Pochopení expozice na pracovišti

Pracovníci mohou přijít do styku s nanomateriály ve fázi výroby. Avšak mnohem více pracovníků může být nanomateriálům vystaveno při používání nanomateriálů nebo výrobků, které je obsahují, v různých fázích dodavatelského řetězce nebo při nakládání s nimi. K expozici tedy může dojít v různých pracovních prostředích a situacích, kde se nanomateriály používají, je s nimi nakládáno nebo se zpracovávají, a mohou se tak následně dostat do ovzduší a být vdechnuty nebo přijít do styku s kůží – například ve zdravotnictví, při laboratorní práci, údržbě nebo stavebních pracích.

V některých situacích pracovníci – a možná ani jejich zaměstnavatelé – nevědí, že používají nanomateriály nebo výrobky, které nanomateriály obsahují, nakládají s nimi nebo je zpracovávají, a mohou tedy být dotčeným nanomateriálům vystaveni. V takových situacích není pravděpodobné, že budou v platnosti dostatečná opatření k řízení těchto rizik.

Francouzská agentura pro veřejné zdraví Santé publique France zavedla registr pracovníků nakládajících s vyrobenými nanomateriály – EpiNano – který sleduje expozici a případné související účinky na zdraví pracovníků vystavených působení uhlíkových nanotrubic, oxidu titaničitého, oxidu křemičitého a sazí v zařízeních, kde se tyto materiály vyrábějí nebo používají.

Pro některá odvětví jsou k dispozici určitá doporučení, jak rizika nanomateriálů řídit. Agentura EU-OSHA zveřejnila stručný dokument z řady elektronická fakta o expozici nanomateriálům a prevenci ve zdravotnictví a při práci na údržbě. Také další organizace vypracovaly užitečné informace pro svá odvětví, například:

  • Stavebnictví: Pokyny a nástroje pro obor stavebnictví vypracované v rámci projektu SCAFFOLD financovaného EU o inovativních strategiích, metodách a nástrojích pro řízení rizik vyrobených nanomateriálů při práci ve stavebnictví.
  • Nábytkářství: Informace vypracované v souvislosti s evropským sociálním dialogem mezi pracovníky a zaměstnavateli v nábytkářském odvětví, Evropskou federací pracovníků stavebnictví a dřevoprůmyslu (EFBWW), Federací evropských výrobců nábytku (UEA) a Evropskou nábytkářskou federací (EFIC).