μπορεί να μεταφέρονται με τον αέρα και να εισπνέονται, ή να έρχονται σε επαφή με το δέρμα, για παράδειγμα κατά την εργασία σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης ή σε εργαστήριο, ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή κατασκευής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι και, πιθανώς, οι εργοδότες τους, δεν γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν, χειρίζονται ή επεξεργάζονται νανοϋλικά ή προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά και ότι ενδέχεται να εκτίθενται σε αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πιθανότητες να εφαρμόζονται επαρκή μέτρα διαχείρισης του κινδύνου είναι μικρές.

Ο εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Santé publique France, τηρεί μητρώο εργαζομένων που χειρίζονται κατασκευασμένα νανοϋλικά – EpiNano – με σκοπό την παρακολούθηση της έκθεσης και των πιθανών επιδράσεων στην υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε νανοσωλήνες άνθρακα, διοξείδιο του τιτανίου, διοξείδιο του πυριτίου και αιθάλη (carbon black) στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή χρήσης αυτών.

Λίγοι είναι οι τομείς που παρέχουν συμβουλές ειδικά για τη διαχείριση των κινδύνων τους οποίους ενέχουν τα νανοϋλικά. Ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει άρθρα στο διαδίκτυο σχετικά με την έκθεση στα νανοϋλικά, την πρόληψη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης. Άλλοι οργανισμοί έχουν επίσης δημοσιεύσει χρήσιμες πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα:

  • Κατασκευαστικός τομέας: Οδηγίες και εργαλεία για τον κατασκευαστικό τομέα, τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου SCAFFOLD, σχετικά με καινοτόμους στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων που ενέχουν τα κατασκευασμένα νανοϋλικά στον κατασκευαστικό τομέα.
  • Κλάδος επίπλου: Πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών από τον κλάδο επίπλου, δηλ. την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Εργατών Ξύλου (EFBWW), την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Επίπλου (UEA) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Επίπλου (EFIC).