Expozice nanomateriálům přes kůži

Nanomateriály se hojně používají v mnoha průmyslových procesech a jsou obsaženy v řadě spotřebních výrobků, jako jsou kosmetika, léčivé přípravky, oděvy odolné proti skvrnám a antibakteriální oděvy, sportovní vybavení a čisticí prostředky. Používání nanomateriálů v těchto výrobcích může potenciálně vést k expozici, pronikání a absorpci do těla prostřednictvím kůže, zejména u pracovníků a spotřebitelů.

Ačkoli je kůže pro nanomateriály relativně nepropustná, systémová expozice stále vyvolává obavy, protože kůže je jedním z nejrozsáhlejších orgánů lidského těla a ve vědecké komunitě se stále diskutuje o způsobech interakce nanomateriálů s kůží a o jejich potenciálu způsobit nepříznivé účinky na zdraví. Vzhledem k tomu, že dermální absorpce nanomateriálů je nezbytným předpokladem jakékoli systémové dostupnosti po dermální expozici, je velmi důležité objasnit mechanismy, prostřednictvím kterých mohou být nanomateriály vstřebávány kůží, a faktory, které ovlivňují dermální absorpci nanomateriálů.


Při absorpci nanomateriálů hraje významnou úlohu neporušenost kůže 

Absorpce a pronikání kůží je komplexní proces, v němž sehrávají roli vlastnosti částic příslušné formulace a stav kůže.  Míru pronikání kůží podle všeho prohlubuje narušená integrita kůže a formulace zvyšující její propustnost. 

Nanočástice mají tendenci se v potu shlukovat, což může snižovat jejich schopnost pronikat do nejsvrchnější vrstvy kůže zvané stratum corneum. Míra pronikání kůží však může být vyšší u částic použitých ve formulaci, která zabraňuje jejich shlukování. 


Menší velikost může znamenat vyšší absorpci

Některé studie naznačují, že velikost částic může mít vliv na pronikání kůží, přičemž menší částice pronikají do kůže rychleji. Na pronikání částic do kůže mohou mít vliv také povrchové vlastnosti, jako je povlak a povrchový náboj, přičemž kladný náboj vede k vyšší míře pronikání.


Je zapotřebí více srovnatelných studií o absorpci kůží

K objasnění vztahu mezi vlastnostmi nanomateriálů a jejich potenciálem pro absorpci kůží je zapotřebí více srovnatelných studií. Vztah mezi nanomateriály a jejich rozptylem nebo formulací během expozice je velmi složitý a může se u jednoho nanomateriálu lišit v závislosti na použité formulaci.