Účinky nanoforem stříbra na životní prostředí

Nařízení EU o chemických látkách REACH bylo využito k získání dalších informací o vlastnostech nanomateriálů. Stříbrné nanomateriály se používají v řadě spotřebních výrobků, například v oděvech, lékařských oblecích a kosmetice, protože díky svým antimikrobiálním vlastnostem udržují materiály čisté a přispívají tedy k tomu, že déle vydrží.

 

Chybějící informace o dopadech nanoforem stříbra na životní prostředí

S cílem prozkoumat případné dopady nanoforem stříbra na životní prostředí se Nizozemsko v roce 2014 rozhodlo zahrnout stříbro do hodnocení látek podle nařízení REACH. Hodnocení látky se používá k prověření, zda látka nepředstavuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Společnosti registrující stříbro podle nařízení REACH uvedly, že za nejhorší scénář pro hodnocení rizik pro životní prostředí je možné považovat iontovou formu stříbra. Úřady měly na druhé straně důkazy, že v některých případech jsou nanoformy stříbra pro životní prostředí škodlivější než iontové formy. Situaci dále komplikoval nedostatek informací od společností ohledně identity nanoforem stříbra uvedených na trh EU.

 

Jaké doplňující informace byly požadovány?

Z rozsáhlého posouzení dostupných informací o stříbru vyplynulo v červenci 2016 rozhodnutí o hodnocení látky. Společnosti registrující nanoformy stříbra byly požádány, aby předložily:

  • objasnění, jaké konkrétní nanoformy stříbra jsou zahrnuty do jejich registrace a
  • více informací o fyzikálně-chemických vlastnostech nanoforem stříbra.


Společnosti byly také požádány o předložení informací o následujících vlastnostech nanoforem stříbra týkajících se životního prostředí:

  • toxicita pro řasy,
  • chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy a
  • toxicita pro půdní mikroorganismy.

Žadatelé o registraci dostali podrobné pokyny pro všechny požadované zkoušky, jak je nutné studie provádět, aby se odlišily účinky nanoforem stříbra a iontové formy stříbra, a jak zajistit, aby byly zkoušky provedeny způsobem vhodným pro posouzení nanomateriálů.

Kromě informací o ekotoxikologické nebezpečnosti byli žadatelé o registraci požádáni o poskytnutí informací o použití každé jednotlivé nanoformy, aby bylo možné provést hodnocení rizik správně.

 

Jaký je výsledek?

Žadatelé o registraci měli poskytnout informace o charakterizaci svých nanoforem stříbra, výsledky svých ekotoxikologických studií a použití nanoforem do července 2017. Nizozemsko má 12 měsíců od obdržení doplňujících informací na jejich vyhodnocení a dohodnutí dalšího postupu.