Vnitrostátní systémy hlášení

Několik členských států přijalo vnitrostátní iniciativy, jejichž cílem je požadovat od průmyslu více informací o nanomateriálech. Tyto vnitrostátní předpisy se liší co do oblasti působnosti, ale také pokud jde o to, jaké informace jsou od podniků skutečně požadovány, jakož i o výjimky a informace dostupné veřejnosti. Belgie, Francie a Dánsko mají samostatné seznamy nanomateriálů, zatímco Norsko a Švédsko zařadily oddíl věnovaný nanomateriálům do svých již existujících rejstříků výrobků.

Údaje shromážděné z francouzských a belgických vnitrostátních seznamů jsou rovněž zahrnuty do databáze Search for Nanomaterials (Vyhledávání nanomateriálů) s cílem umožnit snadné vyhledávání informací a jejich propojení s informacemi o látce (látkách) a nanoformě (nanoformách) shromážděnými podle nařízení REACH.

Chcete-li se dozvědět více o národních nanoregistrech v Evropě a o tom, jak vznikly, využijte volného přístupu ke kapitole 21 “Nanoregisters in Europe” vypracované Abdelqaderem Sumreinem [EN], která je součástí knihy s názvem “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Observatoř EUON, která je financována Evropskou komisí, finančně umožnila dostupnost této kapitoly pro širší veřejnost.

 

Vnitrostátní iniciativa Žadatelé o registraci Hlavní výjimky Požadavky na informace Oznamování
FRANCIE:
Režim ohlašování - Vnitrostátní vyhláška o povinném ohlašování nanomateriálů

Výrobci, dovozci a distributoři látky, směsi nebo předmětu obsahující(ho) nanomateriály v množství 100 g/rok nebo větším.

Použitá definice se liší od definice uvedené v doporučení EU a týká se „záměrně vyrobených“ materiálů. 

Ohlášení se vztahuje na celé vnitrostátní území s výjimkou Nové Kaledonie, Francouzské Polynésie, ostrovů Wallis a Futuna a Francouzských jižních a antarktických území.

Množství dovážené nebo distribuované právním subjektem je nižší než 100 g/rok/látku.

Látka jako taková nebo obsažená ve směsi nebo ve formě předmětů, která má být zamítnuta, se prodává přímo spotřebitelům (široké veřejnosti). 

Informace o společnosti
Informace o nanomateriálu (včetně informací o fyzikálně-chemických vlastnostech) a dostupné informace o ekotoxikologických a toxikologických vlastnostech
Množství za rok
Použití látky
Identifikace profesionálních uživatelů

1. května
(od roku 2013)

BELGIE:
Registr - Královská vyhláška o uvádění látek vyrobených ve formě nanočástic na trh

Výrobci a dovozci, kteří uvádějí nanomateriály nebo směsi obsahující nanomateriály na belgický trh na belgickém území v množství větším než 100 g/rok.

Distributoři, kteří uvádějí nanomateriály nebo směsi obsahující nanomateriály na belgický trh na belgickém území v množství větším než 100 g/rok výhradně pro profesionální uživatele (společnosti nebo osoby, které přípravek získávají a používají v rámci své ekonomické činnosti).

Definice vychází z doporučení EU, stanoví však výjimku pro přirozeně se vyskytující, chemicky nemodifikované materiály.

Přírodní, chemicky nemodifikované látky.

Pigmenty uváděné na trh ve formě směsi, předmětu nebo složené věci.

Informace o společnosti a uživateli
Obecné informace
Směs a její složení
Chemický název a složení látky
Množství
Použití
Profesionální uživatelé

1. ledna
(od roku 2015)

DÁNSKO:
Registr přípravků - Nařízení o registru směsí a přípravků obsahujících nanomateriály

Výrobci nebo dovozci směsí a předmětů, které obsahují nanomateriály určené k prodeji široké veřejnosti na dánském trhu.

Definice uplatňuje doporučení EU o nanomateriálech.

Potraviny a materiály určené pro styk s potravinami
Krmiva
Léčivé přípravky
Zdravotnické prostředky
Kosmetické přípravky
Pesticidy
Odpad
Směsi a předměty, v nichž je nanomateriál obsažen v nanoměřítku látek uvedených v přílohách IV nebo V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Směsi a předměty obsahující přirozeně se vyskytující nanomateriály
Předměty, v nichž je nanomateriál součástí pevné matrice, pokud opotřebení, roztržení, praní, rozbití a podobné běžné používání předmětu nevede k uvolnění volných nanomateriálů
Předměty, na nichž je nanomateriál použit jako inkoust, a to přímo na nich nebo na jejich štítcích, včetně novin, periodik, časopisů a obalů, které nejsou barveny ve hmotě nebo jinak
Textilie, u nichž se nanomateriál používá jako inkoust nebo k jejich barvení
Barva, konzervační prostředek na dřevo, lepidlo a plnidlo obsahující pigment v nanoměřítku, přičemž pigment se přidává výhradně za účelem barvení směsi
Pryžové předměty nebo pryžové části předmětů, které obsahují nanomateriály saze nebo oxid křemičitý
Směsi a předměty vyráběné nebo dovážené fyzickými osobami pro jejich vlastní, nekomerční použití

Informace o společnosti
Informace o přípravku (včetně názvu, množství, profesionálních použití, aplikací)
Informace o nanomateriálu (včetně statusu registrace podle nařízení REACH)
Chemické informace o nanomateriálu (včetně čísla CAS/EU a chemického vzorce)

30. srpna
(od roku 2015)
NORSKO:
Registr přípravků - Nařízení o povinném ohlašování chemických látek do vnitrostátního registru přípravků  

Obecný požadavek vztahující se na všechny výrobce a dovozce, aby ohlašovali chemické látky, které jsou klasifikovány podle článku 3 nařízení CLP a jsou uváděny na trh v množství 100 kg/rok nebo větším. Pokud chemická látka obsahuje nanomateriály, mělo by to být v ohlášení uvedeno.

Definice uplatňuje doporučení EU o nanomateriálech. 
Přípravky, které nejsou chemickými látkami
Neklasifikované chemické látky
Chemické látky dovážené nebo vyráběné v množství menším než 100 kg/rok
Určité chemické látky, na které se vztahuje výjimka podle těchto nařízení:
Léčivé přípravky
Zdravotnické prostředky (mezi něž patří určité dezinfekční prostředky)
Kosmetické přípravky
Přípravky na ochranu rostlin
Odpad
Potraviny
Krmiva
Měly by být uvedeny informace, které jsou již výrobci známy. Kromě toho by měla být uvedena funkce nanomateriálu. Povinné od března 2013
ŠVÉDSKO:
Registr přípravků
Výrobci a dovozci běžných chemických látek a biocidních přípravků, které obsahují nanomateriály v množství větším než 100 kg/přípravek/rok a které jsou uváděny na švédský trh. Chemické látky používané soukromými osobami v rámci „koníčku" v množství menším než 100 kg/rok Informace o nanomateriálu (včetně informací o fyzikálně-chemických vlastnostech) a dostupné informace o ekotoxikologických a toxikologických vlastnostech
Pokud takové informace nelze poskytnout, měl by žadatel vysvětlit proč.
U pigmentů stačí pouze uvést, že materiál je pigment, aniž by bylo nutné poskytnout jakákoli další čísla.
Vstup v platnost dne
1. ledna 2018.

Odkaz: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7