Nanomateriály

 

Co jsou to nanomateriály? Jsou to částice tak malé, že je můžeme vidět jen pomocí mikroskopu. A nanomateriály jsou všude. Nacházejí se i v přírodě, snadno unášeny větrem, jako například pyl nebo písek. Stále více se s nimi ale setkáváme také v našem každodenním životě prostřednictvím spotřebního zboží. To, že jsou malé, někdy znamená, že se také chovají jinak než stejná látka ve formě větších částic, a to může ovlivnit možné riziko.

Nanomateriálem obecně rozumíme částice o velikosti přibližně od 1 do 100 nanometrů (nm). V regulačním prostředí však nezáleží pouze na velikosti, ale také na dalších aspektech, které je třeba stanovit, než může být určitý materiál považován za „nanomateriál“.

 

 

 

Z pohledu právních předpisů již Evropská komise vydala doporučení o tom, jak definovat nanomateriály pouze na základě velikosti částic, z nichž je materiál tvořen, bez ohledu na nebezpečí či riziko. Tato definice se vztahuje na přírodní materiály, materiály vzniklé jako vedlejší produkt a vyrobené materiály a je podkladem pro provádění regulačních ustanovení pro tuto skupinu materiálů. Nicméně v některých legislativních oblastech je důvodem pro zavedení zákonných povinností pro nanomateriály to, že mohou mít ve srovnání s většími částicemi odlišné vlastnosti.

Nanomateriály vznikají i v přírodě, například jako součást prachu nebo sopečného popela. Mohou také vznikat nezáměrně v důsledku lidské činnosti (například z automobilových výfuků, hořících svíček). A některé nanomateriály již mnoho let vyrábí průmysl. S pomocí vědy již nyní takové částice nebo materiály dokážeme vyrábět uměle za použití technologie na úrovni atomů (procesů „zdola nahoru“).

 

Rychlé rozšiřování

Vzhledem ke své velikosti mohou mít nanomateriály jedinečné chemické, fyzikální, elektrické a mechanické vlastnosti, které jsou v porovnání se stejnými materiály bez nanoformy (často označovanými jako konvenční látky) výraznější. Díky těmto vlastnostem mohou být zvláště vhodné pro řadu aplikací. Stejný nanomateriál také může mít různé nanoformy na základě rozdílů velikosti, tvaru částic, z nichž je materiál tvořen, modifikace povrchu nebo povrchové úpravy.

Nanotechnologie se rychle šíří a velký počet běžných výrobků na evropském trhu již nanomateriály obsahuje. Podívejte se například na vývoj lepších a účinnějších baterií, povrchových nátěrů, antibakteriálních oděvů, kosmetiky a potravinářských výrobků.

Nanomateriály také nabízejí významné technické a komerční možnosti. Nanotechnologie byla Evropskou komisí označena jako klíčová technologie. Předpokládá se, že odborné znalosti a know-how v tomto oboru budou hrát rozhodující roli při budoucím hospodářském růstu EU.

Rychlý nárůst používání nanomateriálů ve spojitosti s jejich zvláštními vlastnostmi vyvolává otázky ohledně jejich možných účinků na zdraví a životní prostředí. Existuje jasná potřeba dostatečně vyhodnotit a řídit možná rizika, která tyto nové materiály mohou představovat, a zejména dopad modifikace povrchu těchto částic.