Lidské zdraví a nanomateriály

Lab worker checking a test tube

Stejně jako u jakýchkoli jiných chemických látek platí, že některé nanomateriály jsou nebezpečné a jiné nejsou. Z nanoměřítka velikosti částic nebezpečnost sama o sobě nevyplývá. Možné účinky naopak vycházejí z přirozených toxikologických vlastností a množství (dávky), které organismus (člověk nebo zvíře) přijal.

Jedním z hlavních cílů při identifikaci nebezpečnosti je na základě toxikologických studií stanovit „vztah dávky a účinku“. Přitom bude možné stanovit prahovou hodnotu dávky tak, že pod touto prahovou hodnotou se podle předpokladů žádné nepříznivé účinky neprojeví a nad touto hodnotou bude nutné případné riziko kontrolovat a řídit, například pomocí omezování expozice.

Tyto prahové hodnoty dávky se u chemických látek tradičně vyjadřují jako hmotnostní koncentrace nebo početní koncentrace (u vláken). Vědecký výzkum ukázal, že u nanočástic mohou být lepším způsobem popisu toxicity jiné jednotky, například jejich plocha povrchu; potom se tedy prahová hodnota dávky může vyjádřit v jednotkách plochy povrchu.